Dosbarthiadau Ffitrwydd

Yn ein barn ni, dylai ymarfer corff fod yn hwyliog, yn gymhellol ac yn bleserus, er mwyn i chi ddychwelyd bob tro. Rydym yn cynnal dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos, felly pa un a ydych chi am chwysu drwy ymarfer yn galed mewn dosbarth chwilbedlo neu am ymlacio mewn dosbarth ioga, mae gennym rywbeth i bawb. 

Rhestr o ddosbarthiadau ffitrwydd yn Actif;

Ehangwch yr isod i ddarllen mwy am y dosbarthiadau ffitrwydd sydd gennym yn Actif. Mae'r rhain wedi'u grwpio yn ôl lefel dwyster - dewis o ddwysedd isel, ysgafn/cymedrol ac uchel.

I gael gwybod mwy ac i weld pa ddosbarthiadau sy'n cael eu cynnal yn eich canolfan agosaf, cliciwch yma i weld ein hamserlenni. I gael gwybodaeth fwy diweddar rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho Ap Actif (ar gael yn yr App Store neu siop Google Play).

Les Mills - Yn fyw ac yn rhithwir

Dwysedd isel

Ffitrwydd Babi a Fi / Babi a Fi Acwa

Mae hwn yn ddosbarth ffitrwydd sydd wedi'i gynllunio i'ch cael chi yn ôl i ffitrwydd heb y drafferth o ddod o hyd i warchodwr. Dewch â'ch babi neu'ch plentyn bach gyda chi er mwyn iddynt allu cymdeithasu â phlant eraill wrth i chi wneud eich ymarfer corff.

Ioga Dechreuwyr

Dosbarth ymestyn araf sy'n cynnwys ystumiau a llifau ioga sy'n addas ar gyfer dechreuwyr. Bydd y dosbarth hefyd yn cynnwys rhai ymarferion anadlu syml.

Ioga Addfwyn

Ymestyn a chryfhau'ch corff, yn ogystal â gwella cydbwysedd a chydsymud. Gellir addasu safleoedd ioga i weddu i'ch lefel ffitrwydd a hyblygrwydd eich hun. (14+)

Dwysedd Cymedrol

60+ Yn ôl i Sbin

Mae'r dosbarth troelli dwysedd isel, effaith isel hwn yn berffaith ar gyfer y rhai â lefelau ffitrwydd is, troellwyr dechreuwyr neu'r rhai sy'n gwella o anaf neu salwch. (60+)

Aerobeg

Dyma gyfres o ymarferion coreograffi, wedi'u gosod i gerddoriaeth wych gyda symudiadau trawiadol (14+)

Acwa Ffit

Dosbarth ymarfer corff aerobig llawn hwyl yn y dŵr i wella eich hyblygrwydd a'ch tôn gydag effaith isel ar eich cymalau. (11+)

Aqua Stand Up

Dosbarth ymarfer corff aerobig llawn hwyl yn y dŵr i wella eich hyblygrwydd a'ch tôn gydag effaith isel ar eich cymalau. (11+)

Cyflyru'r Corff

Dosbarth cylched cryfder effaith isel a fydd hefyd yn gwella cydbwysedd a chydlyniad. (14+)

Cycl'H20

Wedi'i ddylunio'n arbennig i wella'ch ffitrwydd, tra'n cerflunio'ch corff cyfan. Mae’r dosbarth 45 munud yn cyfuno acwwa-feicio dwysedd uchel, elfennau o ffitrwydd dŵr tra’n defnyddio gwrthiant ychwanegol y dŵr. (14+)

Craidd

Mae'r dosbarth hwn yn ceisio cynyddu cryfder, hyblygrwydd a datblygu symudiad rheoledig o graidd cryf. (14+)

Dawns Aur

Wedi'i gynllunio ar gyfer oedolion hŷn egnïol sy'n chwilio am ddosbarth dawns wedi'i addasu sy'n ail-greu'r symudiadau gwreiddiol rydych chi'n eu caru ar ddwysedd is. (11+)

Ymarfer i Gerddoriaeth

Dyma gyfres o goreograffau wedi'u gosod i gerddoriaeth wych. Gall y sesiwn ddarparu ar gyfer pob gallu, gyda dewisiadau eraill yn cael eu cynnig drwy gydol (11+ oed)

Cylchedau i'r Teulu

Ar gyfer teuluoedd gyda phlant 11-13 oed. Cael hwyl dod yn heini gyda'ch gilydd. Gemau ffitrwydd ac ymarferion arddull cylched fel eich bod yn cael amser da, heb sylweddoli eich bod yn dod yn heini! Gwella ffitrwydd, cryfder a stamina yn ein dosbarthiadau cylchedau teulu. (11+)

