Ffurflen Cysylltu Cwsmer

Llenwch y ffurflen ymholiad isod. Anfonir eich neges at y tîm gwasanaeth cwsmeriaid a fydd yn ateb eich ymholiad cyn gynted â phosibl.

 

Please enter a landline or mobile number

(Please include as much information as possible in your message to help us deal with your enquiry as efficiently as possible. If you are restarting your membership, please state what date you wish your membership to start from. If you wish to freeze your membership, please tell us the dates you wish freeze from and until)

FFYRDD ERAILL I GYSYLLTU Â NI

Ddim yn gallu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano yn y cwestiynau cyffredin uchod? Gweler isod am ffyrdd eraill o sut i gysylltu â ni.

Mae ein Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid bob amser wrth law i'ch helpu gyda'ch ymholiad.

Sylwch: Rydym yn nifer o alwadau a negeseuon e-bost i'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid canolog a'n canolfannau hamdden yn uniongyrchol ar hyn o bryd. Byddwch yn amyneddgar gyda ni tra bydd ein timau'n gweithio'n galed i ateb eich ymholiadau dros y ffôn, e-bost a thrwy negeseuon Facebook.

Ffon

Os hoffech siarad ag un o'n canolfannau hamdden gweler y manylion cyswllt isod. Byddwch yn ymwybodol bod oriau agor yn amrywio o ganolfan i ganolfan. I ddarganfod mwy ewch i adran ‘lleoliadau’ y wefan (dewislen uchaf) a chlicio ar eich canolfan ddymunol.

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman – 01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin – 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli – 01554 774757

Canolfan Hamdden Llanymddyfri – 01267 224733

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn – 01267 224731

Canolfan Hamdden Sancler – 01267 224778

Neges Facebook

Os hoffech siarad â rhywun mewn sgwrs amser real gallwch wneud hynny trwy ein tudalen facebook, chwiliwch am Actif Sport and Leisure a chlicio ar ‘Neges’. Mae'r mewnflwch hwn yn cael ei fonitro rhwng 9 - 5 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Rydym wedi creu canolfan gymorth sydd â phopeth y mae angen i chi ei wybod am eich aelodaeth, gwneud a rheoli archebion a mwy.

Fe welwch ddetholiad o gwestiynau ac atebion i'ch helpu chi isod.

MYND I'N CANOLFANNAU HAMDDEN

Ble gallaf ddod o hyd i'r prisiau ar gyfer gweithgareddau a chyfleusterau?

Gallwch ddod o hyd i'n rhestr brisiau lawn yma

Beth yw'r broses gofrestru?

Rydym wedi gwneud gwelliannau i'n proses gwirio i mewn i'w gwneud mor gyflym a hawdd i chi.

Byddwn yn rhoi botwm RFID newydd i gwsmeriaid. Mae'r botwm hwn yn gysylltiedig â'ch aelodaeth, a bydd yn caniatáu ichi wirio mewn eiliadau - peidiwch â phoeni os nad oes gennych un, byddwn yn eich datrys ar eich ymweliad cyntaf.

Beth ddylwn i ei wneud pan gyrhaeddaf y ganolfan?

Mae angen archebu pob gweithgaredd ymlaen llaw sy'n golygu pan gyrhaeddwch eich canolfan leol, ewch i ddesg y dderbynfa a rhoi gwybod iddynt pa weithgaredd rydych chi wedi archebu ar ei gyfer.

Yna byddant yn eich gwirio i mewn ar y system ac yn egluro popeth y mae angen i chi ei wybod a ble i fynd.

Beth sydd angen gwybod cyn mynychu'r gampfa?

Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn dechrau eich sesiwn.

Ar ôl gwirio i mewn yn y dderbynfa, dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir gan ein staff a fydd yn eich cyfeirio at eich gweithgaredd campfa.

Gwisgwch orchudd wyneb wrth fynd i mewn i'r ganolfan a'r gampfa. Wrth ymarfer, gallwch dynnu gorchudd wyneb ac wrth symud o un orsaf i'r llall. Os oes angen i chi gerdded trwy'r gampfa i gyrraedd ardal wahanol e.e. stiwdio ddawns, gadewch eich gorchudd wyneb ymlaen nes eich bod wedi cyrraedd eich ardal ymarfer corff.

