canolfan hamdden Caerfyrddin

NEGES I GWSMERIAID

Canolfan Hamdden Caerfyrddin a Chanolfan Hamdden Llanelli i ail-agor ym mis Hydref

******

Heddiw (21/08/2020) cyhoeddwyd y bydd Canolfannau Hamdden Caerfyrddin a Llanelli yn cael eu dychwelyd atom, ar ôl eu trosi i fod ar gael fel ysbytai maes yn gynharach eleni.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni gwblhau manylion ac amserlenni am hyn, a beth fydd ar gael i'r cyhoedd, a phryd. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd gennych lawer o gwestiynau am hyn, ond yn gyntaf ymgynghorwch â'n Cwestiynau Cyffredin presennol i roi syniad o sut rydym yn gweithredu ar hyn o bryd a byddwn yn cyhoeddi pan fydd gwybodaeth bellach ar gael. Fel y gallwch chi werthfawrogi, byddwn yn llawer mwy effeithiol wrth gynllunio a chyfathrebu'r cynlluniau hynny nag wrth dderbyn ac ymateb i gwestiynau nad oes gennym atebion cadarn ar eu cyfer eto.

Bydd aelodaeth yn parhau i gael ei rewi a byddwn yn cyfathrebu â chi cyn unrhyw newidiadau arfaethedig mewn perthynas â hyn. Hefyd, bydd ein haelodaeth yn parhau i ganiatáu mynediad ichi i bob canolfan pan fydd Llanelli a Caerfyrddin yn ailagor sydd â phris o £30 ar gyfer Aelodaeth Aelwydydd a £20 ar gyfer Aelodaeth Unigol ar hyn o bryd.

Wrth i newyddion a gwasanaethau ddod ar gael, byddant yn cael eu postio a'u harchebu trwy ein Ap. Os nad ydych wedi gwneud hynny eto, gallwch lawrlwytho isod, lle gallwch ddewis eich ‘clwb’ a galluogi hysbysiadau fel y gallwn ddweud wrthych pan fydd y sefyllfa’n newid.

DARLLENWCH Y DATGANIAD LLAWN YMA

App store

Google Play

 

Byddwn yn rhoi'r gwybodaeth diweddaraf i chi am y manylion cyn gyntaf ag y gallwn trwy;

 • E-gylchlythyrau - gwnewch yn siŵr bod gennym eich cyfeiriad e-bost cywir a'ch bod yn dewis eich dewisiadau fel y gallwn gysylltu â chi. Gallwch chi ddiweddaru’r rhain eich hun trwy fynd i ARCHEBU, nodi eich ID a'ch PIN aelodaeth a chlicio ar ‘Fy Nghyfrif/My Account’ ar y dde. Diweddarwch eich manylion a chlicio ar hoffterau i sicrhau eich bod yn derbyn y diweddaraf gennym ni.
 • Dadlwythwch ein ap - chwiliwch Actif Sport and Leisure yn eich siopau app (dolenni uchod)
 • Cyfryngau Cymdeithasol - Dilynwch ni ar Facebook - Actif Sport and Leisure a Twitter @SportCarms
 • Yma ar ein gwefan

Ydw i'n gallu defnyddio cyflesterau mewn Canolfannau Hamdden eraill?

Oeddech chi'n gwybod bod eich aelodaeth Actif yn rhoi mynediad i chi i BOB canolfan hamdden Actif? Er bod Canolfannau Hamdden Caerfyrddin a Llanelli ar gau ar hyn o bryd gallwch ailgychwyn eich aelodaeth a defnyddio'r cyfleusterau yn unrhyw un o'r canolfannau canlynol;

PRISIAU AELODAETH

I'r rhai ohonoch sy'n dymuno ailgychwyn eich aelodaeth, byddwch yn falch o wybod ein bod wedi gostwng ein prisiau aelodaeth debyd uniongyrchol dros dro i adlewyrchu'r gwasanaethau y gallwn eu cynnig ichi pan fyddwn yn ailagor, a ddylai sicrhau mwy fyth o werth i'ch Aelodaeth Actif. Bydd y prisiau is yn aros yn eu lle tan ddiwedd mis Medi. Bydd y prisiau hyn yn cael eu hadolygu bob mis gan ystyried y cyfleusterau a'r gwasanaethau y gallwn eu darparu i chi.

Aelwyd (2 Oedolyn a hyd at 4 o blant 17 oed ac iau) - £30 y mis
Platinwm / Aelodaeth corfforaethol / Myfyriwr / Dros 60 oed / Efydd / Efydd Corfforaethol- - £20 y mis

AILDDECHRAU EICH AELODAETH

Os ydych chi am ailgychwyn eich aelodaeth, y newyddion gwych yw y gallwch chi wneud hyn eich hun nawr.

