BETH YW LLYSGENNAD CYMUNEDOL?

Nid yw'r rhaglen Llysgennad Cymunedol yn costio dim i'r rhai sy'n cymryd rhan a'i nod yw grymuso pobl leol i arwain ar gyfleoedd chwaraeon i helpu i adeiladu cymunedau cryfach yn Sir Gaerfyrddin.

Beth fydda i'n ei wneud?

Mae Llysgenhadon Cymunedol yn rôl newydd sbon a byddant yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Cymunedau Actif, yn enwedig y Swyddogion Oedolion Actif.  Maent yn awyddus i ehangu cyrhaeddiad eu gweithgareddau cyfredol i gefnogi a galluogi cymunedau i ddod yn fwy egnïol, yn amlach. Prif dasg y rôl hon yw ymgysylltu â chymunedau a, thrwy eich diddordebau, galluogi unigolion i ymuno â chi yn eich gweithgareddau trwy

 • Arwain neu gydlynu gweithgareddau a sesiynau yn y gymuned er mwyn i eraill fod yn egnïol
 • Helpu eraill i wella iechyd a lles trwy weithgaredd corfforol
 • Bod yn ddylanwadwr cadarnhaol yn y gymuned
 • Bod yn llais eich cymuned - helpu Actif i ddeall materion lleol yn well
 • Bod yn gynrychiolydd ar unrhyw grwpiau neu sefydliadau yn lleol
 • Hyrwyddo Actif a'r cyfleoedd i'r gymuned fod yn egnïol
 • Hyrwyddo'ch gweithgareddau trwy amrywiol lwyfannau ar-lein

Sut fydd hyn o fudd i Actif a'ch cymuned?

Trwy eich cyfranogiad chi, bydd yn caniatáu i Actif gyrraedd mwy o bobl yn Sir Gaerfyrddin i fyw bywyd egnïol. Ar gyfer eich cymuned, byddwch yn darparu gwasanaeth amhrisiadwy o gynnig cyfeillgarwch, cwmnïaeth, magu hyder a sicrhau bod y rhai sydd mewn perygl o ynysigrwydd cymdeithasol yn cael cyfle i fod yn egnïol.  

Trwy eich mewnwelediad a'ch gwybodaeth byddwch yn caniatáu i Actif ddeall beth yw anghenion a dymuniadau eich cymuned a chyfrannu at themâu a gweithgareddau prosiect yn y dyfodol. 

Sut fydd hyn o fudd i mi?

 • Gwybod eich bod chi'n newid bywydau pobl!
 • Y cyfle i gyfrannu'n gadarnhaol at fywyd eich cymuned
 • Creu cyfeillgarwch trwy'r rhwydwaith o Lysgenhadon eraill
 • Bod yn rhan o dîm
 • Cefnogi cyfleoedd newydd i gyfranogwyr
 • Gwella sgiliau cyfathrebu
 • Uwchsgilio lle bo angen trwy hyfforddiant neu gymhwyster arweinwyr
 • Cael eich mentor eich hun
 • Dysgu sgiliau newydd trwy ein gweithdy
 • Dillad Llysgennad Cymunedol Actif

Pryd ydych chi fy angen i?

Nid oes diwrnodau ac amseroedd penodol. Mae'r rôl a'r gweithgareddau yn dibynnu pryd ydych chi ar gael.

Ble fydd lleoliad y rôl?

Nid oes lleoliad i'r rôl ac fel mae'r teitl yn awgrymu, byddem yn gobeithio y bydd gweithgareddau'n digwydd yn y gymuned rydych chi'n byw ynddi.  Os ydych chi'n dymuno cynnal sesiwn weithgareddau ond nad oes gennych gyfleuster addas, yna byddwn yn mynd ati i wneud cysylltiadau â lleoedd addas i helpu i drefnu lleoliad yn eich cymuned.

Pa hyfforddiant y byddaf yn ei dderbyn?

Byddwch yn derbyn sesiwn sefydlu mewn gweithdy ac adnoddau cymorth a gynigiwn.  Pan fydd yn briodol, efallai y bydd cyfleoedd i fynychu cyrsiau hyfforddi sy'n berthnasol i'ch camp neu weithgaredd.  Bydd y tîm Cymunedau Actif hefyd yn sicrhau eich bod yn cael eich mentora a'ch cefnogi a'ch bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf. 

Beth fydd yn ddisgwyliedig ohonof?

 • Cynnal o leiaf un cyfle yr wythnos i gyfranogwyr fod yn egnïol
 • Annog eich cymuned i fod yn egnïol
 • Cadw eich gwybodaeth yn gyfredol ar wefan Actif
 • Sicrhau bod sesiynau/cyfleoedd yn cael eu cynnal mewn modd diogel
 • Anfon rhifau presenoldeb at eich mentor Tîm Actif

Pa Sgiliau a phriodoleddau sydd eu hangen arnaf?

Rydyn ni'n hoffi i'n holl wirfoddolwyr fod yn frwdfrydig ac yn ymroddedig i helpu'ch cymuned i fod yn egnïol yn gorfforol.  Rydym hefyd yn edrych am:

Hanfodol:

 • Gallu cyfathrebu ag aelodau o'ch cymuned
 • Dull agos-atoch a phroffesiynol
 • Trefnus

Dymunol:

 • Profiad o redeg grŵp cymunedol
 • Dealltwriaeth o wytnwch cymunedol

Pa gefnogaeth sydd ar gael i mi?

Bydd gennych fentor staff (Swyddog Oedolion Actif) sydd â chyfrifoldeb i sicrhau eich bod yn cael cefnogaeth lawn ac yn mwynhau'r profiad o fod yn Llysgennad Cymunedol.  Byddant yn cysylltu â chi yn rheolaidd gan roi cyfle i drafod diweddariadau, adborth a chynllunio, gall hyn fod trwy alwad ffôn neu Teams/Zoom os na fydd modd cwrdd yn bersonol.

CLICIWCH YMA i gofrestru’ch diddordeb mewn bod yn Llysgennad Cymunedol.