Chwaraeon Cerdded

Mae Cerdded Chwaraeon yn dod yn boblogaidd! Darganfyddwch fwy am ein sesiynau Chwaraeon Cerdded ar gyfer 18+ yn y gymuned sy'n cynnwys cyfleoedd i gymryd rhan trwy'r rhaglen 60+... Rygbi Cerdded, Pêl-droed Cerdded, Pêl-rwyd Cerdded a Hoci Cerdded

Pel-Droed Cerdded

Mae pêl-droed cerdded wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd. Dyna'n union sut mae'n swnio - gêm safonol o bêl-droed lle mae chwaraewyr yn cerdded yn lle rhedeg. Fe'i cynlluniwyd i helpu pobl i ddod yn heini neu gynnal ffordd o fyw egnïol waeth beth fo'u hoedran a'u ffitrwydd, yn ogystal â chefnogi pobl sy'n dychwelyd i bêl-droed os ydynt wedi rhoi'r gorau iddi oherwydd oedran neu anaf.

Mae Cymunedau Actif wedi gweithio mewn partneriaeth â phêl-droed Cerdded Cymru i ddarparu sesiynau pêl-droed cerdded ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn cynyddu faint o gyfleoedd sydd i oedolion gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol.

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae pêl-droed cerdded yn fersiwn wedi'i haddasu o'r gamp draddodiadol lle mae chwaraewyr yn cerdded yn lle rhedeg neu sbrintio. Mae'r gamp gyffrous a chynhwysol hon yn annog pobl i gadw'n egnïol waeth beth fo'u hoedran, lefel ffitrwydd a'u gallu.

Nid yn unig y mae llawer o fuddion iechyd, gall cerdded pêl-droed fod yn gyfle perffaith i'r rhai sy'n edrych i wneud ffrindiau newydd, cael hwyl a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Mae'r sesiynau wedi'u hanelu at unrhyw un dros 18 oed, waeth beth yw eu profiad a'u gallu mewn pêl-droed.

Pel-Droed Cerdded - Sesiynau a Lleoliadau

Canolfan Hamdden Sancler (Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Sancler, ar y cae

AMSER: 11:00yb - 12:00yp

PRIS: £4.80

Am unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â: Ltynan@sirgar.gov.uk

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman (Dydd Gwener)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Gwener

BLE: Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

AMSER: 6:00yp - 7:00yp

PRIS: £4.80

Am unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â: DWynneDavies@sirgar.gov.uk

Rygbi Cerdded

Mae Rygbi Cerdded yn cadw hanfod rygbi traddodiadol gydag ychydig o addasiadau cyffrous. Mae'r cyflymder yn arafach, gan ei wneud yn hygyrch i unigolion o lefelau ffitrwydd ac oedrannau amrywiol. Mae'n ffordd wych o fwynhau'r cyfeillgarwch a'r gwaith tîm y mae rygbi'n adnabyddus amdano, heb ddwyster gêm gyswllt llawn.

P'un a ydych chi'n frwd dros rygbi profiadol neu'n newydd-ddyfodiad sy'n chwilio am ffordd hamddenol a phleserus o gadw'n heini, mae Rygbi Cerdded yn cynnig dewis arall gwych. Ymunwch â'r mudiad Rygbi Cerdded a darganfyddwch y cyfuniad perffaith o chwaraeon a hamdden. Mae'n opsiwn ardderchog i'r rhai sy'n chwilio am weithgaredd cynhwysol, effaith isel sy'n dathlu ysbryd rygbi mewn lleoliad hamddenol. Gwisgwch eich esgidiau, cydiwch mewn pêl, a chofleidiwch hwyl Rygbi Cerdded!

Mae sesiynau ar gael yn:

Clwb Rygbi Hendy-gwyn, Penybanc RFC, Rhydaman RFC, Llangennech RFC

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Alistair Hoare – Ahoare@sirgar.gov.uk

Pel-Rwyd Cerdded

Mae Pel-Rwyd Cerdded yn fersiwn arafach o'r gêm rydyn ni i gyd yn ei charu; pêl rwyd ydyw, ond ar gyflymder cerdded. Mae menywod ledled y wlad wedi dechrau chwarae Pêl-rwyd Cerdded am yr hwyl, y chwerthin a'r cyfeillgarwch a ddaw yn sgil y sesiwn gymdeithasol, cymaint â'r buddion iechyd a gynigir.

Dyluniwyd Pêl-rwyd Cerdded fel y gall unrhyw un ei chwarae waeth beth fo'u hoedran neu lefel ffitrwydd. O'r rhai sydd wedi rhoi'r gorau i'r gamp y maen nhw'n ei charu oherwydd anaf difrifol, i'r rhai a gredai eu bod wedi hongian eu hyfforddwyr pêl-rwyd flynyddoedd lawer yn ôl, mae Pêl-rwyd Cerdded i bawb mewn gwirionedd.