Dilynwch y camau isod i ailymuno â ni;

 • Cliciwch YMUNO
 • Dewiswch Safle o'r gwymplen (dewiswch y ganolfan sydd orau gennych, hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio un arall o'n canolfannau am y tro)
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch yr aelodaeth o'ch dewis o'r rhestr
 • Gan eich bod eisoes yn aelod ni fydd angen i chi ychwanegu eich manylion, ticiwch Oes, mae gen i ID a PIN Aelod a nodwch eich manylion
 • Parhewch i ychwanegu eich manylion a chadarnhau manylion talu
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, bydd gennych fynediad i'r platfform Actif Unrhyw le nawr

...Neu angen cymorth pellach i ailgychwyn eich aelodaeth?

Os oes gennych unrhyw un o'r aelodaeth ganlynol bydd angen i chi gysylltu â'n tîm aelodaeth yn uniongyrchol a fydd yn helpu i ailgychwyn eich aelodaeth. Sicrhewch y bydd y 4 mis ac ychydig rydych chi wedi'u colli ers i ni fod dan glo yn cael eu hychwanegu at eich aelodaeth

Os oes gennych;

 • Aelodaeth 365
 • Cerdyn safonol neu Super Saver
 • Aelodaeth nofio flynyddol

Llenwch eich manylion isod a bydd aelod o'r tîm yn eich galw yn ôl erbyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf. Byddwch yn ymwybodol mai oriau agor ein swyddfa aelodaeth yw 8yb - 6yh o ddydd Llun i ddydd Gwener.

e.g. 08/08/1987

NID WYF AM AILGYCHWYN FY AELODAETH, BETH YW'R OPSIYNAU?

Os nad ydych am ailgychwyn eich aelodaeth, mae hynny'n iawn byddwn yn cadw pob aelodaeth wedi'i rewi oni bai eich bod yn dweud wrthym eich bod am ailgychwyn eich aelodaeth. Gallwch fod yn dawel eich meddwl na fyddwn yn cymryd unrhyw daliadau tra bod eich cyfrif wedi'i rewi.

CLICK HERE CLICIWCH YMA AR GYFER FWY O GWESTIYNAU CYFFREDIN

Sut mae archebu gweithgaredd?

O Ddydd Llun 10 Awst ymlaen, bydd yn rhaid i chi ARCHEBU ar gyfer pob gweithgaredd yr ydych am ei fynychu (sesiwn yn y gampfa, pod ymarfer corff, dosbarth Ffitrwydd neu sesiwn Nofio). Hyd yn oed os nad ydych wedi ailgychwyn eich aelodaeth eto, a'ch bod yn parhau i fod yn aelod wedi'i rewi byddwch yn gallu archebu a thalu am weithgareddau pe byddech am wneud hynny (a byddwch yn cael 10% oddi ar bob gweithgaredd!). Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi fynd i weithgaredd a gweld yr holl fesurau diogelwch rydyn ni wedi'u rhoi ar waith yn ein canolfannau i gadw ein holl gwsmeriaid a staff yn ddiogel. Os ydych wedi ailgychwyn eich aelodaeth, gweler isod ar sut rydych chi'n archebu i mewn i bob gweithgaredd.

Bydd rhifau cyfanswm yn gyfyngedig, a dim ond slot 1 awr y byddwch chi'n gallu ei archebu ar gyfer pob gweithgaredd. Gellir archebu 5 diwrnod ymlaen llaw. Gofynnwn i gwsmeriaid fod yn ystyriol a dim ond archebu un gweithgaredd y dydd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddod yn ôl i'n canolfannau a mwynhau buddion ymarfer corff.

 1. Gallwch glicio ar ARCHEBU ar frig y dudalen hon. Gwnewch yn siŵr bod eich ID a'ch PIN Aelodaeth wrth law (peidiwch â phoeni y byddwn yn anfon hwn allan trwy e-bost uniongyrchol - cadwch lygad yn eich blwch derbyn a'ch ffolder sothach a marciwch ein e-bost fel 'diogel' fel na fyddwch yn colli allan ar unrhyw ddiweddariadau pwysig gennym ni)
 2. Dadlwythwch ein ap, chwiliwch am 'Actif Sport and Leisure' yn eich siop ap. Ar ôl i chi ychwanegu eich canolfan leol gallwch glicio ar y botymau perthnasol i archebu. Unwaith eto gwnewch yn siŵr bod gennych eich ID a'ch PIN Aelodaeth.

Google Play Apple store

NCE
Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Canolfan Hamdden ar gau