Mae'r niferoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob sesiwn er mwyn sicrhau bod pellter cymdeithasol a dyraniad gofod yn cael ei gynnal. Mae'r cyfanswm uchaf yn dibynnu ar y safle gan fod gan bob lleoliad alluoedd gwahanol.

Beth sydd angen gwybod cyn mynychu dosbarth ffitrwydd dan do?

Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn dechrau eich dosbarth.

Ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd dan do, gwiriwch i mewn yn y dderbynfa a dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir gan ein staff a fydd yn eich cyfeirio at eich gweithgaredd dosbarth.

A yw'r loceri / ystafelloedd newid ar gael?

Cwsmeriaid yn mynd i nofio

Bydd ystafelloedd newid ar gael i nofwyr.  Bydd ciwbiclau newidiol yn cael eu dyrannu a gellir eu defnyddio i newid ar ôl eich sesiwn nofio.

Cwsmeriaid sy'n mynd i'r gampfa / dosbarth ymarfer corff

Peidiwch â dod â bagiau mawr gyda chi i'r gampfa, cyfyngwch eich eiddo gymaint â phosibl.

Mae'r ystafelloedd newid a'r loceri hefyd ar gael i gwsmeriaid sy'n mynd i'r gampfa.

A yw'r toiledau ar gael?

Oes

A allaf ddefnyddio'r ffynhonnau dŵr a'r peiriannau gwerthu?

Oes

ARCHEBU A RHEOLI SESIYANU GWEITHGAREDDAU

A allaf archebu drwy fynd i'r ganolfan?

Gofynnwn i chi archebu sesiynau drwy ein ap sydd ar gael ar ddyfeisiau Android ac iOS neu gallwch hefyd archebu drwy ein gwefan, cliciwch yma.

Sicrhewch fod gennych eich e-bost a'ch cyfrinair wrth law. Os oes angen i chi ailosod eich cyfrinair, gallwch wneud hynny yma.

Mae fy mhlentyn eisiau mynd i'r gampfa, pa oedran sydd angen iddyn nhw fod?

Gall plant 11-13 oed fynd i'r gampfa os ydynt yng nghwmni rhiant / gwarcheidwad.

Gall plant 14+ oed fynd i'r gampfa ar pennau eu hunain (ar yr amod bod y rhiant / gwarcheidwad yn bresennol yn y cyfnod ymsefydlu i lofnodi'r datganiad ymrwymiad iechyd)

A all gofalwr fynd gydag unigolyn i weithgaredd?

Gall gofalwr fynd gydag unigolyn ond nid yw'n orfodol i'r gofalwr gymryd rhan yn y sesiwn ei hun os nad yw'n dymuno. 

Gofynnwn i'r gofalwr gysylltu â ni naill ai drwy ffonio un o'n canolfannau hamdden yn uniongyrchol neu drwy lenwi'r ffurflen gyswllt (ar waelod y dudalen hon) gan y bydd angen i ni ychwanegu tanysgrifiad gofalwr i alluogi archebu ar-lein a thrwy'r ap.

Sut alla i dalu am weithgareddau?

Gallwch dalu am weithgareddau mewn canolfannau gyda cherdyn neu arian parod.

Mae gennyf gerdyn disgownt milwrol, sut ydw i'n cael mynediad at nofio am ddim?

Gyda cherdyn disgownt milwrol mae gennych hawl i sesiynau nofio AM DDIM. I weithredu hyn, gofynnwn i chi gysylltu â'ch canolfan hamdden Actif leol a fydd yn gallu prosesu'r ymholiad hwn dros y ffôn.

Fel arall, gallwch hefyd ymweld â'r ganolfan yn bersonol i'w chwblhau.  Os byddwch yn cwblhau'r broses dros y ffôn, sicrhewch eich bod yn dod â'r cerdyn gyda chi ar eich ymweliad cyntaf er mwyn i ni ddilysu eich cyfrif.

A oes rhestr aros ar gael os yw sesiwn wedi cyrraedd ei chapasiti?

Mae rhestrau aros ar gael ond nid ar gyfer pob sesiwn a gweithgaredd.

