Nofio Am Ddim

Nod y Fenter Nofio Am Ddim yw cael mwy o bobl ifanc (16 oed ac iau) a thros 60 oed i ddysgu nofio a nofio yn fwy rheolaidd. Mae'n rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a'i darparu gan y 22 Awdurdod Lleol.

SESIYNAU NOFIO AM DDIM I'R RHAI SYDD DROS 60 A 16 OED AC IAU

Ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin; Canolfan Hamdden Llanelli; Canolfan Hamdden Dyffryn Aman a Canolfan Hamdden Llanymddyfri fel a ganlyn:

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Sesiynau 60+

Dydd Llun:  9.00yh - 10.00yh

Dydd Mawrth:  8.15yb - 9.15yb

Dydd Iau:  2.45yp - 3.45yp *sesiwn sy'n addas ar gyfer y rhai â dementia a'u gofalwyr.

Dydd Gwener:  8.15yb - 9.15yb

Sesiynau 16 oed ac iau

Dydd Sadwrn: 8.00yb - 9.00yb

Canolfan Hamdden Llanelli

Sesiynau 60+

Dydd Llun:  9.30yb; 9.45yb

Dydd Mawrth:  2.30yp; 2.45yp

Dydd Mercher: 2.30yp; 2.45yp

Dydd Iau:  9.30yb; 9.45yb

Sesiynau 16 oed ac iau

Dydd Sul: 3.30yp

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Sesiynau 60+

Dydd Gwener:  2.15yb

Dydd Mawrth:  9.45yb

Dydd Mercher: 2.15yp

Dydd Iau:  12.45yp

Dydd Gwener: 2.30yp *sesiwn sy'n addas ar gyfer y rhai â dementia a'u gofalwyr.

Sesiynau 16 oed ac iau

Dydd Sul: 12.45yp

 

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Sesiynau 60+

Dydd Iau: 10.00yb *sesiwn sy'n addas ar gyfer y rhai â dementia a'u gofalwyr.

Dydd Gwener:  12.00yp

 

Sesiynau 16 oed ac iau

Dydd Sul: 11.30yb

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob sesiwn.

I gofrestru ar gyfer aelodaeth nofio am ddim 60+ cliciwch yma

I gofrestru ar gyfer aelodaeth nofio am ddim i 60+ bydd angen i chi gysylltu â'n Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ar actif@sirgar.gov.uk. Neu, mae gennym hyrwyddiad o'r enw Actif 60+ sy'n rhoi 8 wythnos o fynediad am ddim i chi i'r gampfa, nofio, dosbarthiadau ffitrwydd, Actif Unrhyw Le (dosbarthiadau ffrydio byw ac ar alw) a sesiynau yn y gymuned (e.e. pêl-droed cerdded, padlfyrddio a mwy). Ar ôl cwblhau eich 8 wythnos am ddim byddwn wedyn yn rhoi 50% o ostyngiad i chi oddi ar rhestr o aelodaethau fel y gallwch barhau i fwynhau ein cyfleusterau am bris gostyngedig.

Gallwch gofrestru ar gyfer yr aelodaeth hon trwy;

  • Cliciwch YMUNO
  • Dewiswch Safle o'r gwymplen (dewiswch y ganolfan sydd orau gennych)
  • Dewiswch Cychwyn / Ailgychwyn Aelodaeth
  • Dewiswch Actif 60+ Cam 1, a chliciwch nesaf
  • Cwblhewch eich manylion
  • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, byddwch nawr yn derbyn e-bost cadarnhau gennym ni. Nawr byddwch chi'n gallu archebu.

I weld yr holl opsiynau aelodaeth cliciwch yma

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Nofio Cyfeillgar i Ddementia

Dydd Gwener:   2:30yp - 3:30yp

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Nofio Cyfeillgar i Ddementia

Dydd Iau:   10.00yb - 11:00yb

Nofio Cyfeillgar i Ddementia

Mae’r sesiwn hon yn sesiwn hamddenol, dyner a chynhwysol i oedolion yn unig mewn amgylchedd diogel, cefnogol a chyfeillgar.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn yn addas? Unrhyw un sy'n byw gyda cholled cof oherwydd oedran, unrhyw un sydd am fwynhau ymarfer corff effaith isel i helpu i wella sefydlogrwydd, cydbwysedd, hyblygrwydd a hwyliau. Mae croeso mawr i ofalwyr.

Beth sydd angen i chi ei wybod am nofio a dementia

• Gall nofio gynnig ymdeimlad o les meddyliol, rhywbeth na ellir ei fesur yn hawdd ond sy'n aml yn cael ei grybwyll yn anecdotaidd gan gyfranogwyr.

• Mae'n clirio'r meddwl, yn annog positifrwydd ac yn adeiladu ymdeimlad o hunanwerth.

• Gall nofio leddfu cynnwrf a lleihau pryder, ymlacio'r corff, cynnal y corff mewn amgylchedd cymharol ddi-bwysau.

• Gall Canolfannau Hamdden hefyd fod yn fannau cyfarfod, a all helpu i leihau unigrwydd, eich cyflwyno i ffrindiau a chynnig cyfleoedd i gymdeithasu.

Mae’r pedwar awgrym yma ar gyfer unrhyw nofiwr sy’n byw gyda dementia, neu ar gyfer eich gofalwr.

1. Gallwch ofyn am ymweliad ymgyfarwyddo â'ch pwll nofio lleol lle dymunwch nofio. Bydd hyn yn caniatáu i chi, neu'ch gofalwr, ofyn yr holl gwestiynau sydd eu hangen arnoch.

2. Peidiwch â meddwl oherwydd diagnosis bod yn rhaid i chi roi'r gorau i wneud gweithgareddau rydych chi'n eu mwynhau neu roi cynnig ar bethau newydd.

3. Os na allwch fod yn actif oherwydd poen yn y cymalau, cymerwch ran mewn nofio - mae'n fath o weithgaredd effaith isel, felly mae'n hawdd ar eich cymalau.

4. Ceisiwch gyngor gweithiwr meddygol proffesiynol os oes gennych unrhyw bryderon.

Mae'r rhai 60+ oed a'u Gofalwyr yn mynd am ddim.