faq

Rydym wedi creu adran Cwestiynau Cyffredin i'ch helpu chi i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod ynghlyn ac aelodaeth a sut i archebu, fe welwch ddetholiad o gwestiynau ac atebion i'ch helpu chi isod.

COVID / CYFNOD CLOI

Pryd fyddwch chi'n ail-agor?

Byddwn yn ailagor ein canolfannau hamdden ar Ddydd Llun 9 Tachwedd. Bydd yr amseroedd agor a'n rhaglen campfa, dosbarth ffitrwydd a phwll yn aros yr un fath ar ôl y toriad tân ag yr oedd cyn cau ar 23 Hydref.

Os bydd unrhyw newidiadau i'r dyddiadau hyn, newidiadau rhaglenni neu amseroedd agor, byddwn yn eich diweddaru ar ein ap, gwefan, cyfryngau cymdeithasol ac e-gylchlythyr uniongyrchol.

Beth sydd yn digwydd gyda fy aelodaeth yn ystod y cyfnod cloi?

Os ydych wedi ail-ddechrau eich aelodaeth neu wedi ymuno fel aelod newydd dros yr wythnosau diwethaf, byddwn yn sicrhau bod eich aelodaeth wedi'i rhewi rhwng 9 Tachwedd. Sy'n golygu NA fyddwn yn cymryd unrhyw daliad gennych ar 1af Tachwedd. Yn lle, byddwn yn credydu'r dyddiau rydych chi wedi'u colli ddiwedd mis Hydref ac yn eu hychwanegu at fis Tachwedd yn lle (pan fyddwn ni'n ailagor). Y dyddiau sy'n weddill ym mis Tachwedd byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi ar sut y byddwn yn cymryd y taliad hwn gennych.

Beth os ydw i wedi archebu ar gyfer gweithgaredd sy'n cwympo yn y cyfnod cau pythefnos?

Dosbarth Campfa / Ffitrwydd / Archebu nofio - mae'r holl archebion wedi'u tynnu oddi ar y system, ond pe byddech chi wedi archebu gweithgaredd sy'n dod o fewn y cyfnod cau pythefnos, bydd y canolfannau hamdden yn cysylltu â chi i'ch gwneud chi'n ymwybodol bod yr archeb wedi'i chanslo. Os gwnaethoch archebu'r gweithgaredd ar sail talu wrth fynd, bydd angen i chi ofyn am ad-daliad trwy e-bostio ein tîm aelodaeth ar actif@sirgar.gov.uk, byddwch yn ymwybodol y gallai fod hyd at 10 diwrnod o droi cyn i chi dderbyn eich ad-daliad.

Rydym ni'n glwb sydd wedi archebu (anfonebu) ac wedi talu eisoes am gyfleuster chwaraeon awyr agored?

Peidiwch â phoeni, byddwn yn cysylltu â phob clwb sydd wedi archebu yn ystod y cyfnod cau pythefnos ac yn aildrefnu'r archeb wedi'i ganslo.

Beth os ydw i eisoes yn aelod wedi'i rewi, a oes angen i mi wneud unrhyw beth yn ystod y cyfnod cau pythefnos?

Os ydych wedi bod yn aelod wedi'i rewi ers mis Mawrth, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Byddwn yn cadw'ch cyfrif wedi'i rewi.

A allaf ddal i gael mynediad at Actif Unrhyw Le, eich platfform ffrydio byw ar-lein yn ystod y cau?

Bydd platfform Actif Unrhyw Le yn rhedeg fel arfer a byddwch yn gallu cyrchu dosbarthiadau ffrydio byw bob dydd yn syth i'ch ystafell ffrynt. Mae eich iechyd a'ch lles yn hynod bwysig i ni felly roeddem am sicrhau bod gennych adnoddau o hyd a all eich helpu i gadw'n actif yn ystod y cyfnod cau pythefnos byr hwn.

Y rhai ohonoch sydd wedi ail-greu eich aelodaeth Actif gyda ni neu wedi ymuno fel aelod newydd dros yr wythnosau diwethaf, bydd gennych fynediad AM DDIM i Actif Unrhyw le tan 31 Rhagfyr. Y cyfan sydd ei angen yw eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair i gael mynediad.