Gallwch ychwanegu eich hun at y rhestr aros drwy archebu'r sesiwn fel y byddech yn ei wneud fel arfer.  Pan fydd lle ar gael, bydd y rhai sydd ar y rhestr aros yn cael eu hysbysu'n gyntaf drwy e-bost.  Bydd yr e-bost yn rhoi 30 munud i chi archebu lle yn y sesiwn.

Os nad oes neb ar y rhestr aros yn ystod y cyfnod hwnnw bydd y lle ar gael i bawb arall.

A allaf wneud archebion lluosog?

Gallwch wneud nifer o archebion cyn belled nad ydynt yn gorgyffwrdd e.e. sesiwn gampfa yn dechrau am 9am a sesiwn nofio yn dechrau am 9.30am, ni fyddwch yn gallu archebu'r rhain ar yr un diwrnod.

A oes gennyf derfyn ar nifer y gweithgareddau y gellir eu harchebu mewn un diwrnod?

Na, nid oes terfyn ar nifer y gweithgareddau y gallwch eu harchebu mewn un diwrnod. 

Mae'r wefan yn gofyn i mi dalu am sesiwn er fy mod yn aelod Actif, beth allaf ei wneud?

Bydd angen i chi gysylltu â'ch canolfan hamdden leol a siarad ag un o'r cynorthwywyr gwasanaeth cwsmeriaid neu gallwch gysylltu â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid canolog drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau cwsmeriaid.

Rwy'n ceisio mewngofnodi i archebu gweithgaredd, ond mae'n dweud bod fy nghyfrif wedi'i gloi

Efallai y bydd eich cyfrif yn cael ei gloi oherwydd problem ynglŷn â'ch aelodaeth.  Bydd angen i chi gysylltu â'ch canolfan hamdden leol a siarad ag un o'r cynorthwywyr gwasanaeth cwsmeriaid neu gallwch gysylltu â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid canolog drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau cwsmeriaid.

Sut gallaf gael ad-daliad am sesiwn nad wyf yn gallu mynd iddi?

I ofyn am ad-daliad, llenwch ein ffurflen ymholiadau cwsmeriaid a dewiswch 'gofyn am ad-daliad' o'r gwymplen.

Sut ydw i'n aildrefnu sesiwn talu wrth ddefnyddio?

Os ydych eisoes wedi talu am sesiwn ar sail tâl wrth ddefnyddio ond yn dymuno ei haildrefnu i ddyddiad arall, bydd angen i chi gysylltu â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid canolog drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau cwsmeriaid (gweler gwaelod y dudalen hon).

AELODAETH A THALIADAU

Pam y dywedir wrthyf fod fy nghyfeiriad e-bost eisoes yn cael ei ddefnyddio wrth ymuno?

Mae'n debygol bod gennym eich cyfeiriad e-bost ar y system os oeddech yn aelod gyda ni o'r blaen ond wedi canslo eich aelodaeth neu efallai bod gennych blant ar ein cynllun Dysgu Nofio ac rydych wedi defnyddio'r un cyfeiriad e-bost.

Cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau cwsmeriaid a byddwn yn eich helpu i sefydlu'ch cyfrif.

Ar hyn o bryd rwy'n aelod wedi'i rewi, sut mae ailgychwyn fy aelodaeth?

Yn barod i ailgychwyn eich aelodaeth? Os hoffech chi ail-gychwyn eich aelodaeth, anfonwch e-bost atom actif@carmarthenshire.gov.uk

Nid wyf am ailgychwyn fy aelodaeth ar hyn o bryd, beth yw fy opsiynau?

Os nad ydych yn barod i ailgychwyn eich aelodaeth, nid yw hynny'n broblem, byddwn yn cadw'ch cyfrif wedi'i rewi am ychydig yn hirach. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.

Bydd aelodaeth yn cael ei rhewi oni bai eich bod yn dweud wrthym eich bod am ailgychwyn eich aelodaeth. Gallwch fod yn dawel eich meddwl na chymerir unrhyw daliadau tra bydd eich cyfrif wedi'i rewi.