Nod Pêl-rwyd Cerdded yw annog cyfranogwyr i gymryd rhan mewn chwaraeon tîm sy'n heriol, yn gymdeithasol ac yn rhoi boddhad. Gall cymryd rhan mewn pêl-rwyd cerdded gael llawer o fanteision iechyd megis gwella iechyd meddwl a lles, lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd. Pêl-rwyd cerdded fel mae'r enw'n awgrymu yw pêl-rwyd heb redeg, mae rhai o'r rheolau wedi'u haddasu i gyd-fynd â chyflymder y gêm megis cael mwy o amser i feddiannu'r bêl a gemau byrrach.

Pe baech wedi gorffen chwarae pêl-rwyd flynyddoedd yn ôl neu'n ddechreuwr llwyr, mae'r sesiynau'n addas i bawb sydd dros 18 oed.

PEL-RWYD CERDDED - SESIYNAU A LLEOLIADAU

Canolfan Hamdden Llanelli (Dydd Llun)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Llun

BLE: Canolfan Hamdden Llanelli

AMSER: 6:00yp - 7:00yp

PRIS: £4.80

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Caerfyrddin (Dydd Llun)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Llun

BLE: Canolfan Hamdden Caerfyrddin (neuadd chwaraeon)

AMSER: 6:00yp - 7:00yp

PRIS: £4.80

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Hoci Cerdded

Mae Hoci Cerdded yn union fel mae'r enw'n awgrymu - rydych chi'n chwarae Hoci, yn cerdded. Fe'i cynlluniwyd i helpu pobl i gadw ffordd o fyw egnïol waeth beth fo'u hoedran, iechyd a gallu, yn ogystal â chael y rheini yn ôl i hoci a oedd yn gorfod stopio oherwydd anafiadau neu resymau eraill.

Mae Hoci Cerdded yn fenter newydd sbon sy'n mynd â'r wlad fesul storm! Mae'r Twist syml ar y gêm rydym yn ei garu yn caniatáu i bobl gymryd rhan mewn hoci'n arafach ond gyda mwy fyth o chwerthin. Gall Hoci Cerdded gael ei chwarae tu mewn ney tu allan, ei wneud ar gyflymder cerdded ond gyda rheolau arferol y gêm.

Mae hoci cerdded yn caniatáu i bobl chwarae'r gêm trwy gydol eu bywyd neu heb brofiadau hoci'r gorffennol. Mae gan Hoci Cerdded lawer o fanteision iechyd cymdeithasol ac mae'n galluogi cyfranogwyr i gwrdd â phobl newydd, magu hyder a chadw'n heini.

Mae Cymunedau Actif yn gweithio mewn partneriaeth gyda Hoci Cymru i sefydlu sesiwn o amgylch y Sir.

Hoci Cerdded - Sesiynau a Lleoliadau

Canolfan Hamdden Sancler (Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Sancler

AMSER: 9:30yb - 10:30yb

PRIS: £4.80

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Sut i archebu sesiynau yn y gymuned?

Sut i archebu ar yr ap?

Ar gyfer pob rhaglen gymunedol fel chwaraeon cerdded, yn ôl ar eich beic, cerdded nordig, a mwy gallwch hefyd archebu'r rhain yn hawdd trwy ein ap neu ar-lein, dyma sut,

Ar yr ap

 1. Agorwch yr app
 2. Cliciwch ar y botwm dewislen (dde uchaf, 3 llinell lorweddol)
 3. Dewiswch Fy Nghlybiau
 4. Gwiriwch i weld a yw 'Actif Cymunedol' wedi'i restru yno, os na chliciwch ar y botwm + (dde uchaf)
 5. Dewiswch 'Actif Cymunedol' o'r rhestr
 6. Bydd sgrin ap cymunedol Actif nawr yn agor o'ch blaen a byddwch yn gallu gweld 'Archebwch Sesiwn Oedolion Actif' a 3 botwm oddi tano ar gyfer pob un o'r ardaloedd - Amanford, Caerfyrddin, a Llanelli.
 7. Dewiswch yr ardal sydd orau gennych
 8. Yna byddwch chi'n gallu gweld pa sesiynau sy'n cael eu cynnal
  Dewiswch sesiwn a chlicio ARCHEBU
 9. Os nad ydych wedi mewngofnodi, bydd yn eich annog i nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair cyn cwblhau'r archeb.

Sut i archebu ar-lein?

Ar y wefan

 1. Cliciwch ar ARCHEBU (brig y dudalen os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith, neu bydd angen i chi glicio ar y botwm dewislen ar y dde uchaf sydd â 3 llinell lorweddol ac fe welwch ARCHEBU ar waelod ein sgrin)
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 3. Ar gyfer sesiynau Gorllewin neu Caerfyrddin a'r ardal gyfagos, dewiswch ganolfan Hamdden Caerfyrddin o'r gwymplen
 4. Ar gyfer sesiynau Dwyrain neu Amanford a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Ammanford o'r gwymplen
 5. Ar gyfer sesiynau De neu Llanelli a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Llanelli o'r gwymplen
 6. Ar ôl i chi ddod o hyd i'ch hoff sesiwn, cliciwch ARCHEBU