GWOBRAU CHWARAEON 2019

Dathlu Cyflawniadau Chwaraeon gan bobl ledled Sir Gaerfyrddin ... Categorïau ar gyfer Athletwyr, Gwirfoddolwyr, Hyfforddwyr, Clybiau a Thimau...

 

Dathlwyd llu o brif ddoniau chwaraeon Sir Gaerfyrddin yng Ngwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin a fynychwyd gan tua 250 o westeion.

Wedi'i lwyfannu am yr 21ain tro, fe'i cynhaliwyd yn Theatr Y Ffwrnes yn Llanelli ar 31ain Ionawr ac fe'i trefnwyd gan dîm Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin.

Roedd Gwobrau Chwaraeon blynyddol Sir Gaerfyrddin yn cydnabod cyflawniadau a llwyddiannau chwaraeon athletwyr a chlybiau chwaraeon unigol ynghyd â chydnabod cyfraniad hyfforddwyr ymroddedig a gwirfoddolwyr gweithgar sy'n gwneud gwahaniaeth trwy chwaraeon a'u cymunedau. Mae rhai o'r rhain yn cynrychioli eu camp ar lefel leol, genedlaethol neu ryngwladol hyd yn oed ac roedd y digwyddiad unwaith eto'n cydnabod y bobl hynny.

Rhoddodd y gwobrau yn Llanelli gyfle i bobl leol anrhydeddu sêr chwaraeon ac arwyr di-glod sy'n cadw eu clybiau i fynd ac roedd y safon a dderbyniwyd o safon uchel. Roedd enwebiadau wedi bod ar agor ers deufis i’r cyhoedd enwebu eu hyfforddwyr, athletwyr a thimau am eu llwyddiannau yn 2019 cyn i’r panel ar y rhestr fer gael y gwaith caled o dorri pob categori i lawr i dri pherson neu grŵp ar y rhestr fer. Mynychodd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol, cefnogwyr a gwesteion arbennig y seremoni y tu mewn i Theatr Y Ffwrnes.

Yn ogystal â Phrif Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn, roedd y categorïau'n cynnwys Mabolgampwr Chwaraeon Ifanc a Mabolgampwraig Chwaraeon Ifanc, Chwaraewr Chwaraeon Anabl, Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol a Hyfforddwr Chwaraeon Perfformiad Uchel, Gwirfoddolwr Chwaraeon, Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc, Tîm Ifanc y Flwyddyn a Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon. Roedd Clwb Chwaraeon y Flwyddyn yn gategori a ychwanegwyd at y Gwobrau Actif Sir Gaerfyrddin am yr ail flwyddyn.

 

Roedd dros ddeg ar hugain o oreuon y sir lan ar gyfer cyfanswm o 11 gwobr. Roedd nifer o chwaraeon a chefndiroedd yn cymryd rhan eto eleni, gan gynnwys Athletau, Beicio, Hoci, Rygbi a Gymnasteg i Bêl-droed, Criced, Tynnu Rhyfel, Pêl-rwyd, Carate, Trampolinio ac Achub Bywyd.

Fe wnaeth ystafell llawn ymgynnull yng nghanol Llanelli a chroesawu’r prif noddwr McDonalds a’i bartneriaid Cyfryngau Radio Carmarthenshire. Noddwyr y gwobrau oedd: Alliance Leisure, Castell Howell Foods, Coleg Sir Gar, GD Harries and Sons, Sport Wales, TAD Builders, Prifysgol Cymru Dewi Sant a First Line Funeral Care.

Elusen y noson oedd Tŷ Hafan a rhoddodd dros £700 i'r achos teilwng hwn. Mae Tŷ Hafan yn un o brif elusennau gofal lliniarol pediatreg y DU ac mae'n cynnig gofal i blant a chefnogaeth i'w teuluoedd, ledled Cymru.

Diolch i bawb a enwebodd unigolyn, tîm neu glwb.

 

 

2019 Y Rhestr Fer

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn (Noddir gan McDonald's)

ENILLYDD: Tennessee Randall (Cic-Focsio)

AIL: Chrissie Appleby-Phillips (Codi Pwer) a Jessica Roberts (Seiclo)

Mabolgamwraig Ifanc y Flwyddyn (Noddir gan Coleg Sir Gar)

ENILLYDD: Lara Whitton (Tennis Bwrdd)

AIL: Emma Finucane (Seiclo) a Betsan Thomas (Hoci)

Mabolgampwr Ifanc y Flwyddyn (Noddir gan First Line Funeral Care)

ENILLYDD: Justin Williams (Carate Seishin)

AIL: Frank Morgan (Athletau) a Leo Weston (Tenis)

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn (Noddir gan Chwaraeon a Hamdden Actif)

ENILLYDD: Luke Jones (Para-Beicio)

AIL: Madison Davies (Trampolino) a Youssef El Tawab (Rygbi)

Gwirfoddolwr/wraig Ifanc y Flwyddyn (Noddir gan Bwydydd Castell Howell)

ENILLYDD: Jacob Williams (Achub Bywyd)

AIL: Sara Govier (Pel-Rwyd) a Ellis Hudson (Pel-droed)

Gwirfoddolwr/wraig y Flwyddyn (Noddir gan Radio Carmarthenshire)

ENILLYDD: Margaret Jones (Hoci)

AIL: Simon Phillips (Treiathlon) a Benjamin Clarke (Achub Bywyd)

