canolfan hamdden Caerfyrddin

******

NEGES I GWSMERIAID

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

O Ddydd Llun 23ain Tachwedd bydd y pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ar gau am o leiaf wythnos wrth i ni wneud gwaith hanfodol i ailosod rhannau o'r teils ar lawr y pwll. Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan gwmni arbennig heb orfod draenio'r pwll nofio a byddant yn defnyddio offer deifio a deunyddiau arbenigol i gyflawni'r gwaith yn ddiogel.

Rydym yn deall mor bwysig yw'r pwll nofio i'n preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin ond oherwydd cymhlethdod y gwaith ein dewis gorau yw cau'r pwll.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi orau y gallwn.

Cofiwch yn ystod y cyfnod hwn bod eich aelodaeth yn caniatau i chi ddefnyddio ein pyllau nofio eraill gan gynnwys Llanelli, Dyffryn Aman a Llanymddyfri.

Dosbarth Ffitrwydd: 11:30yb

Ar gyfer y gwybodaeth a newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook (Actif Sport and Leisure) Twitter (@sportcarms) a thrwy lawrlwytho Ap Actif Sport & Leisure.

****** 

ORIAU AGOR - NES 23AIN RHAGFYR

Dydd Llun - Dydd Gwener             6:30yb – 9:30yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul          8:00yb – 6:00yh

 

ORIAU AGOR - NADOLIG A'R FLWYDDYN NEWYDD

Dydd Iau 24ain Rhagfyr (Noswyl Nadolig): 8:00yb - 4:00yp

Dydd Gwener 25ain Rhagfyr (Dydd Nadolig): AR GAU

Dydd Sadwrn 26ain Rhagfyr (Dydd San Steffan): AR GAU

Dydd Sul 27ain Rhagfyr: AR GAU

Dydd Llun 28ain Rhagfyr: 8:00yb - 4:00yp

Dydd Mawrth 29ain Rhagfyr: 8:00yb - 4:00yp

Dydd Mercher 30ain Rhagfyr: 8:00yb - 4:00yp

Dydd Iau 31ain Rhagfyr (Nos Galan): 8:00yb - 4:00yp

Dydd Gwener 1af Ionawr (Dydd Calan): AR GAU

Dydd Sadwrn 2ail Ionawr: 8:00yb - 6:00yp

BETH SYDD AR AGOR, CYFYNEDIG NEU AR GAU YNG NGHAERFYRDDIN?

clc statws 1

Sut mae archebu gweithgaredd?

Bydd yn rhaid i chi ARCHEBU ar gyfer pob gweithgaredd yr ydych am ei fynychu (sesiwn yn y gampfa, pod ymarfer corff, dosbarth Ffitrwydd neu sesiwn Nofio). Hyd yn oed os nad ydych wedi ailgychwyn eich aelodaeth eto, a'ch bod yn parhau i fod yn aelod wedi'i rewi byddwch yn gallu archebu a thalu am weithgareddau pe byddech am wneud hynny (a byddwch yn cael 10% oddi ar bob gweithgaredd!). Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi fynd i weithgaredd a gweld yr holl fesurau diogelwch rydyn ni wedi'u rhoi ar waith yn ein canolfannau i gadw ein holl gwsmeriaid a staff yn ddiogel. Os ydych wedi ailgychwyn eich aelodaeth, gweler isod ar sut rydych chi'n archebu i mewn i bob gweithgaredd.

Bydd rhifau cyfanswm yn gyfyngedig, a dim ond slot 1 awr y byddwch chi'n gallu ei archebu ar gyfer pob gweithgaredd. Gellir archebu 5 diwrnod ymlaen llaw. Gofynnwn i gwsmeriaid fod yn ystyriol a dim ond archebu un gweithgaredd y dydd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddod yn ôl i'n canolfannau a mwynhau buddion ymarfer corff.

