Gweithgareddau Iau / Rhaglen Basport yn ystod y tymor

Mae ein rhaglenni chwaraeon yn ymwneud â chyflwyno plant i weithgareddau corfforol, dysgu'r sgiliau corfforol sylfaenol iddynt, mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

Gweithgareddau Iau / Rhaglen basbort yn ystod y tymor

Rhwng Ionawr a Mawrth 2023, byddwn yn cynnig 3 mis o raglenni pasbort Actif AM DDIM (pedair sesiwn pasbort Actif yr wythnos) fel Pêl-rwyd Iau, Hoci Iau ac Athletau Iau, yn ogystal ag amrywiaeth o sesiynau gweithgaredd iau eraill fel y gallwn cynnig cyfleoedd i blant fod yn actif gyda ni.

Bydd pob plentyn sy'n cymryd rhan mewn sesiwn rhaglen basbort* yn cael ei basbort Actif ei hun wrth ymuno er mwyn iddynt allu olrhain eu cynnydd wrth iddynt ddysgu a datblygu sgiliau newydd.

Bob tro y byddant yn meistroli sgil newydd neu'n cwblhau cam byddant yn cael stampiau, sticeri a thystysgrifau i wobrwyo eu cynnydd.

Ymhlith y Gweithgareddau Iau a gynigir am ddim bydd Hoci Iau, Pêl-rwyd Iau, Athletau Iau, Sgiliau Chwaraeon, Pêl-fasged, Pêl-droed Iau a Beiciau Cydbwysedd.

Addas i Blant 3-11 oed *dibynnol ar sesiwn. Mae'r sesiynau'n 45 munud o hyd.

Yn dechrau Dydd Llun 9fed Ionawr.

Pryd a ble mae'r sesiynau yn digwydd?

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Pel-rwyd Iau: Dydd Llun 16:00 - 16:45

Pel-droed Iau: Dydd Mawrth 16:00 - 16:45

Sgiliau ar gyfer Chwaraeon: Dydd Mercher 16:00 - 16:45

Beiciau Cydbwysedd: Dydd Iau 17:00 - 17:45

Canolfan Hamdden Llanelli

Hoci Iau: Dydd Llun 16:30 - 17:15

Athletau Iau: Dydd Llun 17:15 - 18:00

Sgiliau ar gyfer Chwaraeon: Dydd Mercher 13:30 - 14:15

Pel-rwyd Iau: Dydd Mercher 16:30 - 17:15

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Sgiliau ar gyfer Chwaraeon: Dydd Llun 16:30 - 17:15

Mini Football: Dydd Mawrth 16:30 - 17:15

Pel fasged: Dydd Mercher 16:30 - 17:15

Athletau Iau: Dydd Mercher 17:15 - 18:00

Sut i archebu sesiwn?

**Bydd angen i chi fewngofnodi fel aelod iau i archebu**

I archebu'ch lle ar-lein cliciwch yma (gan ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi) neu trwy lawrlwytho ein app ar y app store neu google play  (chwiliwch am 'Actif Sport and Leisure') a dewis y ganolfan o'ch dewis.

Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i greu cyfrif ar gael isod.

Creu cyfrif iau

Dim cyfrif gyda ni eto?

I wneud archebion gyda ni, yn gyntaf bydd angen i chi greu cyfrif. Gallwch wneud hyn trwy glicio yma.

 1. Dewiswch eich canolfan hamdden Actif agosaf
 2. Nesaf, dewiswch Talu Wrth fynd
 3. Nesaf, nodwch fanylion eich plentyn (nodwch eich cyfeiriad e-bost eich hun)
 4. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn derbyn e-bost gennym gyda manylion eich cyfrif a fydd yn cynnwys eich ID aelod (cadwch hwn yn ddiogel)
 5. Ailadroddwch gamau 1-3 os oes angen i chi gofrestru plentyn arall.

Nawr bod gennych gyfrif bydd angen i chi nawr greu cyfrinair ar gyfer pob cyfrif. I wneud hyn bydd angen i chi,

Cam 1

Cliciwch yma i ofyn am gyfrinair. Yn gyntaf, nodwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i greu cyfrif eich plentyn. Os oes gennych lawer o bobl yn gysylltiedig â'r un cyfeiriad e-bost, bydd yn gofyn ichi nodi'r ID Aelod yr ydych am ei ailosod. Rhowch ID yr Aelod a chlicio ar gofyn am gyfrinair.

Cam 2:

Anfonir e-bost atoch gyda dolen i greu cyfrinair newydd. Efallai y bydd angen i chi wirio'ch ffolderau sothach / sbam. Anfonir yr e-bost o carmarthenshire@leisurecloud.net

Cam 3:

Dilynwch y ddolen i greu cyfrinair i'ch plentyn. Rhaid i'r cyfrinair fod yn 8 nod o hyd a rhaid iddo gynnwys o leiaf 1 priflythyren, 1 llythyren fach, 1 nod arbennig (e.e.% ^ & *) ac 1 rhif. Ar ôl eu creu, cadwch hyn yn ddiogel gan y bydd angen y manylion hyn arnoch i archebu lle. Os oes gennych chi fwy o blant, bydd angen i chi ailadrodd camau 1-4 ar eu cyfer hefyd. Cofiwch ddefnyddio cyfrinair gwahanol ar gyfer pob aelod.

Cam 4

Ar ôl i chi ailosod y cyfrineiriau rydych chi nawr yn barod i archebu.