Mantais gwneud hyn yw y gallwch barhau i gael mynediad i'n canolfannau hamdden ac archebu gweithgareddau ar sail Talu wrth Fynd. Fel aelod wedi'i rewi bydd gennych hawl i ostyngiad o 10% oddi ar ddosbarthiadau (dan do / awyr agored), sesiynau campfa, sesiynau nofio a gweithgareddau eraill.

Sut galla i newid fy aelodaeth?

I newid eich aelodaeth, defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau cwsmeriaid a rhowch wybod i ni pa aelodaeth sydd gennych ar hyn o bryd a pha aelodaeth yr hoffech newid iddi.

Os ydych chi'n newid o aelodaeth Platinwm, Platinwm Corfforaethol, Myfyriwr, 60+, Efydd, Efydd Corfforaethol i Aelodaeth Aelwyd, cofiwch fod ffi trosglwyddo o £15.

Beth all plant ei ddefnyddio fel rhan o Aelodaeth Aelwyd?

Gall plant (hyd at 17 oed) gael mynediad i sesiynau nofio teuluol a nofio hamdden am ddim drwy'r Aelodaeth Aelwyd.  Gall plant hefyd gael mynediad i nofio mewn lonydd ond rhaid i'r plentyn allu nofio'n barhaus mewn lôn.

Yn yr ystafelloedd ffitrwydd, gall plant 11-13 oed gael mynediad i'r ystafell ffitrwydd yng nghwmni oedolyn yn unig.  Gall plant 14 oed a hŷn gael mynediad i'r gampfa ar eu pennau eu hunain. Rhaid i riant / gwarcheidwad fod yn bresennol i lofnodi datganiad ymrwymiad iechyd yn ystod eu cyfnod ymsefydlu ac ar ôl hynny gallant fynd i'r gampfa ar eu pennau eu hunain.

Sut galla i ychwanegu person ychwanegol at fy aelodaeth aelwyd?

I ychwanegu person at eich aelodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau cwsmeriaid.

Mae gennyf gerdyn disgownt milwrol, a allaf ddefnyddio hyn i gael aelodaeth ostyngol?

Gall unrhyw un sydd â cherdyn disgownt milwrol fanteisio ar y canlynol gyda ni;

 1. Sesiynau nofio AM DDIM

Gyda cherdyn disgownt milwrol, mae gennych hawl i sesiynau nofio AM DDIM.  Er mwyn gweithredu hyn, bydd angen i ni ychwanegu tanysgrifiad at eich cyfrif a fydd yn eich galluogi i archebu eich sesiynau nofio ar-lein neu drwy'r ap. I ychwanegu'r tanysgrifiad a chreu eich cyfrif gallwch naill ai gysylltu â'ch canolfan hamdden Actif agosaf neu gallwch lenwi'r ffurflen gyswllt ar waelod y dudalen hon a bydd aelod o staff yn sefydlu eich cyfrif. Bydd angen i chi ddod â'r cerdyn disgownt milwrol gyda chi fel prawf eich bod yn gymwys.

 1. Tocyn Hamdden Arbennig (ildir y ffi flynyddol)

Mae tocyn hamdden arbennig yn rhoi gostyngiad o hyd at 40% ar weithgareddau yn ein canolfannau ar adegau tawel a gostyngiad o 10% ar adegau prysur.  Mae'r gweithgareddau'n cynnwys; sesiynau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau campfa, cyrtiau sboncen a mwy. Mae'r cerdyn hwn fel arfer yn costio £14 bob blwyddyn, ond gyda cherdyn disgownt milwrol mae'r ffi hon yn cael ei ildio. Bydd angen i chi ddod â'r cerdyn disgownt milwrol gyda chi fel prawf eich bod yn gymwys.

Rwyf wedi canslo fy aelodaeth Debyd Uniongyrchol ond hoffwn ail-ymuno. Sut gallwn ni wneud hyn?

Yn gyntaf, awgrymwn eich bod yn ailosod eich cyfrinair gan y bydd angen hyn arnoch yn y camau sy'n dilyn. I wneud hyn cliciwch yma.  Bydd yn gofyn i chi roi eich cyfeiriad e-bost. Defnyddiwch hwn i ofyn am gyfrinair a dilynwch y cyfarwyddiadau yn y negeseuon e-bost i ailosod eich cyfrinair. Bydd angen i chi sicrhau bod y cyfrinair rydych chi'n ei greu yn 8 nod o hyd ac mae angen iddo gynnwys o leiaf un briflythyren, un llythyren fach, rhif a nod arbennig (%,&?#).  Ar ôl i chi gael eich cyfrinair newydd, cadwch ef yn ddiogel.

