Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi creu canolfan gymorth sydd â phopeth y mae angen i chi ei wybod am eich aelodaeth, gwneud a rheoli archebion a mwy.

Fe welwch ddetholiad o gwestiynau ac atebion i'ch helpu chi isod.

Ddim yn gallu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano yn y cwestiynau cyffredin? Gweler isod am ffyrdd eraill o sut i gysylltu â ni.

Archebu a Rheoli Sesiynau, Gweithgareddau ac Aelodaeth

Sut i greu cyfrif iau?

I wneud archebion gyda ni, yn gyntaf bydd angen i chi greu cyfrif. Gallwch wneud hyn trwy glicio yma.

 1. Dewiswch eich canolfan hamdden Actif agosaf
 2. Nesaf, dewiswch Talu Wrth fynd
 3. Nesaf, nodwch fanylion eich plentyn (nodwch eich cyfeiriad e-bost eich hun)
 4. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn derbyn e-bost gennym gyda manylion eich cyfrif a fydd yn cynnwys eich ID aelod (cadwch hwn yn ddiogel)
 5. Ailadroddwch gamau 1-3 os oes angen i chi gofrestru plentyn arall.

Nawr bod gennych gyfrif bydd angen i chi nawr greu cyfrinair ar gyfer pob cyfrif. I wneud hyn bydd angen i chi,

Cam 1

Cliciwch yma i ofyn am gyfrinair. Yn gyntaf, nodwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i greu cyfrif eich plentyn. Os oes gennych lawer o bobl yn gysylltiedig â'r un cyfeiriad e-bost, bydd yn gofyn ichi nodi'r ID Aelod yr ydych am ei ailosod. Rhowch ID yr Aelod a chlicio ar gofyn am gyfrinair.

Cam 2:

Anfonir e-bost atoch gyda dolen i greu cyfrinair newydd. Efallai y bydd angen i chi wirio'ch ffolderau sothach / sbam. Anfonir yr e-bost o carmarthenshire@leisurecloud.net

Cam 3:

Dilynwch y ddolen i greu cyfrinair i'ch plentyn. Rhaid i'r cyfrinair fod yn 8 nod o hyd a rhaid iddo gynnwys o leiaf 1 priflythyren, 1 llythyren fach, 1 nod arbennig (e.e.% ^ & *) ac 1 rhif. Ar ôl eu creu, cadwch hyn yn ddiogel gan y bydd angen y manylion hyn arnoch i archebu lle. Os oes gennych chi fwy o blant, bydd angen i chi ailadrodd camau 1-4 ar eu cyfer hefyd. Cofiwch ddefnyddio cyfrinair gwahanol ar gyfer pob aelod.

Cam 4

Ar ôl i chi ailosod y cyfrineiriau rydych chi nawr yn barod i archebu.

Cliciwch yma i gyrchu ein system ARCHEBU AR-LEIN

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair (bydd angen i chi ailadrodd y broses hon ar gyfer pob plentyn). Gallwch hefyd archebu trwy ein ap (chwiliwch am Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau) ond cofiwch y bydd angen i chi fewngofnodi / allgofnodi ar gyfer pob plentyn i archebu.

Cadwch fanylion cyfrif eich plentyn yn ddiogel oherwydd byddwch chi'n gallu defnyddio'r rhain i wneud archebion ar gyfer rhaglen dysgu nofio, rhaglenni gwyliau a mwy.

Ble gallaf ddod o hyd i'r prisiau ar gyfer gweithgareddau a chyfleusterau?

Gallwch ddod o hyd i'n rhestr brisiau lawn yma

Sut ydw i'n cofrestru ar gyfer fy ngweithgaredd?

Rydym wedi gwneud gwelliannau i'n proses gwirio i mewn i'w gwneud mor gyflym a hawdd i chi.

Mae gan bob aelod hawl i dderbyn un o'n botymau RFID, mae'r rhain yn gweithredu fel ein cardiau aelodaeth ac yn eich galluogi i fewngofnodi'n ddi-dor ar gyfer pob gweithgaredd trwy sganio'r darllenwyr ar y safle.

