Yn y Gymuned

GWOBRAU CHWARAEON ACTIF SIR GAERFYRDDIN 2018

Gwobrau Chwaraeon Actif

Mae'r Gwobrau Chwaraeon blynyddol yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac sydd wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes chwaraeon dros y 12 mis blaenorol.

Cynhelir y digwyddiad gan y tîm Chwaraeon Actif i godi proffil yr athletwyr anhygoel sydd gennym yma yn Sir Gaerfyrddin.

Fe cafodd y gwobrau, a oedd wedi gwerthu allan, cael eu cynnal yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, nos Wener, 8 Chwefror 2019 am 7pm.

Cyhoeddwyd yr enillwyr o bob categori ar y noson.

CATEGORIAU YN CYNNWYS;

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn   Logo McDonalds
Noddir gan McDonald’s

Mae'n agored i unrhyw chwaraewr neu chwaraewraig. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp.

RHESTR FER

 • Emma Wheeler
 • Dewi Griffiths
 • Scott Davies

ENILLYDD

Dewi Griffiths

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn  Logo GD Harries

Noddir gan GD Harries

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

RHESTR FER

 • Ben Thomas
 • Jamie Dean
 • Daniel Griffiths

 

ENILLYDD

Ben Thomas

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

RHESTR FER

 • Lucy Packer
 • Jessica Roberts
 • Emily Shawyer

ENILLYDD

Jessica Roberts

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn   Logo Magstim

Noddir gan MAGSTIM

Rhoddir y wobr hon beth bynnag fo oedran y person. Rydym yn chwilio am chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd sy'n ymwneud â'u camp ar lefel gymunedol, ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol.

RHESTR FER

 • Luke Jones
 • Oliver Griffith-Salter
 • Madison Davies

ENILLYDD

Luke Jones

Hyfforddwr Chwaraeon o   Logo Alliance Leisure
Safon Uchel y Flwyddyn   

Noddir gan Alliance & Leisure

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant wrth hyfforddi athletwyr/timau sy'n perfformio ar lefel ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol. Bydd enillydd y wobr hon yn cael ei enwebu'n awtomatig ar gyfer Hyfforddwr y Flwyddyn Chwaraeon Cymru.

RHESTR FER

 • Richard Stepney
 • Shelley Pace
 • Carol Sargeant

ENILLYDD

Richard Stepney

Hyfforddwr Chwaraeon   Logo Radio Sir Gaerfyrddin
Cymunedol y Flwyddyn  

Noddir gan Radio Sir Gaerfyrddin

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi rhoi o'u hamser er mwyn cael mwy o bobl i gymryd rhan a pharhau i gymryd rhan mewn chwaraeon yn y gymuned leol.

RHESTR FER

 • Mat Dorn
 • Aled Jones-Davies
 • Mair Phillips

ENILLYDD

Aled Jones-Davies

Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn   Logo Chwaraeon Cymru

Noddir gan Chwaraeon Cymru

Mae'r wobr hon yn agored i unrhyw ddyn neu fenyw dros 21 oed sydd wedi rhoi o'i amser a'i egni i arwain ac i ysbrydoli mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnwyd gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau a'u gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf. Croesawir enwebiadau gan athrawon.

RHESTR FER

 • Nick and Rod
 • Nathan Jones
 • Gillian Handscomb

ENILLYDD

Nicholas Weed a Roderick Davies - Cyfleusterau Chwaraeon Tregib

 

Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn  Logo Bwydydd Castell Howell

Noddir gan Castell Howell

Mae'n rhaid i'r sawl sy'n cael ei enwebu fod yn ddyn neu'n fenyw sy'n 21 oed neu’n iau. Rydym yn chwilio am unigolion sy'n rhoi o'u hamser i arwain, ysbrydoli a chefnogi pobl i fod yn fwy egnïol mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnir gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau, dyfarnu a gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf a heb fod yn rhan o gwrs addysg ffurfiol.

RHESTR FER

 • Jacob Williams
 • Lili Jones
 • Laura Massocchi

ENILLYDD

Laura Massocci - Clwb Hoci Caerfyrddin 

 

Tîm y Flwyddyn Logo Coleg Sir Gar

Noddir gan Goleg Sir Gâr

Mae'r wobr hon ar gyfer timau o ddynion neu fenywod sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

RHESTR FER

 • Sosban Road Runners
 • Criced Rhydaman XI
 • Llanelli Indoor Bowls

ENILLYDD

Criced Rhydaman XI

Tîm Ifanc y Flwyddyn  Logo TAD

Noddir gan Adeiladwyr T.A.D. Cyf.

Mae'r wobr hon ar gyfer timau iau o fechgyn neu ferched sy'n cystadlu yng nghategori iau eu camp sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

RHESTR FER

 • Ieuenctid Porth Tywyn
 • Johnstown Jewels (o dan 14 oed)
 • Clwb Criced Wanderers Caerfyrddin

ENILLYDD

Clwb Criced Wanderers Caerfyrddin

 

Clwb Cymunedol y Flwyddyn 

Mae’r wobr hon yn cael ei dyfarnu i glwb sy'n aelod o'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol. Rydym yn chwilio am glybiau sy'n rhoi cyfleoedd cyfartal i ddatblygu i holl aelodau'r clwb (chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion). Mae clybiau sydd wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygu eu camp drwy ymgysylltu â'r gymuned, hyrwyddo a chodi arian yn cael eu hannog i wneud cais.  

RHESTR FER

 • CAHC
 • Pêl-rwyd Merlins
 • Teigrod Tywi

ENILLYDD

Pêl-rwyd Merlins

 

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon 

Gwobr Cyflawniad Oes. Mae'r wobr hon ar gyfer dyn neu fenyw o unrhyw oed sy'n aelod presennol o glwb yn ardal Sir Gaerfyrddin.  Mae'r categori hwn wedi ei gyfyngu i wirfoddolwyr yn unig. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi rhoi dros 20 mlynedd o'i amser er mwyn gwella chwaraeon yn eu cymuned/sefydliad, boed mewn rôl hyfforddi, dyfarnu, gweinyddu, golchi dillad chwaraeon, paratoi lluniaeth neu waith cynnal a chadw o fewn y clwb.

ENILLYDD

Ian Howell - Clwb Nofio Llanelli