Os ydych chi'n dal i fod yn aelod wedi'i rewi neu os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd aelodaeth ar-lein Actif Unrhyw Le yn unig, cliciwch YMUNO (dewiswch eich canolfan agosaf> cofrestrwch i gael aelodaeth> Debyd Uniongyrchol Ar-lein> Actif Unrhyw Le)

Pryd y byddaf yn gallu archebu'r gampfa / dosbarth Ffitrwydd / sesiwn Nofio?

Byddwch yn gallu archebu'ch gweithgareddau o ddydd Llun 9 Tachwedd ymlaen. Os bydd yr archebion yn agor cyn y dyddiad hwn, byddwn yn eich diweddaru ar ein ap, gwefan a chyfryngau cymdeithasol.

Cadw'n ddiogel

Pa newidiadau sydd wedi'u gwneud yn y canolfannau i'm cadw'n ddiogel?

Rydym wedi datblygu gweithdrefnau newydd, mesurau diogelwch, asesiadau risg a hyfforddiant. Felly gallwch chi fod yn sicr eich bod chi yn y dwylo gorau ac y byddwn ni'n eich amddiffyn chi a'n tîm ar yr adegau hyn. Rydym yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru ac arbenigwyr diwydiant fel UK Active ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Mae angen archebu pob gweithgaredd ymlaen llaw
 • Wedi lleihau ein nifer capasiti ym mhob maes gweithgaredd (campfa, dosbarthiadau ffitrwydd a phwll nofio)
 • Mewn rhai canolfannau, rydym wedi ail-leoli offer campfa / sefydlu codennau ymarfer corff newydd i sicrhau pellter diogel.
 • Gwell cyfundrefnau glanhau rhwng pob sesiwn ac ar ddiwedd y dydd.
 • Pellter cymdeithasol / arwyddion cyfeiriadol newydd i'ch helpu chi i fynd o un maes gweithgaredd i'r llall yn ddiogel.
 • I ddod o hyd i'n holl ganllawiau, cliciwch yma fel y gallwch ymgyfarwyddo â'r rhain cyn i chi gyrraedd.

Cliciwch yma i weld ar ein fideos croeso yn ôl


Gofynnwn hefyd cyn ymweld â'n canolfannau, os ydych chi'n teimlo'n sâl neu'n dangos symptomau COVID19 eich bod chi'n aros gartref ac yn dilyn arweiniad y GIG - gadewch i ni gadw ein hunain ac eraill yn ddiogel.

Oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y canolfan?

Mae'n orfodol gwisgo gorchuddion wyneb yn ein holl ganolfannau hamdden Actif.

Bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb pan…

 • Mynd i mewn i'n canolfannau hamdden a thra yn y canolfannau. Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei wneud yn y ganolfan efallai y bydd disgwyl i chi ei adael ymlaen.
 • Paratoi i wneud ymarfer corff, newid, ymgymryd ag unrhyw weithgaredd nad yw'n egnïol, neu wrth adael y ganolfan hamdden, yn enwedig pan fyddwch mewn cysylltiad agos ag eraill.
 • Gwnewch yn siŵr bod y gorchudd wyneb yn gorchuddio'ch trwyn a'ch ceg bob amser

Ni fydd disgwyl i chi wisgo gorchudd wyneb wrth ymarfer e.e.

 • Wrth nofio
 • Wrth gymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd
 • Wrth fynychu sesiwn campfa. Yn y gampfa, ni fyddwn yn gofyn i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb yn ystod ymarfer corff, ac ni fydd yn orfodol gwisgo gorchuddion wyneb i fynd o un orsaf / darn o offer i'r nesaf.

Bydd rhai sefyllfaoedd a gweithgareddau lle na fydd yn ofynnol i staff wisgo gorchudd wyneb am resymau diogelwch ac ymarferoldeb gor-redol e.e. wrth achub bywyd.

Rydym yn parhau i ofyn i staff a chwsmeriaid gadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol wrth ymweld / gweithio yn ein canolfannau.

Aelodaeth

Rwyf wedi rhewi ar hyn o bryd, sut mae ailgychwyn fy aelodaeth?