Nesaf,  

 1. Ewch i CYMRU
 2. Cliciwch ar YMUNO
 3. Dewiswch eich canolfan agosaf
 4. Dewiswch Dechrau/Ailddechrau Aelodaeth’
 5. Dewiswch yr aelodaeth o'ch dewis
 6. Dewiswch pryd yr hoffech i'ch aelodaeth ddechrau; yn ddiofyn bydd yn dewis dyddiad heddiw (sylwch mai'r dyddiad y byddwch yn ei ddewis yw'r dyddiad y gallwch archebu lle mewn sesiynau. Os byddwch yn ceisio gwneud archeb cyn y dyddiad cychwyn a ddewiswch, bydd yn codi tâl arnoch, hyd yn oed os yw dyddiad y sesiwn ar ôl y dyddiad cychwyn a ddewiswyd gennych. Y rheswm am hyn yw bod 'archebu ymlaen llaw' yn nodwedd o'ch aelodaeth, ond ni fydd eich aelodaeth wedi dechrau.)
 7. Nesaf, fel aelod blaenorol, nid oes angen i chi nodi eich manylion sylfaenol; yn hytrach, ewch yn syth i'r adran sy'n dweud, 'A oes gennych gyfeiriad e-bost a chyfrinair?' Dewiswch OES a rhowch y cyfeiriad e-bost uchod a'ch cyfrinair newydd
 8. Gwiriwch ddwywaith fod eich holl fanylion yn gywir; os na, dylech eu diweddaru yn unol â hynny ac yna cliciwch ar nesaf 
 9. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer talu
 10. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau gennym, rydych bellach yn barod i archebu.

A allaf rewi neu ganslo fy aelodaeth os bydd angen?

Gyda'n holl aelodaeth Debyd Uniongyrchol nid ydych byth yn cael eich clymu i gontract sy'n golygu y gallwch rewi / canslo unrhyw bryd.

Y peth gwych am rewi eich aelodaeth yw y gallwch ei ailgychwyn pan fyddwch yn barod i wneud hynny, ac ni chodir tâl arnoch am rewi / dadrewi'ch cyfrif.

Nid ydym yn hoffi gweld ein haelodau'n canslo ond os mai hwn yw'r opsiwn gorau i chi yna gallwch ganslo'ch debyd uniongyrchol yn uniongyrchol gyda'r banc. Cyn i chi wneud hynny, rydyn ni bob amser yn cynnig yr opsiwn rhewi oherwydd os byddwch chi'n canslo ac yn dymuno ail-ymuno yn ddiweddarach, codir ffi weinyddol arnoch chi. Ond os ydych chi'n rhewi, ni fydd yn rhaid i chi ailgychwyn eich aelodaeth.

Sut galla i newid manylion fy nghyfrif personol neu fy nghyfrif banc?

Diweddaru manylion personol

I ddiweddaru eich manylion personol, gallwch wneud hyn eich hun drwy fewngofnodi i'ch cyfrif drwy ARCHEBU (drwy ein gwefan);

 1. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 2. Ar ôl mewngofnodi, dewiswch 'Fy Nghyfrif' ar ochr dde uchaf y sgrin
 3. Bydd gennych 3 opsiwn; Manylion cyffredinol, newid cyfrinair a dewisiadau. Dewiswch yr un rydych chi am wneud newidiadau iddo.

Diweddaru manylion cyfrif banc

I ddiweddaru manylion eich cyfrif banc bydd angen i chi gysylltu â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid naill ai drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau cwsmeriaid neu fel arall gallwch ymweld â'ch canolfan hamdden leol a siarad ag un o'n cynorthwywyr gwasanaeth cwsmeriaid sy'n gallu gwneud y newid yn y dderbynfa.

DEFNYDDIO'R PWLL NOFIO

Beth sydd angen gwybod wrth fynychu'r ganolfan hamdden ar gyfer fy sesiwn nofio?

