DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

ENW

Graham Renshaw

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Rwy'n gyn-bennaeth ysgol gynradd wedi ymddeol. Rwy'n ceisio cadw'n heini ac yn egnïol. Bedair neu bum mlynedd yn ôl, dechreuais ymddiddori mewn Pêl-droed Cerdded yng Nghaerdydd. Fe symudon ni i Lanelli ac rydw i wrth fy modd fy mod i'n gallu dal ati i chwarae yma. Mae Pêl-droed Cerdded yn ymarfer corff da i chwaraewyr, waeth beth fo'u hoedran, rhyw neu allu. Mae ein sesiynau yn hwyliog ac yn gymdeithasol - yn dda i iechyd corfforol a meddyliol.

Rydyn ni'n chwarae gemau bach, 5-bob-ochr gydag elfen gystadleuol gyfeillgar. Os oes gennych ddiddordeb, mae cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau. Mae'r prif ffocws ar fwynhad.

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Pêl-droed Cerdded

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

Cae 3G Penrhos

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

18:00 - 19:00

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Dydd Mercher

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Nac Oes

TOILEDAU AR GAEL?

Oes

AMGYLCHEDD

Awyr agored

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

Dillad pêl-droed, esgidiau pel-droed

A OES COST?

Oes - £2

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Oes, 18

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

Ydy

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Nac ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

Nac ydynt

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

 07984 476448 (Neges Destun)

Graham