Rhaglen Dysgu Nofio yn dychwelyd i Ganolfannau Hamdden Actif

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein rhaglen gwersi nofio yn ailgychwyn o 4 Mai ar gyfer gwersi un i un ac yna gwersi nofio grŵp yn ailgychwyn mewn dull graddol o 17 Mai. 

Mae wedi bod yn amser hir ers i ni eich gweld chi ac rydym ni wedi eich colli. Mae pob un ohonom ni'n edrych ymlaen at eich croesawu chi'n ôl i'n canolfannau eto.

 

Gwersi Nofio 1:1

Yn dechrau o 4 Mai - 14 Mai

Hyd nes y gallwn ailgychwyn eich rhaglen Dysgu Nofio lawn gallwn gynnig gwersi nofio un i un. Yn untion fel ein prif raglen nofio, bydd y rhain yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio Cymru i gwmpasu'r holl dechnegau a sgiliau sy'n ofonnol i symud ymlaen yn llwyddianus trwy'r llwybr dysgu nofio. Bydd y gwersi hyn yn ddechrau gwych i ddechreuwyr fagu hyder, yn ogystal ag i nofwyr a arferai gael gwersi gyda ni sydd wedi bod allan o'r dwr am amser hir a hoffai ddatblygu eu hyder, eu ffitrwydd nofio a'u techneg cyn ail-gysylltu'r brif raglen dysgu nofio.

Bydd y gwersi hyn yn rhedeg am gyfnod interim, rhwng 4 Mai a 14 Maines y gall y rhaglen gwersi nofio lawn ailgychwyn.

Mae ein hathrawon yn gwybod ac yn deall y gallai lefelau ffitrwyddhyder a chymhwysedd fod wedi dirywio yn ystod y cyfnod cloi felly byddan yn cadw sylw i bob nofiwr ac yn dyrannu digon o gyfnodau gorffwys rhwng nofioBydd ein hathrawon cymwys a phrofiadol hefyd yn dysgu o ochr y pwll i  sicrhau amgylchedd diogel Covid-19 i bawb.

Gan ddechrau o 4 Mai, mae ein gwersi un i un yn agored i bob oedran a pob lefel galluBydd pob gwers yn 30 munud o hyd ac yn cael ei chynnal yn ystod yr amseroedd gwersi dysgu nofio arferol rhwng4.00yp - 6.00yp i blantMae'r gwersi 1:1 hyn hefyd yn addas i oedolion.

Pris

 • Aelodau Dysgu Nofio presennol £15.60 y wers i bob cyfranogwr neu  
 •  £25 wers I bob cyfranogwr sydd ddim yn aelod. 

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn archebu?

Bydd gwersi un i un ar sail y cyntaf i'r felin.
 
Bydd y gwersi ar gael i archebu ar-lein trwy'r ap (cliciwch ar y botwm 'sesiynau nofio') o Ddydd Mercher 28 Ebrill 2021. I archebu bydd angen ID Aelod eich plentyn, y cyfeiriad e-bost a ddefnyddir ar gyfrif eich plentyn a PIN eich plentynOs ydych wedi anghofio ID aelod eich plentynanfonwch e-bost atom Actif@sirgar.gov.uk.

Unwaith y bydd gennych yr ID aelod byddwch yn gallu ailosod eich cyfrinair trwysymlclicio yma dilyn y camau.

 

Rhaglen Dysgu Nofio

Yn dechrau 17 Mai

Bydd ein Rhaglen Dysgu Nofio yn cychwyn Dydd Llun 17 Mai a bydd gwersi yn dilyn patrwm tebyg ag o'r blaen gyda gwersi 30 munud yn dechrau am 4.00yp bob diwrnod o'r wythnosByddwn yn cyflwyno pob un o'r lefelau dysgu nofio (sblash / ton) yn ôl wythnos wrth wythnos er diogelwch yr holl nofwyr a staff. 

Bydd y llinell amser yn edrych fel hyn; 

17 Mai

 • Ton 4, 5, 6 a 7 (ar draws pob canolfan) 
 • Sblash 1 a 2 (heb cynnwys Caerfyrddin) 
 • Swigod (heb cynnwys Caerfyrddin) 
 • Dysgu Nofio i Oedolion (ar draws pob canolfan) 
 • Actif Iau a Hŷn / Tri Actif (a elwid gynt yn FAST - Caerfyrddin a Dyffryn Amman yn unig) 

24 Mai

 • Ton 3 (ar draws pob canolfan) 

31 Mai

 • Ton 1 (Caerfyrddin yn unig) 
 • Ton 2 (ar draws pob canolfan) 

7 Mehefin

 • Ton 1 (Dyffryn Aman, Llanelli a Llanymddyfri) 
 • Sblash 6 (ar draws pob canolfan) 

14 Mehefin 

 • Sblash 3, 4 and 5 (ar draws pob canolfan) 

Rydym yn gwybod ei bod yn annhebygol y gallwch gofio ym mha ddosbarth yr oedd eich plentyn cyn ei gloi - ond peidiwch â phoeni bydd gennym y wybodaeth honno wrth law i helpu i osod eich plentyn yn y dosbarth cywir. 

Rydym yn gwybod ac yn deall y gallai plant fod wedi colli rhywfaint o hyderffitrwydd a stamina yn ystod yr absenoldeb hir hwn i ffwrdd o'r dŵr ac mae'n bosiblbydd athrawon yn gosod cymhorthion hynofedd ar eich plentyn i ddechrau i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn ymdopi yn y wers. 