 1. Gallwch glicio ar ARCHEBU ar frig y dudalen hon. Gwnewch yn siŵr bod eich ID Aelodaeth a Cyfrinair wrth law.
 2. Dadlwythwch ein ap, chwiliwch am 'Actif Sport and Leisure' yn eich siop ap. Ar ôl i chi ychwanegu eich canolfan leol gallwch glicio ar y botymau perthnasol i archebu. Unwaith eto gwnewch yn siŵr bod gennych eich ID a'ch PIN Aelodaeth.

Google Play Apple store

NCE

CADW CHI YN DDIOGEL!

Rydym wedi datblygu gweithdrefnau newydd, mesurau diogelwch, asesiadau risg a hyfforddiant. Felly gallwch chi fod yn sicr eich bod chi yn y dwylo gorau ac y byddwn ni'n eich amddiffyn chi a'n tîm ar yr adegau hyn.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Mae angen archebu pob gweithgaredd ymlaen llaw. Mae'r system yn gadael i ni rheoli nifer y bobl sy'n mynd i'r canolfan bob dydd, fel y gallwn cadw ein cwsmeriaid a staff yn ddiogel.
 • Wedi lleihau ein nifer capasiti ym mhob maes gweithgaredd (campfa, dosbarthiadau ffitrwydd a phwll nofio)
 • Mewn rhai canolfannau, rydym wedi ail-leoli offer campfa / sefydlu codennau ymarfer corff newydd i sicrhau pellter diogel.
 • Gwell cyfundrefnau glanhau rhwng pob sesiwn ac ar ddiwedd y dydd.
 • Pellter cymdeithasol / arwyddion cyfeiriadol newydd i'ch helpu chi i fynd o un maes gweithgaredd i'r llall yn ddiogel.

CLICIWCH YMA I WELD AR EIN FIDEOS CROESO YN ÔL


Gofynnwn hefyd cyn ymweld â'n canolfannau, os ydych chi'n teimlo'n sâl neu'n dangos symptomau COVID19 eich bod chi'n aros gartref ac yn dilyn arweiniad y GIG - gadewch i ni gadw ein hunain ac eraill yn ddiogel.

GORCHUDDION WYNEB YN EIN CANOLFANNAU!

Mae'n orfodol gwisgo gorchuddion wyneb yn ein canolfannau hamdden Actif.

Bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb pan…

 • Mynd i mewn i'n canolfannau hamdden a thra yn y canolfannau. Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei wneud yn y ganolfan efallai y bydd disgwyl i chi ei adael ymlaen.
 • Paratoi i wneud ymarfer corff, newid, ymgymryd ag unrhyw weithgaredd nad yw'n egnïol, neu wrth adael y ganolfan hamdden, yn enwedig pan fyddwch mewn cysylltiad agos ag eraill.

Gwnewch yn siŵr bod y gorchudd wyneb yn gorchuddio'ch trwyn a'ch ceg bob amser.

Ni fydd disgwyl i chi wisgo gorchudd wyneb wrth ymarfer e.e.

 • Wrth nofio
 • Wrth gymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd
 • Wrth fynychu sesiwn campfa. Yn y gampfa, ni fyddwn yn gofyn i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb yn ystod ymarfer corff, ac ni fydd yn orfodol gwisgo gorchuddion wyneb i fynd o un orsaf / darn o offer i'r nesaf.

Bydd rhai sefyllfaoedd a gweithgareddau lle na fydd yn ofynnol i staff wisgo gorchudd wyneb am resymau diogelwch ac ymarferoldeb gor-redol e.e. wrth achub bywyd.

Rydym yn parhau i ofyn i staff a chwsmeriaid gadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol wrth ymweld / gweithio yn ein canolfannau.

Diolch am eich cydweithrediad, mae hyn yn ein helpu i sicrhau diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid.

covering

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf - sydd wedi'i aildrefnu a'i osod allan mewn pellter diogel
 • Prif bwll nofio 25m
 • Ystafelloedd newid (dim ond ar gael i Nofwyr)