Sbin i'r Teulu

Sesiwn feicio dan do llawn hwyl i’n haelodau Iau Actif fynychu gyda’u rhieni/gwarcheidwaid. Rhaid i bob defnyddiwr fod yn 11+ a rhaid i bob defnyddiwr fod o leiaf 4 troedfedd 11 modfedd o uchder. (11+)

Ffit am Oes

Dosbarth cylchol yn canolbwyntio ar gynnal/ennill ffitrwydd cardiofasgwlaidd, symudedd a hyblygrwydd o amgylch cymalau allweddol. (14+)

Sbin Iau

Sesiwn feicio dan do heriol a hwyliog ar gyfer ein haelodau Iau Actif. Rhaid i rieni roi caniatâd os yw plentyn o dan 14 oed a rhaid i bob defnyddiwr fod o leiaf 4 troedfedd 11 modfedd o daldra. (11+)

Coesau, Penolau a Boliau

Mae'r ymarfer hwn yn defnyddio amrywiaeth o symudiadau ac ymarferion penodol sydd wedi'u cynllunio i siapio rhan isaf y corff. (11+)

Cylchdaith Bywyd

Yn canolbwyntio ar ymarferion cardiofasgwlaidd h.y. cerdded, seiclo, rhwyfo a chamu wedi’u trefnu ar ffurf cylched ac wedi’u cymysgu ag ymarferion cryfder a chyflyru. Delfrydol ar gyfer y rhai sy'n cwblhau'r cynllun atgyfeirio ymarfer corff Cenedlaethol a "Health group" cyswllt LF

MyRide Live / MyRide Tour / MyRide Studio

Sesiwn feicio dan do ymdrochol hawdd ei dilyn o amgylch ffyrdd mwyaf syfrdanol a heriol y byd, coedwigoedd, mynyddoedd a hyd yn oed llosgfynyddoedd. Rydych chi'n creu'r weithred ac yn llosgi calorïau yn y broses. (14+)

Osgo, Cydbwysedd a Ffitrwydd (PBF+)

Ymarfer grŵp yn targedu cydbwysedd gweithredol, cryfder a ffitrwydd.

Pilates

Mae Pilates yn system o ymarfer corff a symud sydd wedi'i chynllunio i gynyddu cryfder, hyblygrwydd a chydbwysedd, gan integreiddio anadlu a symud i wella ffitrwydd. (14+)

Step

Dosbarth dwyster canolig yw hwn. Mae'r dosbarth yn ddosbarth arddull aerobeg sydd wedi'i gynllunio i wella eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd. (14+)

Her Driphlyg

Mae dosbarth 20/20/20 wedi'i gynllunio i roi'r her ragarweiniol eithaf a'r ymarfer corff cyfan i chi. Chwyswch trwy 20 munud o gardio, 20 munud o hyfforddiant cryfder, ac 20 munud o ymestyn a gwaith craidd (11+)

Ioga

Ymestyn a chryfhau'ch corff, yn ogystal â gwella cydbwysedd a chydsymud. Gellir addasu safleoedd ioga i weddu i'ch lefel ffitrwydd a hyblygrwydd eich hun. (14+)

Iogalaties

Gwella hyblygrwydd a chryfder trwy gymysgedd o ioga a symudiadau wedi'u hysbrydoli gan Pilates. Yn addas ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd. (14+)

Zumba Aur

Y dosbarth dawns-ffitrwydd hawdd ei ddilyn sy’n teimlo’n ffres, ac yn bennaf oll, yn wefreiddiol! Mae dosbarthiadau Zumba Aur yn darparu symudiadau wedi'u haddasu, effaith isel ar gyfer oedolion hŷn egnïol. (11+)

Dwysedd Uchel

Cerflun Barbell

Bydd y dosbarth hwn yn tôn, yn cerflunio, ac yn cryfhau'ch corff cyfan, yn gyflym! Mae'r dosbarth hwn yn herio pob un o'ch prif grwpiau cyhyrau wrth i chi sgwatio, pwyso, codi a chyrlio. (14+)

Barbell Blast

Ymarfer corff egni uchel wedi'i seilio ar barbell gan ddefnyddio pwysau ysgafnach, gydag ailadrodd uwch, i ddod â hynny ar draws edrychiad cyhyr cymedrig, a fydd yn cryfhau gallu eich corff i losgi calorïau (14+)

Body Blast

Ymarfer corff egni uchel wedi'i seilio ar barbell gan ddefnyddio pwysau ysgafnach, gydag ailadrodd uwch, i ddod â hynny ar draws edrychiad cyhyr cymedrig, a fydd yn cryfhau gallu eich corff i losgi calorïau. (14+)

Cerflun Corff

Dosbarth cryfder effaith isel sy'n defnyddio cymysgedd o barbells, dumbbells, a phwysau eich corff eich hun i dynhau, cryfhau a lleihau modfeddi. (14+)

Boogie Bounce

Rhaglen ymarfer corff gyflawn ar drampolîn mini, yn cyflwyno ymarfer cardio wedi'i goreograffu i gymysgedd eclectig o draciau o'r degawdau i gyd.