Bydd ein gwersi yn edrych ychydig yn wahanol - bydd llai o blant i bob dosbarth a bydd ein hathrawon yn dysgu o ochr y pwll yn unigni chaniateir iddynt fod yn y dŵr gyda'r dosbarth ar unrhyw adeg. Ni fydd athrawon hefyd yn gallu helpu gyda chapiau nofio neu gogls, felly helpwch eich plentyn i roi'r rhain arnyn nhw eu hunain trwy ymarfer gartref!

 

OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB MEWN ARCHEBU?

I archebu gwers, cysylltwch a'ch ganolfan leol:

Rhaglen Dysgu Nofio - Cwsmeriaid Newydd

Oes gennych chi blentyn / plant sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen Dysgu Nofio fel cwsmer newydd? E-bostiwch ein cydlynwyr nofio i fynegi eich diddordeb a nodi lefelau gallu eich plentyn - a ydyn nhw wedi cael gwersi o'r blaen ac os felly pa lefel wnaethon nhw ei chyflawni?

Bydd y cydgysylltwyr yn monitro niferoedd ac yn cyfathrebu mewn darpar gwsmeriaid newydd.

Gwybodaeth i rhieni 

Hoffem eich sicrhau ein bod wedi dilyn y canllawiau a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd gan Nofio Cymru, y Corff Llywodraethol Cenedlaethol ar gyfer nofio yng Nghymru fel ein bod yn sicr o'ch croesawu yn ôl i amgylchedd diogel i'r holl ddefnyddwyr a staff.

Mae ein tîm o athrawon nofio yn barod i ailafael yn eu dyletswyddau ac wedi derbyn hyfforddiant i sicrhau amgylchedd a phrofiad diogel Covid-19 i chi a'ch plentyn. Yn amlwg, fe welwch rai newidiadau a fydd yn cynnwys cyflwyno mesurau pellhau cymdeithasol diogel, dosbarthiadau llai, amseriad gwersi a gweithdrefnau ystafell newid newydd.

 • Rhaid i bob plentyn sy'n mynychu gwersi nofio fod gydag uchafswm o un oedolyn yn unig, dim brodyr a chwiorydd os gwelwch yn dda. Ni fydd unrhyw ardal wylio ar gael i wylio gwersi, anogir rhieni i aros am eu plentyn yn eu ceir yn y maes parcio. Bydd rhieni yn aros ar y safle rhag ofn y bydd angen yn ystod y wers, ac os felly cysylltir â nhw dros y ffôn.
 • Dylai plant gyrraedd ‘yn barod’ gyda’u gwisg nofio eisoes ymlaen, o dan eu dillad - bydd ystafelloedd newid ar gael ar ôl y wers nofio, yn unig. Efallai y byddai'n syniad i'ch plentyn wisgo dillad sy'n hawdd iddynt ddod allan ohonynt. Sicrhewch hefyd fod eich plentyn yn defnyddio'r toiled cyn gadael cartref i leihau'r angen yn ystod y wers. Ni fydd cawodydd ar gael. Darperir blychau glanweithiol ar gyfer dillad eich plentyn a gellir gadael y rhain ar ochr y pwll a'u casglu unwaith y bydd y wers wedi gorffen a'i chludo i ardal yr ystafell newid. Dychwelwch y rhain at staff y ganolfan er mwyn glanweithio ar gyfer y grŵp nesaf.
 • Bydd ein cydgysylltwyr gwersi nofio yn cwrdd â chi yn y dderbynfa ac yn eich tywys chi a'ch plentyn trwy'r adeilad ac ymlaen wrth ochr y pwll, byddant yn edrych amdanoch chi wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad. Peidiwch â chyrraedd y ganolfan hamdden yn rhy gynnar oherwydd hoffwn leihau nifer y bobl yn yr adeilad ar unrhyw un adeg. Pan yn y ganolfan hamdden bydd gofyn i chi wisgo gorchudd / mwgwd wyneb a chynnal pellter dau fetr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd cyfeiriad teithio unffordd yn y ganolfan hamdden a dylech ddilyn yr arwyddion cyfeiriad neu ddilyn cyfarwyddiadau staff. Ni chaniateir rhieni ar ochr y pwll ar unrhyw adeg.
 • Bydd toiledau ar gael i'w defnyddio. Byddai'n ddefnyddiol iawn pe gallai rhieni sicrhau bod eu plentyn wedi defnyddio'r ystafell ymolchi cyn gadael cartref. Ni fydd cawodydd ar gael i'w defnyddio ar unrhyw adeg.
 • Bydd ein hathrawon nofio a'n cynorthwywyr yn dysgu ac yn cynorthwyo o ochr y pwll, ni fydd unrhyw gynorthwywyr yn y dŵr ar unrhyw adeg. O ystyried ei bod yn debygol y bydd rhai misoedd ers i blant gymryd rhan ddiwethaf mewn unrhyw fath o wers nofio, disgwylir iddo weld rhywfaint o atchweliad mewn lefelau ffitrwydd a sgiliau technegol. Mae'n bosibl y gallai eich plentyn gael cymhorthion hynofedd sefydlog i sicrhau diogelwch cychwynnol yr holl gyfranogwyr a bydd y rhain yn cael eu dileu pan fydd yr athro o'r farn ei bod yn ddiogel gwneud hynny. Diogelwch a lles pob cyfranogwr fydd ein prif amcan bob amser.
 • Bydd yr holl offer sy'n ofynnol ar gyfer y wers yn cael eu glanweithio rhwng gwersi ac yn cael eu dyrannu i bob plentyn at eu defnydd unigryw yn ystod eu gwers.
 • Ar ôl gwisgo bydd eich plentyn yn dilyn y system unffordd trwy'r ganolfan i'r man gadael lle gallwch chi gwrdd â nhw.