Gweithio i Chwaraeon a Hamdden Actif

Ydych chi'n barod i helpu pobl o bob oed i fyw bywyd iachach ac egnïol?

Ein prif fwriad yw helpu pobl i wella eu bywydau trwy weithgaredd corfforol a hamdden iach.

Rydym yr un mor angerddol am ein pobl ag yr ydym am annog pawb i fod yn gorfforol egnïol a mwynhau'r manteision iechyd sy'n deillio o fabwysiadu'r ffordd hon o fyw. Rydym yn cydnabod yr effaith gadarnhaol y gall cael y person iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn ei chael ar eraill o ran cynrychioli brand Actif a chefnogi ein huchelgeisiau busnes i wasanaethu ein cymunedau.

Actif yw adran Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys;

 • 6 chanolfan hamdden; (3 phrif ganolfan gyda chymysgedd cyfleusterau ochr gwlyb a sych, a 3 safle llai gyda chyfleusterau gwlyb neu sych)
 • Cyfleusterau mewn 2 safle ysgol yn gweithredu gyda'r nos ac ar benwythnosau
 • Tîm cymunedau sy'n gweithio gydag ystod o bartneriaid i wella cyfleoedd i fod yn fwy egnïol trwy weithgaredd corfforol, chwaraeon cymunedol ac ymyriadau iechyd a llesiant.
 • Tîm iechyd sy'n rheoli ac yn darparu ymyriadau iechyd fel Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, Atal Cwympiadau, ac ati.

Mae'r uchod i gyd yn gwasanaethu poblogaeth o 185k, gan hwyluso cyfres amrywiol, gynhwysol, effeithiol o gyfleoedd gweithgarwch sy'n arwain at oddeutu 1.6m o bobl yn cymryd rhan bob blwyddyn.

Ein Cenhadaeth

Gwella llesiant drwy ysbrydoli ein poblogaeth i fod yn egnïol am oes.

Ein cenhadaeth yw sicrhau bod pawb sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin yn cael y cyfle i Ddechrau'n Dda, Byw'n Dda a Heneiddio'n Dda trwy gyfleusterau a gwasanaethau ‘a reolir yn dda’ ac sydd â ‘chysylltiadau da’  i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cymryd rhan a'n bod yn ymgysylltu'n eang ledled y sir.

Ein Gweledigaeth

Byddwn yn creu Sir Gaerfyrddin egnïol ac yn sefydlu ein hunain fel y gwasanaeth mwyaf llwyddiannus a dibynadwy yn y DU.

Ein Gwerthoedd

Mae ein gweithredoedd yn seiliedig ar sylfaen o werthoedd craidd sy'n ein rhoi ar flaen ffordd, sef;

 • Rhoi'r Flaenoriaeth i Gwsmeriaid - rydym yn sicrhau bod anghenion ein cwsmeriaid yn ganolog i bopeth a wnawn
 • Gwrando – rydym yn gwrando er mwyn dysgu, deall a gwella nawr ac yn y dyfodol
 • Rhagoriaeth – rhagoriaeth yw ein nod parhaus, gan sicrhau'r safon uchaf posibl bob amser trwy fod yn greadigol, mabwysiadu ffyrdd arloesol o weithio, a chymryd risgiau ar ôl eu pwyso a'u mesur
 • Uniondeb – rydym yn gweithredu ag uniondeb ac yn gwneud y pethau iawn bob amser
 • Cymryd Cyfrifoldeb – rydym i gyd yn cymryd perchenogaeth ac atebolrwydd personol dros yr hyn a wnawn

Dewch draw i weld drosoch eich hunan...

Yma yn Actif, rydym yn ymdrechu i ragori ac ennill enw fel arweinydd sector ar bob agwedd o'r gwaith. Mae ein brwdfrydedd ym mhopeth a wnawn wedi arwain at ennill rhai o'r gwobrau mwyaf uchel eu parch a mawreddog yn y diwydiant….

 • Ennill Gwobr Diogelwch Hamdden Aur RoSPA ar y cynnig cyntaf (Cymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau), un o'r cynlluniau mwyaf mawreddog a chydnabyddedig yn y byd.
 • Gwobrau Actif Cenedlaethol y DU; Canolfan Hamdden Caerfyrddin, llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol yng nghategori Clwb y Flwyddyn 2019; Canolfan Hamdden Dyffryn Aman, llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol yn y categori  Clwb/Canolfan y Flwyddyn Ranbarthol a Chenedlaethol 2020.
 • Mae lefelau gwasanaeth cwsmeriaid yn ein canolfannau hamdden ymhlith y gorau yn y DU a thu hwnt, gyda Sgoriau Net Promoter (NPS) wedi'u meincnodi gan gwsmeriaid yn cyrraedd yr uchaf ers i ni gyflwyno'r system 5 mlynedd yn ôl.
 • Mae ymweliadau sy'n digwydd ar hap yn ein graddio yn ‘Ardderchog’ gyda sgôr o 75.5% ledled y sir, ac mae Canolfan Hamdden Dyffryn Aman ymhlith yr ychydig o gyfleusterau yn y wlad i sgorio 100%.
 • Buddsoddwyr mewn pobl achrededig platinwm (Cyngor Sir Caerfyrddin)
 • Gwobr Achrededig InSport (Efydd)

Y Swyddi Gwag Diweddaraf yn Chwaraeon a Hamdden Actif

Mae modd gweld ein swyddi gwag diweddaraf, proffiliau swyddi, dyddiadau cau a'r ffurflen gais ar-lein isod. Mae'r adran hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd ac mae modd cael gwybodaeth am swyddi gwag newydd ar draws ein holl gyfleusterau, cymunedau ac ysgolion.  