Yn ystod y broses gloi pythefnos ‘firebreak’ rydym wedi dileu’r gallu i chi ailgychwyn / ymuno fel aelod newydd. Byddwn yn troi hyn yn ôl ymlaen o ddydd Llun 9 Tachwedd.

I ailgychwyn / Ymuno fel aelod newydd dilynwch y camau isod i ail-ymuno â ni;

 • Cliciwch YMUNO
 • Dewiswch Safle o'r gwymplen (dewiswch y ganolfan sydd orau gennych, hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio un arall o'n canolfannau am y tro)
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch yr aelodaeth o'ch dewis o'r rhestr
 • Gan eich bod eisoes yn aelod ni fydd angen i chi ychwanegu eich manylion, ticiwch Oes, mae gen i ID Aelod a PIN a nodwch eich manylion.
 • Parhewch i ychwanegu eich manylion a chadarnhau manylion talu.
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, byddwch nawr yn derbyn e-bost cadarnhau gennym ni. Nawr byddwch chi'n gallu gwneud archebion a chyrchu platfform Actif Unrhyw Le hefyd.

Fel aelod wedi'i ail-ysgogi / newydd byddwch yn derbyn mynediad AM DDIM i Actif Unrhyw Le (Dosbarthiadau ffrydio byw ar-lein).

Nid wyf am ailgychwyn fy aelodaeth, beth yw fy opsiynau?

Os nad ydych am ailgychwyn eich aelodaeth, mae hynny'n iawn byddwn yn cadw pob aelodaeth wedi'i rewi oni bai eich bod yn dweud wrthym eich bod am ailgychwyn eich aelodaeth. Gallwch fod yn dawel eich meddwl na chymerir unrhyw daliadau tra bydd eich cyfrif wedi'i rewi.

Fel aelod wedi'i rewi gallwch barhau i gael mynediad i'n canolfannau hamdden ac archebu gweithgaredd ar sail Talu wrth Fynd. Fel aelod wedi'i rewi bydd gennych hawl i ostyngiad o 10% oddi ar ddosbarthiadau, archebion pod ymarfer corff, dosbarthiadau dan do a sesiynau nofio, er enghraifft

Sesiwn campfa / pod ymarfer corff / dosbarth ffitrwydd
Y gyfradd arferol i bobl nad ydynt yn aelodau yw £6 ond byddwch yn talu £5.40

Sesiwn Nofio Oedolion
Y gyfradd arferol nad yw'n aelod yw £4.90 ond rydych chi'n talu £4.40

Fe wnes i ganslo fy debyd uniongyrchol, ond nawr eisiau dychwelyd i'r ganolfan, beth ddylwn i ei wneud?

Rydym ni'n hapus iawn pe byddech chi'n dewis ail-ymuno â ni.

Yn ystod y cyfnod cau pythefnos hwn, rydym wedi atal cwsmeriaid rhag gallu Ymuno fel aelodau newydd / ail-greu eu haelodaeth. Fodd bynnag, byddwn yn gallu ail-ysgogi hyn ar ôl y pythefnos o gloi. Cadwch lygad ar ein gwefan trwy glicio ar YMUNO.

Dyma'r camau y bydd angen i chi eu dilyn pan fydd y system yn ôl ar waith:

 • Cliciwch YMUNO
 • Dewiswch Safle o'r gwymplen (dewiswch y ganolfan sydd orau gennych, hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio un arall o'n canolfannau am y tro)
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch yr aelodaeth o'ch dewis o'r rhestr
 • Gan eich bod eisoes yn aelod ni fydd angen i chi ychwanegu eich manylion, ticiwch Oes, mae gen i ID Aelod a PIN a nodwch eich manylion.
 • Parhewch i ychwanegu eich manylion a chadarnhau manylion talu.
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, byddwch nawr yn derbyn e-bost cadarnhau gennym ni. Nawr byddwch chi'n gallu gwneud archebion a chyrchu platfform Actif Unrhyw Le hefyd.

Fel aelod wedi'i ail-ysgogi / newydd byddwch yn derbyn mynediad AM DDIM i Actif Unrhyw Le (Dosbarthiadau ffrydio byw ar-lein).