Beth ddylwn i ei wneud pan gyrhaeddaf y ganolfan?

Mae angen archebu pob gweithgaredd ymlaen llaw sy'n golygu pan gyrhaeddwch eich canolfan leol, ewch i ddesg y dderbynfa a rhoi gwybod iddynt pa weithgaredd rydych chi wedi archebu ar ei gyfer.

Yna byddant yn eich gwirio i mewn ar y system ac yn egluro popeth y mae angen i chi ei wybod a ble i fynd.

A allaf archebu drwy fynd i'r ganolfan?

Rydym yn annog bwcio ymlaen llaw ar gyfer ein gweithgareddau i warantu lle ond gallwch bob amser siarad ag aelod o'r tîm i archebu lle ar y safle.

Sicrhewch fod gennych eich e-bost a'ch cyfrinair wrth law. Os oes angen i chi ailosod eich cyfrinair, gallwch wneud hynny yma.

Sut alla i dalu am weithgareddau?

Gallwch dalu am weithgareddau mewn canolfannau gyda cherdyn neu arian parod.

A oes polisi canslo ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd?

Mae gennym bolisi canslo ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd, gofynnwn eu bod yn cael eu canslo o leiaf 3 awr cyn y dosbarth er mwyn rhoi cyfle i aelodau ar y rhestr aros fynychu, os na fyddwch yn canslo eich dosbarth ac yn methu â mynychu byddwch yn codi £3.

Mae fy mhlentyn eisiau mynd i'r gampfa, pa oedran sydd angen iddyn nhw fod?

Gall plant 11-13 oed fynd i'r gampfa os ydynt yng nghwmni rhiant / gwarcheidwad.

Gall plant 14+ oed fynd i'r gampfa ar pennau eu hunain (ar yr amod bod y rhiant / gwarcheidwad yn bresennol yn y cyfnod ymsefydlu i lofnodi'r datganiad ymrwymiad iechyd)

A all gofalwr fynd gydag unigolyn i weithgaredd?

Mae gofalwyr yn gymwys i gael tocyn rhad ac am ddim i bob safle wrth ddod â chleient, cysylltwch â’r safle y byddwch yn ei fynychu neu e-bostiwch actif@sirgar.gov.uk 

Mae gennyf gerdyn disgownt milwrol, sut ydw i'n cael mynediad at nofio am ddim?

Gyda cherdyn disgownt milwrol mae gennych hawl i sesiynau nofio AM DDIM. I weithredu hyn, gofynnwn i chi gysylltu â'ch canolfan hamdden Actif leol a fydd yn gallu prosesu'r ymholiad hwn dros y ffôn.

Fel arall, gallwch hefyd ymweld â'r ganolfan yn bersonol i'w chwblhau.  Os byddwch yn cwblhau'r broses dros y ffôn, sicrhewch eich bod yn dod â'r cerdyn gyda chi ar eich ymweliad cyntaf er mwyn i ni ddilysu eich cyfrif.

A oes rhestr aros ar gael os yw sesiwn wedi cyrraedd ei chapasiti?

Mae rhestrau aros ar gael ond nid ar gyfer pob sesiwn a gweithgaredd.

Gallwch ychwanegu eich hun at y rhestr aros drwy archebu'r sesiwn fel y byddech yn ei wneud fel arfer.  Pan fydd lle ar gael, bydd y rhai sydd ar y rhestr aros yn cael eu hysbysu'n gyntaf drwy e-bost.  Bydd yr e-bost yn rhoi 30 munud i chi archebu lle yn y sesiwn.

Os nad oes neb ar y rhestr aros yn ystod y cyfnod hwnnw bydd y lle ar gael i bawb arall.

Rwy'n ceisio mewngofnodi i archebu gweithgaredd, ond mae'n dweud bod fy nghyfrif wedi'i gloi

Efallai y bydd eich cyfrif yn cael ei gloi oherwydd problem ynglŷn â'ch aelodaeth.  Bydd angen i chi gysylltu â'ch canolfan hamdden leol a siarad ag un o'r cynorthwywyr gwasanaeth cwsmeriaid neu gallwch gysylltu â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid canolog drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau cwsmeriaid.