Cliciwch yma i gyrchu ein system ARCHEBU AR-LEIN

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair (bydd angen i chi ailadrodd y broses hon ar gyfer pob plentyn). Gallwch hefyd archebu trwy ein ap (chwiliwch am Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau) ond cofiwch y bydd angen i chi fewngofnodi / allgofnodi ar gyfer pob plentyn i archebu.

Cadwch fanylion cyfrif eich plentyn yn ddiogel oherwydd byddwch chi'n gallu defnyddio'r rhain i wneud archebion ar gyfer rhaglen dysgu nofio, rhaglenni gwyliau a mwy.

Disgrifiadau o'r Sesiynau

Criced Iau

Yn agored i bawb sy'n blant 5+ sydd naill ai'n awyddus i ddechrau'r gamp a dysgu'r sgiliau sylfaenol neu ddatblygu eu technegau, wrth gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd.

Ffitrwydd Iau

Sesiwn ffitrwydd sylfaenol llawn hwyl i blant 5+ oed. Mae pob wythnos yn sesiwn hwyliog wahanol sy'n cynnwys: HIIT, cylchedau a ffitrwydd ystwythder

Pel-rwyd Iau

Sesiwn chwaraeon penodol i oedran 5-10, yn gweithio ar sgiliau pêl, gwaith troed a gemau mini fel rhan o'r rhaglen pasbort pêl-rwyd, tra'n cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd.

Sbin Iau

Sesiwn feicio dan do llawn hwyl ar gyfer ein haelodau Iau Actif. Rhaid i rieni roi caniatâd os yw plentyn o dan 14 oed a rhaid i bob defnyddiwr fod o leiaf 4 troedfedd 11 modfedd o daldra.

Gwnewch ddatblygiad eich plentyn yn hwyl

Mae'r rhaglen Pasbort Actif, a gyflwynir gan hyfforddwyr a chymhelliant a chymwysterau uchel, yn arwain eich plentyn drwy'r holl sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arno i fod yn gymwys mewn camp benodol. Wrth i'r plentyn feistroli'r sgiliau sy'n ofynnol, rydym yn cofnodi'r cyflawniadau hyn yn eu pasbort eu hunain; lle gallant dderbyn stampiau, sticeri a thystysgrifau wrth iddynt fynd. Sy’n golygu y gallwch olrhain cynnydd eich plentyn o wythnos i wythnos.

Dechreuwch nhw'n ifanc

Yr ifancaf y mae plant yn dechrau bod yn actif, gorau i gyd. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud y pethau hwyl yn dda ac yn hyderus, fel rhedeg, dal, taflu a chydbwyso. Dyma beth yw llythrennedd corfforol!

Cyn y gall plant gymryd rhan mewn gwahanol chwaraeon mae angen iddynt ddysgu'r pethau sylfaenol yn yr un modd ag y byddai plentyn yn dysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu. Mae ein sesiynau Sgiliau ar gyfer Chwaraeon yn sesiynau llawn hwyl sydd wedi'u creu'n benodol gan ddefnyddio sgiliau sylfaenol nifer o wahanol chwaraeon. Maent yn cynnwys amrywiaeth o gemau chwaraeon penodol, gan gynnwys patrymau symud cyffredin i ddatblygu ystwyther, cydbwysedd a chydsymudiad eich plentyn. Dyma'r sesiynau perffaith i baratoi eich plentyn ar gyfer symud ymlaen a dewis un o'n rhaglenni chwaraeon penodol.

Mae ein rhaglen Sgiliau ar gyfer chwaraeon yn addas i blant mor ifanc â 3 blwydd oed, lle rydym yn helpu plant i ddysgu'r hanfodion megis rhedeg, hercian, taflu, neidio a dal. Yn ogystal, byddant yn gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl wrth fod yn egniol er mwyn iddynt ddal ati. Unwaith y gallant wneud yr holl sgiliau hyn yn dda a gyda hyder maent yn barod i symud ymlaen a dewis un o'n rhaglenni chwaraeon penodol a dysgu hyd yn oed mwy o sgiliau!

Rhaglenni chwaraeon penodol

Rydym am roi cyflwyniad cadarnhaol i blant, ba bynnag chwaraeon maent yn ei ddewis, oherwydd ein nod yn y pen draw yw eu bod nhw'n cadw'n iach ac yn egnïol trwy gydol ei oes. Rydym yn cynnig rhaglen hwyliog a strwythuredig ar gyfer y chwaraeon canlynol;

 • Pêl-rwyd
 • Hoci
 • Beicio
 • Athletau
 • Hoci
 • Sgiliau ar gyfer Chwaraeon

Sesiynau ‘Talu a Chwarae’

Yn ogystal â’n rhaglenni Sgiliau ar gyfer Chwaraeon a Chwaraeon penodol rydym hefyd yn cyflwyno gweithgareddau chwaraeon eraill ar sail ‘Talu a Chwarae wrth fynd’. Mae'r sesiynau hyn yn cynnwys;

 • Amser Stori Actif a Sesiynau Chwarae Meddal
 • Ffitrwydd Mini
 • Sesiwn offer gwynt (neuadd chwaraeon)
 • Dosbarth ffitrwydd iau – Synrgy
 • Sbin Iau
 • Criced Iau
 • Dawns Iau
 • Pel-droed Iau

Pris rhain yw £4.20 y sesiwn. Gweler yr amserlenni am fanylion.