GWOBRAU CHWARAEON 2019

Rydym wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2019.

Bydd Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac sydd wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes boed fel unigolyn, hyfforddwr, yn wirfoddolwr neu’n dîm chwaraeon mewn camp amaturaidd neu broffesiynol, i bobl anabl, ac i bobl nad ydynt yn anabl.

Bellach, gofynnir am enwebiadau ar gyfer 12 categori o wobrau yn y seremoni Gwobrau Chwaraeon 2019 a gynhelir ym mis Ionawr 2020.

Ydych chi'n gwybod am athletwr / athletwraig, tîm, hyfforddwr neu wirfoddolwyr sy'n haeddu cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau?

Os ydych, beth am eu henwebu i gael gwobr?

Gellir enwebu athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ar gyfer mwy nag 1 wobr.

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n gymwys fod un ai:

  • wedi'u geni yn y Sir,
  • yn byw yn y Sir ar hyn o bryd neu'n
  • cynrychioli Clwb neu Ysgol o'r Sir

Enwebiadau yn cau 1 Tachwedd 2019

ENWEBWCH HEDDIW

ENWEBU NAWR

MEINI PRAWF AR GYFER ENWEBIADAU

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw chwaraewr neu chwaraewraig. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp.

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn

Rhoddir y wobr hon beth bynnag fo oedran y person. Rydym yn chwilio am chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd sy'n ymwneud â'u camp ar lefel gymunedol, ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol.

Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant wrth hyfforddi athletwyr/timau sy'n perfformio ar lefel ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol. Bydd enillydd y wobr hon yn cael ei enwebu'n awtomatig ar gyfer Hyfforddwr y Flwyddyn Chwaraeon Cymru.

 

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi rhoi o'u hamser er mwyn cael mwy o bobl i gymryd rhan a pharhau i gymryd rhan mewn chwaraeon yn y gymuned leol.

Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn agored i unrhyw ddyn neu fenyw dros 21 oed sydd wedi rhoi o'i amser a'i egni i arwain ac i ysbrydoli mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnwyd gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau a'u gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf. Croesawir enwebiadau gan athrawon.

.

Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r sawl sy'n cael ei enwebu fod yn ddyn neu'n fenyw sy'n 21 oed neu’n iau. Rydym yn chwilio am unigolion sy'n rhoi o'u hamser i arwain, ysbrydoli a chefnogi pobl i fod yn fwy egnïol mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnir gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau, dyfarnu a gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf a heb fod yn rhan o gwrs addysg ffurfiol.

Tîm y Flwyddyn

Mae'r wobr hon ar gyfer timau o ddynion neu fenywod sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

Tîm Ifanc y Flwyddyn

Mae'r wobr hon ar gyfer timau iau o fechgyn neu ferched sy'n cystadlu yng nghategori iau eu camp sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

Clwb Cymunedol y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cael ei dyfarnu i glwb sy'n aelod o'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol. Rydym yn chwilio am glybiau sy'n rhoi cyfleoedd cyfartal i ddatblygu i holl aelodau'r clwb (chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion). Mae clybiau sydd wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygu eu camp drwy ymgysylltu â'r gymuned, hyrwyddo a chodi arian yn cael eu hannog i wneud cais.

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon

Gwobr Cyflawniad Oes. Mae'r wobr hon ar gyfer dyn neu fenyw o unrhyw oed sy'n aelod presennol o glwb yn ardal Sir Gaerfyrddin.  Mae'r categori hwn wedi ei gyfyngu i wirfoddolwyr yn unig. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi rhoi dros 20 mlynedd o'i amser er mwyn gwella chwaraeon yn eu cymuned/sefydliad, boed mewn rôl hyfforddi, dyfarnu, gweinyddu, golchi dillad chwaraeon, paratoi lluniaeth neu waith cynnal a chadw o fewn y clwb.

Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon (HEB FOD AR AGOR I ENWEBIADAU)

Ddim ar agor ar gyfer enwebiadau, gwobr mewnol yn unig