A allaf Rewi neu Ganslo fy aelodaeth os bydd angen?

Gyda'n holl aelodaeth Debyd Uniongyrchol nad ydych byth yn cael eich clymu i gontract hir sy'n golygu y gallwch rewi / canslo unrhyw bryd.

Y peth gwych am rewi eich aelodaeth yw y gallwch ei ailgychwyn pan fyddwch yn barod i wneud hynny, ac ni chodir tâl arnoch am rewi / ail-greu eich cyfrif.

Ydych chi'n siŵr eich bod chi am ein gadael ni? Cyn i chi ystyried canslo, a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'ch helpu chi? Nid ydym yn hoffi gweld ein haelodau yn canslo eu haelodaeth ond os ydych chi'n dal i fod eisiau canslo yna gallwch wneud hynny trwy ganslo'ch debyd uniongyrchol yn uniongyrchol trwy'r banc. Gofynnwn ichi anfon e-bost atom i roi gwybod i ni eich bod yn mynd i ganslo / eich bod wedi canslo eich debyd uniongyrchol. Yn y ffordd honno gallwn ddiweddaru ein cofnodion. E-bostiwch Actif@carmarthenshire.gov.uk gyda'ch enw, ID aelodaeth a fyddwn wrth ein bodd yn gwybod y rheswm yr ydych yn canslo (os nad ydych yn meddwl rhannu).

Archebu

Sut mae archebu gweithgaredd?

Y ffordd hawsaf o archebu yw trwy ddefnyddio ein ap, chwilio Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau.

Fel arall, gallwch hefyd archebu trwy glicio ar ARCHEBU ar ein gwefan ACTIF.CYMRU

Ar yr ap fe'ch anogir i roi eich ID Aelod a'ch Cyfrinair neu os bydd angen i chi nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair ar y wefan.

A allaf ddefnyddio Canolfannau Hamdden Actif os nad wyf yn aelod?

Bydd, yn gyntaf mae angen i chi gofrestru fel cwsmer Talu wrth fynd. I wneud hyn bydd angen i chi fynd i YMUNO a dewis yr opsiwn talu wrth fynd. Ar ôl i chi nodi'ch manylion a chwblhau'r broses ymuno byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau gennym. Bydd yr e-bost cadarnhau yn cynnwys eich ID aelod a'ch Cyfrinair y bydd eu hangen arnoch wrth archebu ar yr ap / gwefan.

Ni allaf gofio fy nghyfrinair

Gallwch ailosod eich cyfrinair trwy glicio ar Gyfrinair Anghofiedig isod. Rhowch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych wrth sefydlu'r cyfrif.

Cyfrinair Anghofiedig

Sut mae dod o hyd i'm ID Aelod?

Pan ymunoch â chi byddwch wedi derbyn e-bost cadarnhau gennym, o fewn yr e-bost cadarnhau roedd eich ID Aelod a'ch PIN.

Os na allwch ddod o hyd i'r e-bost gallwch anfon e-bost atom ar actif@sirgar.gov.uk, yna bydd aelod o'r tîm yn anfon eich ID Aelod ar draws.

Pa mor bell ymlaen llaw y gallaf archebu gweithgareddau ar yr ap / gwefan?

Gall aelodau archebu sesiynau ymlaen llaw 5 diwrnod ymlaen llaw.

Gall aelodau Talu wrth Fynd archebu sesiynau 48 awr ymlaen llaw.

Dwi wedi anghofio pa weithgareddau rydw i wedi'u harchebu

Gan ddefnyddio'r ap

Agorwch ein ap a dewiswch ‘Rheoli Archebion’ i weld eich gweithgareddau.

Defnyddio gliniadur / llechen

Os ydych yn defnyddio gliniadur / llechen, ewch i’n gwefan a chlicio ar ARCHEBU, yna gallwch ddewis ‘Rheoli Archebion’

Sut mae canslo gweithgaredd?

Gan ddefnyddio'r ap

Y ffordd hawsaf yw trwy ddefnyddio'r app. Cliciwch ar ‘Rheoli Archebion’, dewiswch y gweithgaredd yr ydych am ei ganslo a chlicio canslo.

