DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Yn ein barn ni, dylai ymarfer corff fod yn hwyliog, yn gymhellol ac yn bleserus, er mwyn i chi ddychwelyd bob tro. Rydym yn cynnal dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos, felly pa un a ydych chi am chwysu drwy ymarfer yn galed mewn dosbarth chwilbedlo neu am ymlacio mewn dosbarth ioga, mae gennym rywbeth i bawb. 

Lawrlwythwch ein hamserlenni ffitrwydd yma

 

 

 

 

Rhestr o'r holl Ddosbarthiadau Ffitrwydd sydd ar gael yn Actif;

Aerobeg Actif / Dawns
Bydd y dosbarth wedi ei goreograffu hwn, gyda symudiadau hawdd eu dilyn, yn gwella cyd-symud a ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

Aero Tone
Bydd y sesiwn cyflyru erobig heb ei choreograffu hon yn gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

Aquafit
Dosbarth ymarfer corff dwr aerobig hwyliog i wella eich hyblygrwydd a'ch tôn gydag effaith isel i'ch cymalau

Barbell Sculpt 
Bydd y dosbarth hwn yn tynhau, yn ffyrfhau ac yn cryfhau eich corff i gyd, yn gyflym! Mae’r dosbarth hwn yn her i’ch holl brif grwpiau o gyhyrau tra byddwch yn cyrcydu, gwthio, codi a chyrlio.

Bootcamp
Dull ymarfer corff effeithiol sy’n cyfuno ymarferion pwysau’r corff gydag ymarfer ysbaid ac ymarfer cryfder, wedi ei gynllunio mewn modd sy’n gwthio’r cyfranogwyr yn galetach nag y byddent yn gwthio eu hunain.

Body Blast
Rhaglen cardiofasgwlaidd ar gyfer y corff cyfan a fydd yn eich gwthio i ymarfer newydd. Gan arwain at losgi mwy o galorïau, canlyniadau cyflymach, a metaboledd mwy effeithlon. Yn ddelfrydol i'r rheiny yn y"Grŵp Siap" LF connect

Bownsio i'r Bît 
Ymarfer Gwych, Hwyliog a Ffynci i Losgi Braster.  Rhaglen ymarfer gyflawn yw hon ar drampolîn sy'n gwneud ichi symud i guriad y gerddoriaeth ysbrydoledig ddiweddaraf ac sy'n cynnwys ymarfer cardio effeithiol dros ben yn ogystal ag ymarfer egnïol ar y penolau, y boliau a'r cluniau hefyd!

Boxfit
Math effeithiol o draws-ymarfer. Mae’r dosbarth yn defnyddio dulliau ymarfer bocsio i dynhau a chryfhau rhannau uchaf ac isaf y corff.

Burn
[Need description]

Cylchedau
Dosbarth o heriau llawn hwyl sy’n cynnig dulliau symud cyflym i gael ffitrwydd cardiofasgwlaidd a chyhyrol cyffredinol.

Craidd
Nod y dosbarth hwn yw gwella cryfder a hyblygrwydd, a datblygu rheolaeth dros symudiadau, gan ddefnyddio craidd cadarn yn sylfaen.

Dance Gold

Dawns Fit
Bydd y dosbarth wedi ei goreograffu hwn, gyda symudiadau hawdd eu dilyn, yn gwella cyd-symud a ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

Exercise to Music
This is a series of choreographed routines, set to great music with a mixture of high and low impact moves. The session can cater for all abilities, ages, and fitness levels with alternatives offered throughout.

Fit-Step

Insanity
Hyfforddiant pwysau corff egnïol iawn â seibiannau y gellir ei addasu at bob gallu.

Jungle body Konga®
Mae Jungle body Konga® yn gyfuniad dwys iawn hawdd ei ddilyn o Baffio, Cardio, Dawnsio a Cherflunio i’r gerddoriaeth orau o bob degawd. Mae Konga® yn ymarfer caled a gwyllt gyda’r nod o siapio, cerflunio ac ailddiffinio eich corff.

Gwella Ffurf y Corff
Dosbarth effeithiol iawn ac egnïol dros ben sy'n defnyddio peli ymarfer, pwysau llaw a phwysau eich corff fel gwrthiant. Teimlwch yn fwy ffit ac egnïol yn 2017. Delfrydol i'r rheiny sydd yng “Ngrŵp Her” LF connect

Kettlercise Combat Max
Cyfuniad cyffrous o bwysau tegell a chrefft ymladd cymysg (MMA). Mae'n darparu sesiwn ymarfer cardio uchel ar gyfer y corff cyfan, gyda phwyslais ar gryfder craidd a llosgi braster. Delfrydol i'r rheiny sydd yng “Ngrŵp Siâp” LF connect

Pwysau Tegell Actif
Mae’r dosbarth hwn yn darparu elfennau hanfodol ymarfer cryfder craidd ac ymarfer cardiofasgwlaidd gan ddefnyddio pwysau tegell. Fe welwch y gwahaniaeth mewn dim ond ychydig o sesiynau!

LBT Actif (Coesau, Pen-ôl a Stumog)
Mae’r sesiwn ymarfer hon yn defnyddio amrywiaeth o symudiadau ac ymarferion penodol sydd wedi eu bwriadu i siapio rhan isaf y corff.

Life Circuit
Focuses on cardiovascular exercises i.e. walking, cycling, rowing and stepping arranged in a circuit format and interspersed with strength and conditioning exercises. Ideal for those completing the National exercise referral scheme and LF connect “Health group”

Muscle Max
A strength training class specifically choreographed to use barbells and your own body weight to maximize your strength and define the muscles of your body. Each part of your body will get worked separately for all round toning. “Gain group”

Pilates

Spin
Sesiwn dwyster uchel ar feic statig yn sicr o wneud eich calon rasio wrth gryfhau a thynhau’ch coesau a phen ôl wrth losgi calorïau di-ri! Gall unigolion addasu’r beic yn ystod y sesiwn i lefel addas i'w hun.

Aerobeg step
Bydd y dosbarth wedi ei goreograffu hwn, gyda symudiadau hawdd eu dilyn, yn gwella cyd-symud a ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

Tabata
Hyfforddiant egnïol iawn â seibiannau yw Tabata sy’n para am 4 munud. Mantais y dosbarth yw i golli pwysau a llosgi braster mewn amser byr!

Chwilbedlo Rhithwir
Mae Chwilbedlo Rhithwir yn brofiad ymarfer sinematig lle byddwch chi'n cael eich tywys drwy eich sesiwn ymarfer wrth i chi feicio drwy diroedd gwahanol a thirweddau trawiadol ledled y byd.

Ioga
Ymestyn a chryfhau eich corff, yn ogystal â gwella eich cydbwysedd a’ch cydsymud. Gellir addasu symudiadau ioga fel eu bod yn addas ar gyfer eich lefel ffitrwydd a’ch hyblygrwydd.

Ioga-lates
Cyfle i wella ystwythder a chryfder drwy gyfuniad o symudiadau sydd wedi’u hysbrydoli gan ioga a Pilates. Addas ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Zumba
Y diweddaraf mewn dawnsio Lladin, gan ddefnyddio ymdoddiad o symudiadau Meringue, Cumbia, Salsa a Samba i gael eich calon i guro a’ch traed i symud.

Zumba Gold
Y dosbarth ffitrwydd dawns hawdd ei ddilyn sy’n teimlo’n ffres, ac yn bennaf oll yn fywiog! Mae dosbarthiadau Zumba Gold® yn rhoi symudiadau effaith isel wedi eu haddasu ar gyfer oedolion hyn egnïol.