GWOBRAU CHWARAEON 2021

Enwebwch eich arwr chwaraeon leol

Ydych chi'n adnabod unigolyn, hyfforddwr, gwirfoddolwr, clwb neu ysgol sydd wedi dangos cyflawniadau chwaraeon rhagorol? Sicrhewch fod eu hymdrechion yn cael eu cydnabod trwy eu henwebu ar gyfer gwobr.

Bob blwyddyn mae Gwobrau Chwaraeon blynyddol mawreddog Actif Sir Gaerfyrddin yn rhoi cyfle inni gydnabod a dathlu talent chwaraeon sydd gennym yma yn Sir Gaerfyrddin gan ddynion a menywod chwaraeon, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ymroddedig, y mae pob un ohonynt yn gwneud i chwaraeon ddigwydd yma yn y sir.

Eleni, rydym hefyd yn chwilio am unigolion, timau a chlybiau sydd, er gwaethaf pandemig COVID, wedi goresgyn adfyd i ysbrydoli eraill i fod yn egnïol yn ystod y cyfnod gloi.

Mae'r cyfri wedi dechrau i ddod o hyd i enillwyr 2021 a fydd yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener 4ydd Chwefror 2022.

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n gymwys fod un ai:

  • wedi'u geni yn y Sir,
  • yn byw yn y Sir ar hyn o bryd neu'n
  • cynrychioli Clwb neu Ysgol o'r Sir

Gellir enwebu athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ar gyfer mwy nag 1 wobr. Rydym yn chwilio am gyflawniadau ym mhob categori o fis Medi 2019 i fis Awst 2021.

CATEGORIAU YN CYNNWYS:

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw chwaraewr neu chwaraewraig. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir enwebu athletwyr am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

ENWEBWCH NAWR

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau neu Dan 21 eu camp. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cyflawni llwyddiant trwy –

- Perfformiad, cynrychioli Cymru a/neu Brydain Fawr o fewn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir enwebu athletwyr am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd

- Goresgyn adfyd yn ystod y cyfyngiadau symud i ysbrydoli eraill hefyd

ENWEBWCH NAWR

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau neu Dan 21 eu camp. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cyflawni llwyddiant trwy –

- Perfformiad, cynrychioli Cymru a/neu Brydain Fawr o fewn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir enwebu athletwyr am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd

- Goresgyn adfyd yn ystod y cyfyngiadau symud i ysbrydoli eraill hefyd

ENWEBWCH NAWR

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau neu Dan 21 eu camp. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cyflawni llwyddiant trwy -

- Perfformiad, cynrychioli Cymru a/neu Brydain Fawr o fewn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir enwebu athletwyr am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd

- Goresgyn adfyd yn ystod y cyfyngiadau symud i ysbrydoli eraill hefyd

ENWEBWCH NAWR

Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant wrth hyfforddi athletwyr/timau sy'n perfformio ar lefel ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol. Bydd enillydd y wobr hon yn cael ei enwebu'n awtomatig ar gyfer Hyfforddwr y Flwyddyn Chwaraeon Cymru.

ENWEBWCH NAWR

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

Rhaid i enwebeion fod yn hyfforddwr cymwysedig yn eu maes chwaraeon (Croesewir enwebiadau gan athrawon.) Rydym yn chwilio am unigolion sydd –

- Yn neilltuo eu hamser i chwaraeon

- Yn annog pobl i fod yn fwy egnïol mewn chwaraeon

- Yn cyfrannu'n rheolaidd mewn lleoliad cymunedol lleol

- Wedi dod o hyd i ffyrdd ysbrydoledig o annog aelodau i fod yn egnïol yn ystod COVID/y cyfyngiadau symud

ENWEBWCH NAWR

Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw ddyn neu fenyw dros 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n gwirfoddoli mewn sefydliad e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid –

- Sydd wedi rhoi o'u hamser a'u hegni i arwain ac ysbrydoli o fewn sefydliad.

- Sydd wedi ymgymryd â rolau sy'n cynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau, dyfarnu a gweinyddu.

- Nad yw'n cael ei dalu am y gwaith

- Sydd wedi defnyddio pŵer chwaraeon i gael effaith ar ei gymuned yn ystod COVID

ENWEBWCH NAWR

Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn ddyn neu'n fenyw sy'n 21 oed ac yn iau. Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n gwirfoddoli mewn sefydliad e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid –

- Sydd wedi rhoi o'u hamser a'u hegni i arwain ac ysbrydoli o fewn sefydliad.

- Sydd wedi ymgymryd â rolau sy'n cynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau, dyfarnu a gweinyddu.

- Nad yw'n cael ei dalu am y gwaith

- Sydd wedi defnyddio pŵer chwaraeon i gael effaith ar ei gymuned yn ystod COVID

ENWEBWCH NAWR

Tîm y Flwyddyn

Tîm gwrywaidd neu fenywaidd sydd –

- Wedi llwyddo ar lefel uchel o fewn eu camp

- Wedi goresgyn adfyd yn ystod y cyfyngiadau symud i ysbrydoli eraill hefyd

ENWEBWCH NAWR

Tîm Ifanc y Flwyddyn

Tîm Iau gwrywaidd neu fenywaidd sy'n cystadlu o fewn categori iau'r gamp sydd wedi –

- Llwyddo ar lefel uchel o fewn eu camp

- Goresgyn adfyd yn ystod y cyfyngiadau symud i ysbrydoli eraill hefyd

ENWEBWCH NAWR

Clwb Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn cael ei dyfarnu i glwb sy'n aelod o'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol. Rydym yn chwilio am glybiau sydd-

- Yn cynnig cyfle i bob aelod y clwb (chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion) ddatblygu

- Wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygu eu camp drwy ymgysylltu â'r gymuned, hyrwyddo a chodi arian.

- Wedi dod o hyd i ffyrdd ysbrydoledig o annog aelodau i fod yn egnïol yn ystod COVID/y cyfyngiadau symud

ENWEBWCH NAWR

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon

Gwobr Cyflawniad Oes. Mae'r wobr hon ar gyfer dynion neu fenywod o unrhyw oed sy'n aelod presennol o glwb yn ardal Sir Gaerfyrddin.  Mae'r categori hwn wedi ei gyfyngu i wirfoddolwyr yn unig. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi rhoi dros 20 mlynedd o'i amser er mwyn gwella chwaraeon yn eu cymuned/sefydliad, boed mewn rolau hyfforddi, gweinyddu, golchi dillad chwaraeon, paratoi lluniaeth neu waith cynnal a chadw o fewn y clwb.

ENWEBWCH NAWR

Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon (HEB FOD AR AGOR I ENWEBIADAU)

Ddim ar agor ar gyfer enwebiadau, gwobr mewnol yn unig