13/06/2023

Gwobrau Ymgyrch Mwyaf Dylanwadol: Prosiect 'Beat the Street' Actif

Mae tîm Hamdden Cyngor Sir Gaerfyrddin, Chwaraeon a Hamdden Actif, yn falch iawn o gyhoeddi bod eu prosiect ‘Beat the Street’ wedi’i anrhydeddu â gwobr fawreddog yr Ymgyrch Mwyaf Dylanwadol yng Ngwobrau Diwydiant Chwaraeon cyntaf erioed Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA).

Mae’r ymgyrch, sydd â’r nod o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn ardal Llanelli, wedi cael effaith sylweddol ar y gymuned ac wedi cael ei chydnabod am ei dull arloesol a’i chanlyniadau llwyddiannus.

Nod ymgyrch 'Beat the Street' oedd mynd i'r afael â lefelau uchel o anweithgarwch, iechyd meddwl gwael, gordewdra, a materion cysylltiedig megis clefyd y galon a diabetes.

I sicrhau llwyddiant y prosiect, ffurfiwyd grŵp llywio aml-asiantaeth, yn cynnwys 20 o bartneriaid o wahanol sectorau gan gynnwys hamdden, chwarae, addysg, teithio llesol, cymuned, adfywio, iechyd, datblygu chwaraeon, a chynghorau lleol.

Wedi'i bweru gan Intelligent Health, cyflwynodd 'Beat the Street' gysyniad syml ond effeithiol. Cofrestrodd y cyfranogwyr i dderbyn cerdyn gêm, a ddefnyddiwyd ganddynt i dapio yn erbyn 61 o focsys a leolwyd yn strategol yn Llanelli. Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau fel cerdded, rhedeg, sgwtera, neu feicio, roedd chwaraewyr yn ennill pwyntiau, yn ennill gwobrau, ac yn archwilio eu hamgylchedd.

Defnyddiodd yr ymgyrch bŵer technoleg ddigidol i greu her arloesol, gymunedol, seiliedig ar gêm a oedd yn annog plant, teuluoedd ac oedolion i fod yn egnïol a threulio amser yn yr awyr agored.

Roedd effaith y prosiect yn wirioneddol ryfeddol. Cymerodd dros 6,500 o unigolion, sef 13% o’r boblogaeth gyfan, ran yn yr ymgyrch, gan deithio 43,844 o filltiroedd gyda’i gilydd heb fodur. Arweiniodd hyn at ostyngiad amcangyfrifedig o 12.04 tunnell mewn allyriadau CO2.

Cyn cofrestru, roedd 40% o oedolion yn segur, ond yn dilyn 'Beat the Street', dywedodd 45% o oedolion segur yn flaenorol eu bod yn dod yn fwy actif. Yn gyffredinol, roedd gostyngiad o 6% yn nifer y cyfranogwyr a nododd anweithgarwch a chynnydd o 6% yn y rhai a gyflawnodd 150+ munud o weithgarwch yr wythnos. Yn ogystal, cynyddodd ymweliadau â mannau gwyrdd 24% o ganlyniad uniongyrchol i'r prosiect.

Un o ganlyniadau mwyaf arwyddocaol 'Beat the Street' oedd y gwelliant mewn boddhad bywyd a gwerth chweil ymhlith oedolion. Cynyddodd cyfran yr oedolion a brofodd lefelau boddhad a gwerth chweil uchel neu uchel iawn 6% yn gyffredinol. Ar gyfer oedolion sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd uchel, cafwyd canlyniadau hyd yn oed yn fwy trawiadol gan y prosiect, gyda chynnydd o 7% mewn lefelau boddhad a chynnydd rhyfeddol o 12% mewn lefelau gwerth chweil.

Roedd ystadegau ymgysylltu digidol y prosiect hefyd yn gadarnhaol iawn, a chafodd yr ymgyrch gefnogaeth gan arwr beicio Cymru, Geraint Thomas, a ganmolodd y fenter am ei heffaith gadarnhaol ar y gymuned.

Roedd Actif a thîm cyfan y prosiect yn falch o dderbyn gwobr yr ymgyrch ‘Mwyaf dylanwadol’ yng Ngwobrau’r Diwydiant Chwaraeon WSA cyntaf erioed a gynhaliwyd yng Ngwesty Parkgate, Caerdydd ddydd Iau 8fed Mehefin.

Mae'r gydnabyddiaeth hon yn dyst i bŵer trawsnewidiol ymgysylltu â'r gymuned, partneriaethau cydweithredol, a dulliau arloesol o fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd. Mae Actif yn parhau i fod yn ymrwymedig i'w chenhadaeth o wella lles trwy ysbrydoli ein poblogaeth i fod yn egnïol am oes.

awards