Defnyddio gliniadur / llechen

Cliciwch ar ARCHEBU, yna dewiswch ‘Rheoli Archebion’, cliciwch ar y gweithgaredd rydych chi am ei ganslo.

Loceri ac ystafelloedd newid

A yw'r loceri / ystafelloedd newid ar gael?

Cwsmeriaid yn mynd i nofio

Dim ond ar gyfer nofwyr yn unig y bydd ystafelloedd newid ar gael. Gofynnwn i gwsmeriaid gyrraedd gyda dillad nofio o dan ddillad a bydd angen i chi gael cawod gartref ar ôl eich nofio. Bydd ciwbiclau newidiol yn cael eu dyrannu a gellir eu defnyddio i newid ar ôl eich nofio.

Ni fydd loceri ar gael, felly cyfyngwch ar eich eiddo personol.

Cwsmeriaid yn mynd i'r gampfa

Peidiwch â dod â bagiau mawr gyda chi i'r gampfa, cyfyngwch eich eiddo gymaint â phosibl. Ni chaniateir defnyddio tyweli personol chwaith.

Ni fydd yr ystafelloedd newid na'r loceri ar gael i gwsmeriaid sy'n mynd i'r gampfa.

A fydd toiledau ar gael?

Bydd, ond bydd y rhain yn gyfyngedig a lle bo hynny'n bosibl rydym yn annog cwsmeriaid i fynd i'r toiled cyn mynychu.

Gampfa / Pod Ymarfer Corff

Beth sydd angen i mi ei wybod cyn mynychu'r gampfa?

Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn dechrau eich sesiwn.

Gwisgwch orchudd wyneb wrth fynd i mewn i'r gampfa. Wrth ymarfer, gallwch dynnu eich gorchudd wyneb ac wrth symud o un orsaf i'r llall. Os oes angen i chi gerdded trwy'r gampfa i gyrraedd ardal wahanol e.e. stiwdio ddawns / pod ymarfer corff, gadewch eich gorchudd wyneb ymlaen nes eich bod wedi cyrraedd eich ardal ymarfer corff.

Mynediad

 • Golchwch neu glanhewch eich dwylo cyn, yn ystod ac ar ôl ymweld â'r ystafell ffitrwydd.
 • Dilynwch gyfarwyddyd a chyngor staff bob amser yn ystod eich sesiwn a thra yn y ganolfan
 • Parchwch bellter cymdeithasol bob amser, cadwch bellter 2m rhyngoch chi a phobl eraill
 • Cyfyngwch eich eiddo gan na fydd y loceri ar gael

Yn ystod y sesiwn

 • Dim ond cwsmeriaid sydd wedi'u harchebu mewn sesiwn campfa (ynghyd â hyfforddwyr) fydd yn cael mynediad
 • Dilynwch y systemau unffordd sydd wedi'u nodi yn yr ystafell ffitrwydd a'r ganolfan
 • Bydd angen i chi gwblhau eich ymarfer corff a bod allan o'r adeilad o fewn awr
 • Sychwch yr offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gan ddefnyddio'r glanweithydd a ddarperir
 • Peidiwch â defnyddio ardaloedd neu offer sydd wedi'u marcio'n glir ar gyfer glanhau
 • Arhoswch o fewn eich parth neu ardal ddynodedig
 • Dim rhannu offer na ‘sbotio’ yn yr ardal bwysau
 • Peidiwch â defnyddio offer cit sydd wedi'i farcio i'w lanhau
 • Os oes rhaid i chi adael cyn i'r sesiwn ddod i ben, dilynwch reolau pellhau cymdeithasol
 • Peidiwch â dod â thyweli personol gyda chi
 • Dewch â photel o ddŵr wedi'i llenwi ymlaen llaw gan na fydd y ffynhonnau dŵr a'r peiriannau gwerthu ar gael.
 • Rhaid i chi beidio â mynd o'r gampfa i pod ymarfer corff / dosbarth ymarfer corff / pwll nofio neu i'r gwrthwyneb yn ystod eich ymweliad. Mae angen i chi archebu pob gweithgaredd ar wahân.