Sut gallaf gael ad-daliad am sesiwn nad wyf yn gallu mynd iddi?

I ofyn am ad-daliad, llenwch ein ffurflen ymholiadau cwsmeriaid a dewiswch 'gofyn am ad-daliad' o'r gwymplen.

Sut ydw i'n aildrefnu sesiwn talu wrth ddefnyddio?

Os ydych eisoes wedi talu am sesiwn ar sail tâl wrth ddefnyddio ond yn dymuno ei haildrefnu i ddyddiad arall, bydd angen i chi gysylltu â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid canolog drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau cwsmeriaid (gweler gwaelod y dudalen hon).

Beth yw fy ID aelod?

Pan ymunoch ag Actif am y tro cyntaf, byddwch wedi derbyn e-bost cadarnhau gennym ni, o fewn yr e-bost cadarnhau oedd eich ID Aelod.

Os ydych chi ar yr ap mae eich ID aelod yn weladwy trwy eich cyfrif, pwyswch y botwm ar y chwith uchaf ac yna "cyfrifon", am unrhyw gymorth e-bostiwch actif@sirgar.gov.uk

Sut ydw i'n cofrestru ar gyfer aelodaeth fisol?

Mae manylion ein holl aelodaeth fisol i'w gweld yma yn ogystal â manylion ar sut i gofrestru

Pam y dywedir wrthyf fod fy nghyfeiriad e-bost eisoes yn cael ei ddefnyddio wrth ymuno?

Mae’n debygol bod gennym eich cyfeiriad e-bost ar y system os oeddech yn aelod gyda ni o’r blaen ond wedi canslo eich aelodaeth neu efallai bod gennych blant ar ein cynllun Dysgu Nofio a’ch bod wedi defnyddio’r un cyfeiriad e-bost.

Cysylltwch â ni a byddwn yn eich helpu i sefydlu.

Beth sy'n cael ei gynnwys yn fy aelodaeth fisol Actif?

Mae'r holl fanylion am ein haelodaeth fisol gan gynnwys yr hyn sydd wedi'i gynnwys i'w gweld yma

Ar hyn o bryd rwy'n aelod wedi'i rewi, sut mae ailgychwyn fy aelodaeth?

Yn barod i ailgychwyn eich aelodaeth? Os hoffech chi ail-gychwyn eich aelodaeth, anfonwch e-bost atom actif@carmarthenshire.gov.uk

Sut galla i newid fy aelodaeth?

I newid eich aelodaeth, defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau cwsmeriaid a rhowch wybod i ni pa aelodaeth sydd gennych ar hyn o bryd a pha aelodaeth yr hoffech newid iddi.

Os ydych chi'n newid o aelodaeth Platinwm, Platinwm Corfforaethol, Myfyriwr, 60+, Efydd, Efydd Corfforaethol i Aelodaeth Aelwyd, cofiwch fod ffi trosglwyddo o £15.

Gallwch newid eich aelodaeth unrhyw bryd, e-bostiwch actif@sirgar.gov.uk i ofyn am newid aelodaeth.

A allaf rewi fy aelodaeth?

Gallwch rewi eich aelodaeth am hyd at 6 mis mewn cyfnod o 12 mis, os hoffech wneud cais am rewi anfonwch e-bost at actif@sirgar.gov.uk i drafod

Sut mae codi cais am ad-daliad?

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau ad-daliad gan gynnwys sut i godi cais am ad-daliad yma

Mae angen newid manylion fy nghyfrif personol neu fy nghyfrif banc

Diweddaru manylion personol

I ddiweddaru eich manylion personol, gallwch wneud hyn eich hun drwy fewngofnodi i'ch cyfrif drwy ARCHEBU (drwy ein gwefan);

 1. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 2. Ar ôl mewngofnodi, dewiswch 'Fy Nghyfrif' ar ochr dde uchaf y sgrin
 3. Bydd gennych 3 opsiwn; Manylion cyffredinol, newid cyfrinair a dewisiadau. Dewiswch yr un rydych chi am wneud newidiadau iddo.