Ystafelloedd mynediad / newid

 • Golchwch / glanhewch eich dwylo cyn mynd i mewn i fannau newid y pwll nofio
 • Dilynwch gyfarwyddyd a chyngor staff bob amser yn ystod eich sesiwn a thra yn y ganolfan
 • Os oes angen i chi gynorthwyo aelod o'r teulu yn yr ystafell newid, gofynnwch i aelod o staff am arweiniad
 • Sychwch neu glanhewch eich offer cyn mynd i mewn i'r man newid. Gall nofwyr ddod â gogls, het nofio, clip trwyn, cicfwrdd a bwi tynnu yn unig.
 • Cadwch at reolau pellhau cymdeithasol
 • Dilynwch y system unffordd o amgylch y ganolfan

Yn y pwll nofio

 • Dim ond cwsmeriaid a archebwyd a ganiataodd fynediad i bob sesiwn
 • Bydd angen i chi gwblhau eich sesiwn a bod allan o'r adeilad o fewn awr
 • Rhaid i nofwyr aros y tu mewn i'w lôn wrth nofio a pheidio â goddiweddyd.
 • Parchwch nofwyr lôn eraill, efallai y bydd galluoedd cymysg
 • Os oes rhaid i chi adael cyn diwedd y sesiwn, gwnewch hynny gan ddilyn rheolau pellhau cymdeithasol a'r system unffordd.
 • Os oes angen i chi stopio ar unrhyw adeg, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n troi eich cefn at nofwyr eraill.
 • Os oes angen cymorth arnoch chi, codwch eich llaw i gael sylw'r Achubwyr Bywyd
 • Gallwch ddod â'ch cymhorthion nofio eich hun o'ch cartref.
 • Gallwch ddod â'ch tywel ac un yr un o'r canlynol; potel ddŵr, bwrdd cicio, bwi tynnu, gogls, clip trwyn, bandiau braich a het nofio.
 • Ceisiwch gyfyngu ar y darnau o offer rydych chi'n dod gyda nhw.
 • Dim rhannu offer
 • Dewch â'ch potel ddŵr eich hun wedi'i llenwi ymlaen llaw

Gadael y pwll / Newid

 • Defnyddiwch fannau newid yn unig fel y cyfarwyddir wrth gyrraedd, rhoddir rhif ciwbicl pwrpasol i chi, cadwch at hyn.
 • Peidiwch â defnyddio lleoedd newid sydd wedi'u marcio ar gyfer glanhau
 • Ni fydd cawodydd ar gael

A allaf symud rhwng lonydd yn ystod y sesiwn?

Gofynnwn i chi holi'r achubwr bywyd neu'r gofalwr pwll yn gyntaf

A YW'R LOCERI / YSTAFELLOEDD NEWID AR GAEL?

Cwsmeriaid yn mynd i nofio

Bydd ystafelloedd newid ar gael i nofwyr.  Bydd ciwbiclau newidiol yn cael eu dyrannu a gellir eu defnyddio i newid ar ôl eich sesiwn nofio.

Cwsmeriaid sy'n mynd i'r gampfa / dosbarth ymarfer corff

Peidiwch â dod â bagiau mawr gyda chi i'r gampfa, cyfyngwch eich eiddo gymaint â phosibl. Ni chaniateir defnyddio tyweli personol chwaith.

Mae'r ystafelloedd newid a'r loceri hefyd ar gael i gwsmeriaid sy'n mynd i'r gampfa.

A yw'r teclynnau codi anabledd ar gael?

Bydd, bydd y teclynnau codi pwll ar gael i gwsmeriaid sydd eu hangen.

A allaf ddod â chymhorthion / offer nofio gyda mi?

Gallwch, gallwch ddod â'ch cymhorthion a'ch offer nofio eich hun.

A oes dillad nofio a gogls ar werth yn y ganolfan?

Rydym yn gwerthu gogls yn ein canolfannau ond nid oes gennym unrhyw ddillad nofio ar werth.

ACTIF UNRHYW LE

Actif Unrhyw le, ein gwasanaeth ffrydio ac ar-alw byw.

A allaf ddal i gael mynediad at Actif Unrhyw Le, eich platfform ffrydio byw ar-lein yn ystod y cau?

