GoodBoost

24/07/2023

GoodBoost rhaglen ymarfer corff yn seiliedig ar ap

Mae Good Boost yn rhaglen ymarfer corff therapiwtig sy’n seiliedig ar ap sydd wedi’i chynllunio i fod o fudd i bobl ag ystod eang o gyflyrau cyhyrysgerbydol, gan gynnwys arthritis a phoen cefn a mamau beichiog hefyd.

Byddwn yn darparu 3 math o raglen GoodBoost;

  • Good Boost ‘Tir’ – yn cyflwyno sesiynau ‘tir’ personol a fydd yn digwydd yn ein canolfannau a hefyd lleoliadau cymunedol dethol. Mae sesiynau fel arfer yn para rhwng 10-30 munud a gellir eu haddasu yn seiliedig ar hoffterau'r cwsmer a'r offer sydd ar gael.
  • Good Boost ‘Aqua’ – yn cyflwyno sesiynau ymarfer corff dyfrol personol ar gyfer grwpiau ac unigolion. Mae sesiynau fel arfer yn para rhwng 20-40 munud.
  • Good Boost ‘Aqua Natal’ – yn cyflwyno sesiynau ymarfer corff yn y dŵr wedi’u personoli ar gyfer mamau beichiog.

Faint fydd sesiwn Good Boost yn ei gostio a sut i archebu?

Bydd sesiynau grŵp ac unigol yn costio £4.20 y sesiwn.

Bydd aelodaeth debyd uniongyrchol yn costio £24.20 y mis (a dim ffi ymuno)

Yn gyntaf, mae angen i chi gael sesiwn sefydlu fel y gallwn greu eich proffil ar y tabledi. Byddwch wedyn yn barod i archebu lle mewn sesiwn.

Byddwch yn gallu archebu ar gyfer sesiynau grŵp neu unigol drwy ein ap Actif. Ewch i Archebu a dewiswch sesiynau nofio ar gyfer sesiynau Good Boost yn y pwll neu Campfa ar gyfer sesiynau tir.

Sut mae'n gweithio?

1. Yn gyntaf mae angen i chi greu cyfrif Good Boost. I wneud hyn byddai angen i chi drefnu sesiwn sefydlu gydag aelod o staff (archebwch drwy'r ap neu ffoniwch ni). Yn ystod y cyfnod sefydlu gofynnir nifer o gwestiynau iechyd i chi.

2. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, rydych yn barod i archebu lle ar gyfer sesiynau Good Boost. Yn eich sesiwn gyntaf byddwch yn cael tabled. Bydd yn cynhyrchu sesiwn bersonol yn seiliedig ar eich anghenion penodol e.e. os ydych chi'n dioddef o boen cefn isel, bydd yn cymryd hyn i ystyriaeth ac yn rhoi ymarferion i chi sy'n helpu'r maes hwn.

3. Trwy gydol y dosbarth byddwch yn dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin a roddir i chi. Bydd aelod o staff bob amser wrth law os bydd angen unrhyw help arnoch.

Ap GoodBoost

Sut caiff y sesiynau eu cyflwyno?

Bydd cymysgedd o sesiynau grŵp ac unigol ar gael. Yn y sesiynau grŵp, bydd aelod o staff Actif yn hwyluso’r sesiwn tra bod gan bob cyfranogwr yn y dosbarth dabled dal dŵr Good Boost a fydd yn mynd â chi drwy’ch sesiwn eich hun ar eich cyflymder eich hun. Yn ystod y sesiwn, bydd y dabled yn gofyn i chi raddio pob un o'r ymarferion y byddwch chi'n eu cwblhau mor hawdd, yn iawn, neu'n rhy anodd fel y bydd y tro nesaf y byddwch chi'n mynychu'r ymarferion yn newid i sicrhau ei fod o'r lefel / dwyster iawn i chi.

Bydd y sesiynau unigol yn caniatáu i gwsmeriaid ‘gyflogi’ tabled Good Boost fel y gallant gwblhau ymarfer corff ar eich pen eich hun. Bydd modd archebu’r sesiynau hyn ar adegau tawelach gan ganiatáu i chi ddefnyddio rhan o’r gampfa, stiwdio ddawns neu bwll i gwblhau eich sesiwn.

Mae eich rhaglen ymarfer corff yn cael ei chreu ar sail y data iechyd rydych chi’n ei fewnbynnu yn y sesiwn gynefino a phob tro y byddwch chi’n cymryd rhan mewn sesiwn bydd yn gofyn i chi ei sgorio – anodd, hawdd neu’n iawn fel y bydd yn addasu’r tro nesaf y byddwch chi’n mynychu sesiwn.

 

Pwy fydd yn elwa o sesiwn Good Boost?

Mae sesiynau Good Boost yn addas ar gyfer ystod eang o gyflyrau iechyd, gan gynnwys;

  • Cyflyrau cyhyrysgerbydol
  • Osteoarthritis
  • Cyn ac ar ôl gosod cymal clun a phen-glin newydd
  • Poen clun a phen-glin
  • Arthritis gwynegol

Yn ogystal â bod yn addas ar gyfer y cyflyrau iechyd uchod, bydd gennym hefyd sesiwn Good Boost 'Aqua Natal' a fydd yn ddelfrydol ar gyfer merched beichiog.

Nod y sesiynau Good Boost yw lleihau poen, gwella cryfder, symudedd a gweithrediad yn ogystal â rhoi cyfle i chi gymdeithasu a bod yn actif.

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich cyflyrau, gan gynnwys beichiogrwydd, rydym yn argymell eich bod yn cael cyngor gan weithiwr meddygol proffesiynol.

 

Pa ganolfannau fydd yn cyflwyno sesiynau Good Boost?

Mae'r sesiynau wedi cael ei lansio yng nghanolfannau hamdden Dyffryn Aman a Caerfyrddin. Bydd yn cael ei chyflwyno yn nghanolfan hamdden Llanelli yn fuan.