Diweddaru manylion cyfrif banc

I ddiweddaru manylion eich cyfrif banc bydd angen i chi gysylltu â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid naill ai drwy ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau cwsmeriaid neu fel arall gallwch ymweld â'ch canolfan hamdden leol a siarad ag un o'n cynorthwywyr gwasanaeth cwsmeriaid sy'n gallu gwneud y newid yn y dderbynfa.

Rhaid gwneud unrhyw newid mewn manylion debyd uniongyrchol cyn y 19eg o'r mis er mwyn addasu mewn pryd ar gyfer y taliad nesaf, bydd newidiadau ar ôl hyn yn golygu bod yn rhaid i'ch taliad nesaf gael ei wneud â llaw ar y 1af.

Anfonwch e-bost at actif@sirgar.gov.uk i ofyn am newid manylion debyd uniongyrchol.

Sut ydw i'n canslo fy aelodaeth?

Os hoffech ganslo eich aelodaeth, e-bostiwch actif@sirgar.gov.uk i drafod

Pwll Nofio

A allaf symud rhwng lonydd yn ystod y sesiwn?

Gofynnwn i chi holi'r achubwr bywyd neu'r gofalwr pwll yn gyntaf

A yw'r teclynnau codi anabledd ar gael?

Bydd, bydd y teclynnau codi pwll ar gael i gwsmeriaid sydd eu hangen.

A allaf ddod â chymhorthion / offer nofio gyda mi?

Gallwch, gallwch ddod â'ch cymhorthion a'ch offer nofio eich hun.

A oes dillad nofio a gogls ar werth yn y ganolfan?

Rydym yn gwerthu gogls yn ein canolfannau ond nid oes gennym unrhyw ddillad nofio ar werth.

Beth yw tymheredd y pyllau nofio?

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Prif Bwll - 31.5 gradd

Pwll bach / Pwll dysgu - 28.5 gradd

 

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Prif Bwll - 28 gradd

Pwll bach / Pwll dysgu - 30 gradd

Pwll y Spa  (Jacuzzi) - 35 gradd

 

Canolfan Hamdden Llanelli 

Prif Bwll - 29.5 gradd

Pwll bach / Pwll dysgu - 29.5 gradd

 

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Prif Bwll - 29 gradd

Pwll bach / Pwll dysgu - 31 gradd

ACTIF UNRHYW LE

Beth yw Actif Unrhyw Le?

Actif Unrhyw Le yw platfform digidol ffrydio byw ac ar alw Chwaraeon a Hamdden Actif lle gallwch gael mynediad i sesiynau byw dan arweiniad hyfforddwr a 250 o ddosbarthiadau Ar Alw gan gynnwys Les Mills.

Pam ymuno ag Actif Unrhyw Le?

 • Yn fyw ac yn rhyngweithiol
 • Yn ffitio o amgylch eich trefn ddyddiol
 • Syml i'w gyrchu ac yn gyfleus
 • Cludadwy (gallwch ei wneud yn unrhyw le!) A chyrchu'r platfform ar 3 dyfais wahanol - ffôn, gliniadur a llechen
 • Hyfforddwch gyda'ch hoff hyfforddwyr Actif
 • Cyfarwyddyd ysgogol o ansawdd uchel gan ein hyfforddwyr
 • Yn gost-effeithiol gan nad oes angen i chi deithio i unrhyw le

Mae Actif Unrhyw Le wedi'i gynnwys gyda holl aelodaeth ffitrwydd craidd gyda mynediad anghyfyngedig i bob dosbarth byw (ac eithrio dosbarthiadau NERS) a chatalog llawn o ddosbarthiadau Ar Alw. Ar gyfer aelodau PAYG, mae mynediad am ddim i nifer cyfyngedig o gynnwys Ar Alw.

Pa dosbarthiadau sydd ar gael ar hyn o bryd?

Rydym yn dod â dosbarthiadau ar-lein ychwanegol i chi y gallwch chi gymryd rhan ynddynt heb adael eich cartref!

