GWOBRAU CHWARAEON 2019

ENWEBIADAU NAWR AR GAU AM EIN GWOBRAU CHWARAEON 2019!

 

Mae Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes, boed hynny fel unigolyn, hyfforddwr, gwirfoddolwr neu dîm chwaraeon mewn chwaraeon anabl, heb fod yn anabl, yn broffesiynol ac yn amatur.

Mae'r enwebiadau bellach ar gau am eleni ac erbyn hyn mae gan y beirniaid dasg anodd o ostwng i 3 rhestr fer ym mhob categori.

Ar ôl ei gyhoeddi, gwahoddir y rhestr fer i seremoni wobrwyo Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin a fydd yn cael ei chynnal yn Theatr Ffwrnes ddydd Gwener 31 Ionawr.

Diolch i bawb a enwebodd unigolyn, tîm neu glwb.

2019 Y Rhestre Fer

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn (Noddir gan McDonald's)

Jessica Roberts (Seiclo)
Chrissie Appleby-Phillips (Codi Pwer)
Tennesse Randall (Cic-Focsio)

Mabolgamwraig Ifanc y Flwyddyn (Noddir gan Coleg Sir Gar)

Lara Whitton (Tennis Bwrdd)
Betsan Thomas (Hoci)
Emma Finucane (Seiclo)

Mabolgampwr Ifanc y Flwyddyn (Noddir gan First Line Funeral Care)

Frank Morgan (Athletau)
Leo Weston (Tenis)
Justin Williams (Carate Seishin)

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn (Noddir gan Chwaraeon a Hamdden Actif)

Maddison Davies (Trampolino)
Youseff El Tawab (Rygbi)
Luke Jones (Para-Beicio)

Gwirfoddolwr/wraig Ifanc y Flwyddyn (Noddir gan Bwydydd Castell Howell)

Jacob Williams (Achub Bywyd)
Sara Govier (Pel-Rwyd)
Ellis Hudson (Pel-droed)

Gwirfoddolwr/wraig y Flwyddyn (Noddir gan Radio Carmarthenshire)

Simon Phillips (Triathlon)
Benjamin Clarke (Achub Bywyd)
Margaret Jones (Hoci)

Hyfforddwr/wraig Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn (Noddir gan Chwaraeon Cymru)

Helen Thomas (Pel-Rwydl)
Johnathan Clarke (Achub Bywyd)
Louise Beard (Jiwdo)

Hyforddwr/wraig Perfformiad Lefel Uchel y Flwyddyn (Noddir gan Alliance Leisure)

Tom Laxton (Nofio)
Chris Mountfield (Rasio Sgio)
Jonathan Garcia (Pel-Droed)

Tim Ifanc y Flwyddyn (Noddir gan TAD Builders)

Burry Port U14 (Rygbi)
Pel-Droed Bro Myrddin (Pel-droed)
Ysgol Gymraeg Gwenllian (Tim Criced)

Gwobr am Wasanaeth Eithriadol i Chwaraeon (Noddir gan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)

Dorian Phillips (Tynnu Rhaff)

Clwb Cymunedol y Flwyddyn (Noddir gan GD Harries)

Clwb Achub Bywyd Llanelli
Clwb Hoci Teigrod Tywi
Clwb Tynnu Rhaff Llanddarog

 

Seremoni a Tocynnau

Fydd y seremoni Gwobrau Chwaraeon yn cymryd lle yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli Nos Wener 31 Ionawr am 7pm

Tocynnau;

£10 Oedolion
£5 am 18oed ac o dan

Gellir archebu tocynnau ar-lein trwy wefan Y Ffwrnes - Cliciwch yma i gael tocynnau

 

Ein Noddwyr

Diolch i'n holl noddwyr eleni;

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn - noddwyd gan McDonald's (PRIF NODDWR)

Mabolgampwr Ifanc y Flwyddyn - noddwyd gan First Line Funeral Care

Mabolgampwraig Ifanc y Flwyddyn - noddwyd gan Coleg Sir Gar

Gwirfoddwr / wraig Ifanc y Flwyddyn  - noddwyd gan Castell Howell Foods

Gwirfoddwr / wraig y Flwyddyn - noddwyd gan Radio Carmarthenshire

Hyfforddwr/wraig Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn - noddwyd gan Sport Wales 

Clwb Chwaraeon y Flwyddyn - noddwyd gan GD Harries

Tim ifan y Flwyddyn - noddwyd gan TAD Builders

Hyforddwr/wraig Perfformiad lefel uchel y Flwyddyn - noddwyd gan Alliance Leisure

Gwobr am Wasanaeth Eithriadol i Chwaraeon- noddwyd gan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn - noddwyd gan Chwaraeon a Hamdden Actif

ENWEBU NAWR

MEINI PRAWF AR GYFER ENWEBIADAU

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw chwaraewr neu chwaraewraig. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp.

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn

Rhoddir y wobr hon beth bynnag fo oedran y person. Rydym yn chwilio am chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd sy'n ymwneud â'u camp ar lefel gymunedol, ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol.

Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant wrth hyfforddi athletwyr/timau sy'n perfformio ar lefel ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol. Bydd enillydd y wobr hon yn cael ei enwebu'n awtomatig ar gyfer Hyfforddwr y Flwyddyn Chwaraeon Cymru.

 

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi rhoi o'u hamser er mwyn cael mwy o bobl i gymryd rhan a pharhau i gymryd rhan mewn chwaraeon yn y gymuned leol.

Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'r wobr hon yn agored i unrhyw ddyn neu fenyw dros 21 oed sydd wedi rhoi o'i amser a'i egni i arwain ac i ysbrydoli mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnwyd gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau a'u gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf. Croesawir enwebiadau gan athrawon.

.

Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r sawl sy'n cael ei enwebu fod yn ddyn neu'n fenyw sy'n 21 oed neu’n iau. Rydym yn chwilio am unigolion sy'n rhoi o'u hamser i arwain, ysbrydoli a chefnogi pobl i fod yn fwy egnïol mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnir gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau, dyfarnu a gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf a heb fod yn rhan o gwrs addysg ffurfiol.

Tîm y Flwyddyn

Mae'r wobr hon ar gyfer timau o ddynion neu fenywod sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

Tîm Ifanc y Flwyddyn

Mae'r wobr hon ar gyfer timau iau o fechgyn neu ferched sy'n cystadlu yng nghategori iau eu camp sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

Clwb Cymunedol y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cael ei dyfarnu i glwb sy'n aelod o'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol. Rydym yn chwilio am glybiau sy'n rhoi cyfleoedd cyfartal i ddatblygu i holl aelodau'r clwb (chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion). Mae clybiau sydd wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygu eu camp drwy ymgysylltu â'r gymuned, hyrwyddo a chodi arian yn cael eu hannog i wneud cais.

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon

Gwobr Cyflawniad Oes. Mae'r wobr hon ar gyfer dyn neu fenyw o unrhyw oed sy'n aelod presennol o glwb yn ardal Sir Gaerfyrddin.  Mae'r categori hwn wedi ei gyfyngu i wirfoddolwyr yn unig. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi rhoi dros 20 mlynedd o'i amser er mwyn gwella chwaraeon yn eu cymuned/sefydliad, boed mewn rôl hyfforddi, dyfarnu, gweinyddu, golchi dillad chwaraeon, paratoi lluniaeth neu waith cynnal a chadw o fewn y clwb.

Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon (HEB FOD AR AGOR I ENWEBIADAU)

Ddim ar agor ar gyfer enwebiadau, gwobr mewnol yn unig