Boot Camp

Ffurf effeithiol o ymarfer corff sy'n cyfuno ymarferion pwysau corff gyda hyfforddiant egwyl a hyfforddiant cryfder, wedi'i gynllunio mewn ffordd sy'n gwthio'r cyfranogwyr yn galetach nag y byddent yn gwthio eu hunain. (11+)

Bocs Ffit

Ffurf effeithiol o draws-hyfforddiant. Mae'r dosbarth yn defnyddio dulliau hyfforddi bocsio i dynhau a chryfhau rhan uchaf ac isaf y corff. (11+)

Cylchedau

Dosbarth o heriau hwyliog sy'n darparu ffordd gyflym o gyflawni ffitrwydd cardiofasgwlaidd a chyhyrol cyffredinol. (11+)

Coach by Colour

Bydd y dosbarthiadau hyn yn gwella eich profiad beicio dan do trwy ddefnyddio 5 parth hyfforddi lliw i sicrhau eich bod yn gweithio ar y dwyster cywir, bob ymarfer corff*. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw paru'r lliw ar eich beic â'r lliw ar feic yr hyfforddwr - syml ond nid bob amser yn hawdd! (14+)

Cycl'H20

Wedi'i ddylunio'n arbennig i wella'ch ffitrwydd, tra'n cerflunio'ch corff cyfan. Mae’r dosbarth 45 munud yn cyfuno acwwa-feicio dwysedd uchel, elfennau o ffitrwydd dŵr tra’n defnyddio gwrthiant ychwanegol y dŵr. (14+)

Dawnsffit

Bydd y dosbarth coreograffi hwn gyda symudiadau hawdd eu dilyn yn gwella cydsymudiad a ffitrwydd cardiofasgwlaidd. (11+)

Ymarfer i Gerddoriaeth

Dyma gyfres o goreograffi, wedi'u gosod i gerddoriaeth wych gyda symudiadau trawiadol. (11+)

Functional Threshold Power (FTP) Prawf Sbin

Personoli a gwneud y mwyaf o'ch profiad yn y dosbarthiadau hyn, rydym yn argymell eich bod yn cwblhau prawf Troelli FTP, bydd hyn yn rhoi rhif mwy cywir i chi sy'n cael ei fewnbynnu ar ddechrau'r dosbarth. Gellir cadw lle ar gyfer y prawf hwn yn y dderbynfa. (14+)

Cryfder Swyddogaethol

Yn y dosbarth 45 munud hwn byddwn yn dysgu symudiadau sylfaenol cryfder a chyflyru. Bydd symudiadau yn cynnwys marw-godi, sgwatiau, glanhau a gweisg. Byddwch yn cael y cyfle i wella eich techneg rhwyfo a dysgu symudiadau efallai nad ydych yn gyfarwydd â nhw yn ogystal â gwella eich ffurf gyda barbells, kettlebells a dumbbells. (14+)

HIIT

Hyfforddiant ysbeidiol dwysedd uchel. Bydd y dosbarth hwn yn gwella eich dygnwch cardiofasgwlaidd a chyhyrol. (14+)

Pwysau Tegell

Mae'r dosbarth hwn yn darparu'r elfennau hanfodol o hyfforddiant cryfder craidd ac ymarfer corff cardiofasgwlaidd gyda'r defnydd o kettlebell. Byddwch chi wir yn sylwi ar wahaniaeth mewn ychydig o sesiynau yn unig. (14+)

Pwysau Tegell HIIT

Mae'r dosbarth hwn yn darparu'r elfennau hanfodol o hyfforddiant cryfder craidd ac ymarfer corff cardiofasgwlaidd gyda'r defnydd o kettlebell. Byddwch chi wir yn sylwi ar wahaniaeth mewn ychydig o sesiynau yn unig. (14+)

MyRide Tour Fast / MyRide Studio Fast

Dilynwch eich hyfforddwr mewn sesiwn feicio dan do ymdrochol, hawdd ei dilyn, o amgylch ffyrdd mwyaf syfrdanol a heriol y byd, coedwigoedd, mynyddoedd a hyd yn oed llosgfynyddoedd. Rydych chi'n creu'r weithred ac yn llosgi calorïau yn y broses. (14+)

Sbin

Sesiwn dwyster uchel ar feic statig yn sicr o gael eich calon i rasio wrth gryfhau a thynhau rhan isaf eich corff a llosgi calorïau difrifol! Gall unigolion addasu eu dwyster ymarfer corff yn ystod y sesiwn i weddu iddynt eu hunain. (14+)

Cryfder a Chyflyru

Mae hwn yn ddosbarth dwyster uchel sydd wedi'i gynllunio i weithio ar eich corff llawn trwy gyfuno cymysgedd o ymarferion cryfder ac aerobig. (14+)

Tabata HIIT

Mae hyfforddiant Tabata yn ymarfer hyfforddi egwyl dwyster uchel (H.I.T) sy'n para pedwar munud. Manteision y math hwn o hyfforddiant yw ei fod yn llosgi braster mewn cyfnod byr o amser!