Ar ôl eich sesiwn campfa, gadewch yr adeilad yn syth ar ôl yr arwyddion cyfeiriadol yn eu lle a chynnal pellter cymdeithasol.

Beth yw pod ymarfer corff?

Mae pod ymarfer corff yn feysydd ymarfer corff pwrpasol sy'n cynnwys un darn o offer cardiofasgwlaidd e.e. rhwyfwr / beic ynghyd â detholiad o bwysau. Bydd hyfforddwyr wrth law i roi gwahanol bwysau i chi os bydd angen.

Mae'r podiau ymarfer corff yn slotiau archebu 1 awr ac mae'n rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

Os ydych chi'n archebu pod ymarfer corff mae'n rhaid i chi aros o fewn eich pod trwy gydol eich sesiwn, ni fyddwch chi'n gallu defnyddio'r pod ymarfer corff a'r gampfa yn ystod eich ymweliad, mae'n un neu'r llall.

A fydd yr ardaloedd pwysau ar gael?

Bydd, mae'r ardaloedd pwysau am ddim ar gael. Darllenwch yr arwyddion ychwanegol o amgylch yr ardal pwysau rhydd a fydd yn dweud wrthych faint o bobl sy'n gallu defnyddio'r ardal ar unrhyw un adeg.

Pwll Nofio

Beth sydd angen i mi ei wybod cyn mynychu'r pwll nofio?

Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn dechrau eich sesiwn.

Gwisgwch orchudd wyneb wrth fynd i mewn i'r ardal nofio, ac ar ôl hynny byddwch chi'n gallu ei dynnu.

Gofynnwn ichi gyrraedd 'yn barod i nofio'

Bydd angen i chi gwblhau eich ymarfer corff a bod allan o'r adeilad o fewn awr

Ystafelloedd mynediad / newid

 • Golchwch / glanhewch eich dwylo cyn mynd i mewn i fannau newid y pwll nofio
 • Dilynwch gyfarwyddyd a chyngor staff bob amser yn ystod eich sesiwn a thra yn y ganolfan
 • Os oes angen i chi gynorthwyo aelod o'r teulu yn yr ystafell newid, gofynnwch i aelod o staff am arweiniad
 • Sychwch neu glanhewch eich offer cyn mynd i mewn i'r man newid. Gall nofwyr ddod â gogls, het nofio, clip trwyn, cicfwrdd a bwi tynnu yn unig.
 • Cadwch at reolau pellhau cymdeithasol
 • Dilynwch y system unffordd o amgylch y ganolfan

Yn y pwll nofio

 • Dim ond cwsmeriaid a archebwyd a ganiataodd fynediad i bob sesiwn
 • Rhaid i nofwyr aros y tu mewn i'w lôn wrth nofio a pheidio â goddiweddyd.
 • Parchwch nofwyr lôn eraill, efallai y bydd galluoedd cymysg
 • Os oes rhaid i chi adael cyn diwedd y sesiwn, gwnewch hynny gan ddilyn rheolau pellhau cymdeithasol a'r system unffordd.
 • Os oes angen i chi stopio ar unrhyw adeg, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n troi eich cefn at nofwyr eraill.
 • Os oes angen cymorth arnoch chi, codwch eich llaw i gael sylw'r Achubwyr Bywyd
 • Dim rhannu offer
 • Dewch â'ch potel ddŵr eich hun wedi'i llenwi ymlaen llaw

Gadael pwll / Newid

 • Defnyddiwch fannau newid yn unig fel y cyfarwyddir wrth gyrraedd, rhoddir rhif ciwbicl pwrpasol i chi, cadwch at hyn.
 • Peidiwch â defnyddio lleoedd newid sydd wedi'u marcio ar gyfer glanhau
 • Ni fydd cawodydd ar gael

A allaf ddefnyddio cymhorthion / offer nofio?

Gallwch ddod â'ch cymhorthion / offer nofio eich hun o'ch cartref. Ceisiwch gyfyngu ar y darnau o offer rydych chi'n dod gyda nhw.

A fydd y teclynnau codi anabledd ar gael?

Bydd y teclynnau codi pwll ar gael i gwsmeriaid sydd eu hangen.