Mae yna amrywiaeth o ddosbarthiadau ar gael gyda mwy i'w ychwanegu... gan gynnwys

 • HIIT,
 • Tabata,
 • Cylchedau,
 • Ioga Pwer / Ysgafn,
 • Ymarfer i Gerddoriaeth,
 • Bocsffit,
 • Dawns HIIT / Aur,
 • Ffitrwydd i'r Teulu,
 • Craidd ac Ymestyn,
 • Pwysau a Chraidd,
 • Nol i Ffitrwydd,
 • Cerflun a Thon,
 • Siapo'r Corff,
 • Llosg Ysgafn,
 • Boliau, Coesau a Phenolau,
 • Parti Jamas' Actif

Sut allaf gymryd rhan yn Actif Unrhyw Le?

Aros yn Egnïol ar ddechrau 2021!
Newyddion gwych! Rydym wedi ymestyn mynediad AM DDIM i'n gwasanaeth ffrydio ar-lein / byw, Actif Unrhyw Le trwy gydol y cau (yn amodol ar adolygiad Llywodraeth Cymru).
 
I'r rhai ohonoch sydd wedi ail-ddechrau eich aelodaeth Debyd Uniongyrchol gyda ni neu sydd wedi ymuno fel aelod newydd yn ddiweddar, byddwch yn gallu mewngofnodi a chyrchu dros 30+ o ddosbarthiadau byw ynghyd â chynnwys ar alw yng nghysur eich cartref. Mewngofnodwch unwaith gan ddefnyddio'ch E-bost a'ch Cyfrinair - cliciwch yma.
 
OPSIYNAU ERAILL
 
Aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig

Cofrestrwch i aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Dim ond £10 y mis
 
Talu wrth fynd
Cyrchwch y dosbarthiadau ar-lein / Live ar a
sail talu wrth fynd
£6 y dosbarth

Aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Cofrestrwch i aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Dim ond £10 y mis

Pa Ddyfarniadau y gallaf ddefnyddio am fynediad i Actif Unrhyw Le?

Os oes gennych fynediad at ddyfais smart fel ffôn symudol, llechen neu liniadur, - gallwch gyrchu Actif Unrhyw le p'un a ydych gartref, yn y gwaith neu ar y traeth.

Gellir cyrchu Actif Unrhyw Le ar unrhyw ddyfais glyfar sydd â mynediad i'r rhyngrwyd.

Efallai y bydd dyfeisiau neu ddyfeisiau Android sy'n gweithredu porwr arddull Web OS / Internet Explorer weithiau'n arddangos sgrin wag. I gywiro hyn, sicrhewch eich bod yn mewngofnodi.

Sut i fewngofnodi?

Cliciwch yma i fewngofnodi i Actif Unrhyw Le gan ddefnyddio eich ebost a cyfrinair.

Sut i Gysylltu a Ni

Ddim yn gallu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano yn y cwestiynau cyffredin? Gweler isod am ffyrdd eraill o sut i gysylltu â ni.

Mae ein Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid bob amser wrth law i'ch helpu gyda'ch ymholiad.

Sylwch: Rydym yn nifer o alwadau a negeseuon e-bost i'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid canolog a'n canolfannau hamdden yn uniongyrchol ar hyn o bryd. Byddwch yn amyneddgar gyda ni tra bydd ein timau'n gweithio'n galed i ateb eich ymholiadau dros y ffôn, e-bost a thrwy negeseuon Facebook.

Ebost

Os oes gennych ymholiad i wneud a aelodaeth neu archebion, ebostiwch actif@carmarthenshire.gov.uk am gymorth. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â'ch aelodaeth neu archebion, cynhwyswch eich rhif adnabod, os yw'n hysbys.

Neges Facebook

Os oes gennych cwestiwn cyffredinol, gallwch fynd i'n tudalen facebook, chwiliwch am Actif Sport and Leisure a chlicio ar ‘Neges’. Mae'r mewnflwch hwn yn cael ei fonitro rhwng 9yb - 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.