Bydd platfform Actif Unrhyw Le yn rhedeg fel arfer a byddwch yn gallu cyrchu dosbarthiadau ffrydio byw bob dydd yn syth i'ch ystafell ffrynt.

Mae eich iechyd a'ch lles yn hynod bwysig i ni felly roeddem am sicrhau bod gennych adnoddau o hyd a all eich helpu i gadw'n actif yn ystod y cyfnod cau hwn.

Pam ymuno ag Actif Unrhyw Le?

 • Yn fyw ac yn rhyngweithiol
 • Yn ffitio o amgylch eich trefn ddyddiol
 • Syml i'w gyrchu ac yn gyfleus
 • Cludadwy (gallwch ei wneud yn unrhyw le!) A chyrchu'r platfform ar 3 dyfais wahanol - ffôn, gliniadur a llechen
 • Hyfforddwch gyda'ch hoff hyfforddwyr Actif
 • Cyfarwyddyd ysgogol o ansawdd uchel gan ein hyfforddwyr
 • Yn gost-effeithiol gan nad oes angen i chi deithio i unrhyw le

Pa dosbarthiadau sydd ar gael ar hyn o bryd?

Rydym yn dod â dosbarthiadau ar-lein ychwanegol i chi y gallwch chi gymryd rhan ynddynt heb adael eich cartref!

Mae yna amrywiaeth o ddosbarthiadau ar gael gyda mwy i'w ychwanegu... gan gynnwys

 • HIIT,
 • Tabata,
 • Cylchedau,
 • Ioga Pwer / Ysgafn,
 • Ymarfer i Gerddoriaeth,
 • Bocsffit,
 • Dawns HIIT / Aur,
 • Ffitrwydd i'r Teulu,
 • Craidd ac Ymestyn,
 • Pwysau a Chraidd,
 • Nol i Ffitrwydd,
 • Cerflun a Thon,
 • Siapo'r Corff,
 • Llosg Ysgafn,
 • Boliau, Coesau a Phenolau,
 • Parti Jamas' Actif

Sut allaf gymryd rhan yn Actif Unrhyw Le?

Aros yn Egnïol ar ddechrau 2021!
Newyddion gwych! Rydym wedi ymestyn mynediad AM DDIM i'n gwasanaeth ffrydio ar-lein / byw, Actif Unrhyw Le trwy gydol y cau (yn amodol ar adolygiad Llywodraeth Cymru).
 
I'r rhai ohonoch sydd wedi ail-ddechrau eich aelodaeth Debyd Uniongyrchol gyda ni neu sydd wedi ymuno fel aelod newydd yn ddiweddar, byddwch yn gallu mewngofnodi a chyrchu dros 30+ o ddosbarthiadau byw ynghyd â chynnwys ar alw yng nghysur eich cartref. Mewngofnodwch unwaith gan ddefnyddio'ch E-bost a'ch Cyfrinair - cliciwch yma.
 
OPSIYNAU ERAILL
 
Aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig

Cofrestrwch i aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Dim ond £10 y mis
 
Talu wrth fynd
Cyrchwch y dosbarthiadau ar-lein / Live ar a
sail talu wrth fynd
£6 y dosbarth

Aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Cofrestrwch i aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Dim ond £10 y mis

Pa Ddyfarniadau y gallaf ddefnyddio am fynediad i Actif Unrhyw Le?

Os oes gennych fynediad at ddyfais smart fel ffôn symudol, llechen neu liniadur, - gallwch gyrchu Actif Unrhyw le p'un a ydych gartref, yn y gwaith neu ar y traeth.

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, lawrlwythwch ein ap - chwiliwch Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau. Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap fe welwch botwm ymlaen yno ar gyfer 'Dosbarthiadau ffitrwydd Byw / Ar-lein' cliciwch ar hwn a rhoi eich cyfeiriad e-bost a'ch PIN i mewn. Ar ôl i chi ychwanegu eich manylion unwaith y dylai eich cofio felly ni fydd angen i chi roi eich ID aelodaeth a'ch PIN i mewn bob tro.

Sut i fewngofnodi?

Cliciwch yma i fewngofnodi i Actif Unrhyw Le gan ddefnyddio eich ebost a cyfrinair.