Hyfforddwr/wraig Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn (Noddir gan Chwaraeon Cymru)

ENILLYDD: Jonathan Clarke (Achub Bywyd)

AIL: Louise Beard (Jiwdo) a Helen Thomas (Pel-Rwyd)

Hyforddwr/wraig Perfformiad Lefel Uchel y Flwyddyn (Noddir gan Alliance Leisure)

ENILLYDD: Chris Mountfield (Rasio Sgio)

AIL: Tom Laxton (Nofio) a Jonathan Garcia (Pel-Droed)

Tim Ifanc y Flwyddyn (Noddir gan TAD Builders)

ENILLYDD: Ysgol Gymraeg Gwenllian (Tim Criced)

AIL: Burry Port U14 2018/19 (Rygbi) a Pel-Droed Bro Myrddin (Pel-droed)

Gwobr am Wasanaeth Eithriadol i Chwaraeon (Noddir gan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)

ENILLYDD: Dorian Phillips (Tynnu Rhaff)

Clwb Cymunedol y Flwyddyn (Noddir gan GD Harries)

ENILLYDD: Clwb Tynnu Rhaff Llanddarog

AILClwb Achub Bywyd Llanelli (Achub Bywyd) a Clwb Hoci Teigrod Tywi (Hoci)

 

 

Lluniau

Cliciwch yma i edrych ar holl luniau'r noson

 

Ein Noddwyr

Diolch i'n holl noddwyr eleni yn 2019;

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn - noddwyd gan McDonald's (PRIF NODDWR)

Mabolgampwr Ifanc y Flwyddyn - noddwyd gan First Line Funeral Care

Mabolgampwraig Ifanc y Flwyddyn - noddwyd gan Coleg Sir Gar

Gwirfoddwr / wraig Ifanc y Flwyddyn  - noddwyd gan Castell Howell Foods

Gwirfoddwr / wraig y Flwyddyn - noddwyd gan Radio Carmarthenshire

Hyfforddwr/wraig Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn - noddwyd gan Sport Wales 

Clwb Chwaraeon y Flwyddyn - noddwyd gan GD Harries

Tim ifan y Flwyddyn - noddwyd gan TAD Builders

Hyforddwr/wraig Perfformiad lefel uchel y Flwyddyn - noddwyd gan Alliance Leisure

Gwobr am Wasanaeth Eithriadol i Chwaraeon- noddwyd gan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn - noddwyd gan Chwaraeon a Hamdden Actif

ENWEBU NAWR

MEINI PRAWF AR GYFER ENWEBIADAU

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw chwaraewr neu chwaraewraig. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp.

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn

Rhoddir y wobr hon beth bynnag fo oedran y person. Rydym yn chwilio am chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd sy'n ymwneud â'u camp ar lefel gymunedol, ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol.

Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant wrth hyfforddi athletwyr/timau sy'n perfformio ar lefel ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol. Bydd enillydd y wobr hon yn cael ei enwebu'n awtomatig ar gyfer Hyfforddwr y Flwyddyn Chwaraeon Cymru.

 

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi rhoi o'u hamser er mwyn cael mwy o bobl i gymryd rhan a pharhau i gymryd rhan mewn chwaraeon yn y gymuned leol.

Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn agored i unrhyw ddyn neu fenyw dros 21 oed sydd wedi rhoi o'i amser a'i egni i arwain ac i ysbrydoli mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnwyd gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau a'u gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf. Croesawir enwebiadau gan athrawon.

.

Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r sawl sy'n cael ei enwebu fod yn ddyn neu'n fenyw sy'n 21 oed neu’n iau. Rydym yn chwilio am unigolion sy'n rhoi o'u hamser i arwain, ysbrydoli a chefnogi pobl i fod yn fwy egnïol mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnir gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau, dyfarnu a gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf a heb fod yn rhan o gwrs addysg ffurfiol.

Tîm y Flwyddyn

Mae'r wobr hon ar gyfer timau o ddynion neu fenywod sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

Tîm Ifanc y Flwyddyn

Mae'r wobr hon ar gyfer timau iau o fechgyn neu ferched sy'n cystadlu yng nghategori iau eu camp sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

Clwb Cymunedol y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cael ei dyfarnu i glwb sy'n aelod o'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol. Rydym yn chwilio am glybiau sy'n rhoi cyfleoedd cyfartal i ddatblygu i holl aelodau'r clwb (chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion). Mae clybiau sydd wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygu eu camp drwy ymgysylltu â'r gymuned, hyrwyddo a chodi arian yn cael eu hannog i wneud cais.

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon

Gwobr Cyflawniad Oes. Mae'r wobr hon ar gyfer dyn neu fenyw o unrhyw oed sy'n aelod presennol o glwb yn ardal Sir Gaerfyrddin.  Mae'r categori hwn wedi ei gyfyngu i wirfoddolwyr yn unig. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi rhoi dros 20 mlynedd o'i amser er mwyn gwella chwaraeon yn eu cymuned/sefydliad, boed mewn rôl hyfforddi, dyfarnu, gweinyddu, golchi dillad chwaraeon, paratoi lluniaeth neu waith cynnal a chadw o fewn y clwb.

Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon (HEB FOD AR AGOR I ENWEBIADAU)

Ddim ar agor ar gyfer enwebiadau, gwobr mewnol yn unig