Ymarfer Threadshold

Mae hwn yn ddosbarth dwyster uchel sydd wedi'i gynllunio i weithio ar eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd. Dros amser bydd y dosbarth yn cynyddu eich cyflymder, dwyster a phŵer i'ch galluogi i weithio'n galetach am gyfnod hirach. (14+)

Ymarfer y Dydd

Mae hwn yn ddosbarth dwysedd uchel sy'n defnyddio barbells, clychau tegell a phwysau'r corff, wedi'u cynllunio i gynyddu cryfder a phŵer. (14+)

Zumba

Y diweddaraf mewn dawns Ladin, gan ddefnyddio cyfuniad Meringue, Cumbia, Salsa, symudiadau Samba i gael eich calon i bwmpio a thraed yn tapio. (11+)

Addas i pobl 60 oed ac yn hyn

60+ Yn ôl i Sbin

Mae'r dosbarth troelli dwysedd isel, effaith isel hwn yn berffaith ar gyfer y rhai â lefelau ffitrwydd is, troellwyr dechreuwyr neu'r rhai sy'n gwella o anaf neu salwch. (60+)

Acwa Ffit

Dosbarth ymarfer corff aerobig llawn hwyl yn y dŵr i wella eich hyblygrwydd a'ch tôn gydag effaith isel ar eich cymalau. (11+)

Dawns Aur

Wedi'i gynllunio ar gyfer oedolion hŷn egnïol sy'n chwilio am ddosbarth dawns wedi'i addasu sy'n ail-greu'r symudiadau gwreiddiol rydych chi'n eu caru ar ddwysedd is. (11+)

Ymarfer i Gerddoriaeth Aur

Dyma gyfres o goreograffi, wedi'u gosod i gerddoriaeth wych gyda symudiadau trawiadol. Gall y sesiwn ddarparu ar gyfer pob gallu, gyda dewisiadau eraill yn cael eu cynnig drwy gydol y sesiwn.

Step

Dosbarth dwyster canolig yw hwn. Mae'r dosbarth yn ddosbarth arddull aerobeg sydd wedi'i gynllunio i wella eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd. (14+)

Rhaglen Chwaraeon Cerdded

Gan gynnwys Pêl-droed Cerdded, Rygbi Cerdded, Pêl-rwyd Cerdded, Hoci Cerdded

Yogalaties

Gwella hyblygrwydd a chryfder trwy gymysgedd o ioga a symudiadau wedi'u hysbrydoli gan Pilates. Yn addas ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd. (14+)

Zumba Aur

Y dosbarth dawns-ffitrwydd hawdd ei ddilyn sy’n teimlo’n ffres, ac yn bennaf oll, yn wefreiddiol! Mae dosbarthiadau Zumba Aur yn darparu symudiadau wedi'u haddasu, effaith isel ar gyfer oedolion hŷn egnïol.

Mae sesiynau nofio 60+ lôn hefyd ar gael yn wythnosol (Amrywio fesul canolfan).

Dim yn troi lan neu ffi canslo hwyr

Os mae'n rhaid i chi ganslo dosbarth rydych chi wedi'i archebu rydym yn gofyn i chi wneud o leiaf 3 awr cyn i'ch dosbarth neu sesiwn ddechrau er mwyn osgoi tâl o £3 am ganslo'n hwyr. Bydd canslo'n hwyr yn arwain at ychwanegu'r tâl at eich cyfrif. Bydd angen i chi dalu'r ffi hon cyn gwneud unrhyw archebion newydd, gallwch wneud drwy adran 'Fy Masged' ar eich cyfrif drwy glicio yma neu drwy Ap Actif drwy ddewis y botwm 'Fy Masged' a dilyn y camau talu.

Os na fyddwch yn troi lan ar gyfer eich dosbarth fyddwch yn gorfod talu £3. Mae'n bwysig eich bod yn 'mewn-gofnodi' pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan, gallwch wneud hyn trwy sganio'ch botwm RFID i fynd drwy'r gatiau mynediad, defnyddio ciosg yn y dderbynfa, cysylltu â hyfforddwr y dosbarth neu ymweld â'r dderbynfa.