Swyddog Gwasanaethau Cwsmeriaid x2

Lleoliad: Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Math Swydd: Swydd barhaol - Amser llawn

Cyflog: £19,312 - £20,092

Dyddiad Cau: Dydd Llun 6ed Mehefin

Mae gan Actif - Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin - bortffolio eang o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol sy'n denu dros filiwn o ymweliadau y flwyddyn; mae ganddi filoedd o aelodau canolfannau hamdden, ac mae’n casglu incwm gwerth miliynau o bunnoedd. Mae Tîm Cymorth Busnes ac Aelodaeth Actif yn darparu'r cymorth gweinyddol, ariannol, aelodaeth a rheoli system i alluogi gwasanaethau effeithlon ac effeithiol i'r staff a'r cyhoedd. 
Rydym yn chwilio am 2 Swyddog Gwasanaethau Cwsmeriaid ychwanegol i ymuno â'r tîm, sydd â phrofiad ac arbenigedd o ran delio â chwsmeriaid, i helpu i sicrhau bod ein systemau a'n gwasanaeth yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid yn awr ac yn y dyfodol. Yn ogystal, bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â thasgau cyffredinol o fewn y tîm sy'n cynnwys rheoli system, gweinyddol, ariannol ac aelodaeth.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Christine March ar camarch@carmarthenshire.gov.uk

Profil y Swydd a gwneud cais

 

 

 

Am holl swyddi a gyrfaoedd eraill yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin, cliciwch yma

Y manteision o weithio i ni

Rydych yn ymuno â Chyngor rhagweithiol sy'n perfformio'n dda ac sy'n ceisio darparu gwasanaethau o ansawdd da a gwneud Sir Gaerfyrddin yn lle gwell i fyw, i weithio ac i fwynhau. Sir Gaerfyrddin yw un o'r awdurdodau unedol mwyaf yng Nghymru, a'r Cyngor Sir yw'r cyflogwr mwyaf yn lleol gan ei fod yn cyflogi tua 8,300 o staff.

Mae yna wahanol fuddiannau a threfniadau gweithio i gynorthwyo gweithwyr yn eu bywyd gwaith a’u bywyd personol, sy'n cynnwys:

 • Rhaglen sefydlu gynhwysfawr
 • Cyfleoedd Datblygu
 • Cynllun buddion  ar gael i'r holl weithwyr sy'n cynnig nifer o ostyngiadau a hyrwyddiadau gan ystod o fanwerthwyr a darparwyr gwasanaethau lleol
 • Cynllun beicio i'r gwaith (beiciau di-dreth ar gyfer teithio i'r gwaith)
 • 26 diwrnod gwyliau â thâl y flwyddyn (ynghyd ag 8 diwrnod statudol) yn codi i 31 diwrnod (ynghyd ag 8 diwrnod statudol) ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth parhaus a hyd at 34 diwrnod (ynghyd ag 8 diwrnod statudol) ar ôl 10 mlynedd o wasanaeth parhaus’.
 • Amrywiaeth o drefniadau gweithio hyblyg gan gynnwys cynllun amser hyblyg, trefniadau absenoldeb arbennig, rhannu swydd, gweithio gartref (cynllun peilot ar hyn o bryd)
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol - mae'r cynllun hwn yn cynnig ystod o fuddion gan gynnwys pensiwn diogel, hyblygrwydd i dalu mwy neu lai mewn cyfraniadau, yn effeithlon o ran treth  heddiw ac yn y dyfodol, tawelwch meddwl ychwanegol i chi a'ch teulu.
 • Cynllun Ymddeoliad Hyblyg
 • Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol sy'n cynnig sgrinio iechyd a ffordd o fyw, cwnsela a chymorth arall.
 • Cynllun Tâl Salwch

Hyfforddiant a Datblygu

Er y byddwn efallai yn gofyn am gymwysterau a phrofiad penodol ar gyfer rhai o'n swyddi, rydym wedi ymrwymo i gefnogi gweithwyr i feithrin eu sgiliau. Dyma rai o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn:

 • Arfarniadau rheolaidd a chynlluniau datblygu personol
 • Cyrsiau hyfforddiant
 • E-ddysgu
 • Secondiadau
 • Prentisiaethau

Rydym yn rhoi ein pobl yn gyntaf ym mhopeth a wnawn, gan ein bod yn gwybod mai ein pobl sy'n gwneud gwahaniaeth ac sy'n gwneud i bethau ddigwydd. Rydym yn gyflogwr gofalgar ac wedi ennill safon Buddsoddwr mewn Pobl.  Rydym wedi ymrwymo i ddysgu a datblygu er mwyn cefnogi ein gweithwyr i feithrin eu sgiliau, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o drefniadau gweithio a buddiannau er mwyn helpu pobl i gydbwyso bywyd a gwaith.

Rydym yn cydnabod ac yn cymell blaengarwch, gwaith rhagorol a safonau o'r radd flaenaf, ac rydym wedi ymrwymo i gyfathrebu â'n staff ac i wrando arnynt ynghyd â hybu cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth.

Beth rydym yn chwilio amdano

Rydym yr un mor angerddol am ein pobl ag yr ydym am annog pawb i fod yn gorfforol egnïol a mwynhau'r manteision iechyd sy'n deillio o fabwysiadu'r ffordd hon o fyw. Rydym yn cydnabod yr effaith gadarnhaol y gall cael y person iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn ei chael ar eraill o ran cynrychioli brand Actif a chefnogi ein huchelgeisiau busnes i wasanaethu ein cymunedau.

Rydym yn cyflogi pobl sy'n rhannu yr un angerdd am ein cenhadaeth, ein gweledigaeth a'n gwerthoedd. Ein nod yw arwain y sector a chyflogi staff sydd â'r un egni ac arbenigedd i lwyddo yn eu rôl.