faq

Adran Defnyddwyr Cyfleuster

Sut ydw i'n gwybod a yw cyfleuster ar agor?

Mae cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn cael eu rheoli gan amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys clybiau chwaraeon, y Cyngor Sir, Cynghorau Tref a Chymuned, a gweithredwyr preifat. Fe'ch cynghorir i wirio'n uniongyrchol gyda'r sefydliadau i weld a yw eu cyfleusterau ar agor.

A gaf i fynd i unrhyw gyfleuster sydd ar agor?

Bydd nifer o ffactorau yn effeithio ar eich gallu i fynd i gyfleuster, a dylech wirio ac ystyried y rhain yn ofalus.

Byddai hyn yn cynnwys cyngor cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru, er enghraifft unrhyw reoliadau a chanllawiau teithio a gwarchod.

Byddai hyn hefyd yn cynnwys cyngor lleol gan Gyngor Sir Caerfyrddin, er enghraifft meysydd parcio neu doiledau sy'n helpu cyfleusterau i fod ar agor/ar gau a sut maent yn gweithredu.

Mae darparwr y cyfleuster, er enghraifft, hefyd yn debygol o gael mesurau ar waith y byddai angen i chi eu gwirio a'u hystyried, er enghraifft rheoli nifer y defnyddwyr ar unrhyw un adeg i gydymffurfio â rheoliadau a chanllawiau.

Beth os yw'r amser / amseroedd yn gyfyngedig a ddim yn addas i mi?

O ystyried y newidiadau o 27 Mawrth bydd oriau agor yn cynyddu. I ddarganfod yr oriau agor / amserlenni diweddaraf, cliciwch ar dudalennau'r ganolfan.

Dyffryn Aman

Caerfyrddin

Llanymddyfri

Llanelli

Castell Newydd Emlyn

Sancler

Fodd bynnag, os ydych yn dymuno archebu y tu allan i'r amseroedd hynny, holwch yn uniongyrchol i'r cyfleuster hamdden neu ebostiwch actif@carmarthenshire.gov.uk gyda’r cyfleuster yr hoffech ei archebu ynghyd â dyddiadau ac amseroedd a gwnawn ein gorau i cwrdd â'ch gofynion.

Beth allaf i ei wneud yn y cyfleuster chwaraeon awyr agored?

Mae'n rhaid i unrhyw weithgaredd yn y cyfleuster gydymffurfio a rheoliadau Llywodraeth Cymru a chanllawiau'r Corff Llywodraethol Cenedlaethol, sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar chwaraeon tîm a chyswllt. Bydd y cyfyngiadau o ran faint o bobl/aelwydydd sy'n cael dod ynghyd a gofynion cadw pellter cymdeithasol hefyd yn effeithio ar weithgareddau.

Er y bydd angen i'r cyfleuster sicrhau cydymffurfiaeth, mae'n rhaid i ddefnyddwyr gymryd cyfrifoldeb personol a bod yn egnïol mewn ffordd sy'n cydymffurfio yn unig.

A ellir nawr archebu cyfleusterau awyr agored ar gyfer gweithgareddau iau o 27 Mawrth?

Mae gweithgareddau iau awyr agored yn cael ail-ddechrau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y bydd y cyfleuster yr ydych am ymweld ag ef ar agor; dylech egluro hyn gyda'r rheolaeth cyfleusterau cyn eich bod yn bwriadu ymweld ag ef.

Am fanylion penodol ynglŷn â phob cyfleuster gweler isod.

Pryd fyddaf yn gallu archebu cyfleusterau awyr agored ar gyfer gweithgareddau awyr agored dros 18 oed?

Cyhoeddiad y Prif Weinidog 8 Ebrill 2021: yn cadarnhau bod gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu dros 18 oed wedi cael eu symud ymlaen wythnos yn gynharach * na'r disgwyl ac yn gallu ail-ddechrau ar ddydd Llun 26 Ebrill. * Bydd rhagor o lacio ar y cyfyngiadau cyhyd ag y bo’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn parhau'n ffafriol. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau yn yr adolygiad teirwythnosol nesaf o’r rheoliadau coronafeirws ar 22 Ebrill.

A fydd yr holl gyfleusterau yn y lleoliad ar gael i mi?

Nid o reidrwydd. Ni chaniateir i'r rhan fwyaf o'r cyfleusterau dan do agor. Os yw'r cyfleusterau chwaraeon awyr agored mewn lleoliad sydd â chyfleusterau ategol megis clybiau, cyfleusterau arlwyo, toiledau, ystafelloedd newid/loceri, meysydd chwarae a mannau gweithgareddau dan do, byddant yn destun cyfyngiadau sy'n caniatáu i'r cyfleusterau hynny agor.

Ble y gallaf gael rhagor o gyngor a chymorth?

Mae staff Chwaraeon Cymunedol 'Chwaraeon a Hamdden Actif' Cyngor Sir Caerfyrddin ar gael i roi cyngor a chymorth, ac i'ch cyfeirio at wasanaethau lle y bo'n berthnasol.

Pryd fydd dosbarthiadau ffitrwydd awyr agored yn ailgychwyn yng nghanolfannau hamdden Actif?

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 8 Ebrill bod llacio cyfyngiadau wedi cael eu symud ymlaen wythnos yn gynharach na'r disgwyl ar gyfer y sector chwaraeon a hamdden, bydd dosbarthiadau ffitrwydd awyr agored mewn canolfannau hamdden Actif yn ail-ddechrau o Ddydd Llun 26 Ebrill. Bydd amserlenni ar gyfer pob canolfan ar gael yn fuan.

Bydd rhagor o lacio ar y cyfyngiadau cyhyd ag y bo’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn parhau'n ffafriol. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau yn yr adolygiad teirwythnosol nesaf o’r rheoliadau coronafeirws ar 22 Ebrill.

Pa gyfleusterau chwaraeon awyr agored Cyngor Sir Caerfyrddin sydd ar agor?

Sylwch, bydd y rhestr hon yn cael ei hadolygu'n gyson – cofiwch wirio eto i weld y statws presennol:

 

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Trac Athletau:

- Ar agor i athletwyr elitaidd (trwy Athletau Cymru)

- Ar agor am archebion unigol

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (o dan 18 oed)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

 

Cae Astrotyrff:

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 2 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (o dan 18 oed)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

 

Cyrtiau tenis:

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 2 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (o dan 18 oed)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

 

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Cae Astrotyrff:

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 2 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (o dan 18)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

Sesiynau sydd ar gael:

Nos Lun, Mercher a Thursday Iau fesul hanner y cae am 1 awr @ £36.00

16.00-17.00

17.30-18.30

Bore Sadwrn:

09.00-10.00

10.30-11.30

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

Os hoffech archebu sesiwn Astrotyrff y tu allan i'r amseroedd hyn, e-bostiwch actif@carmarthenshire.gov.uk

 

Canolfan Hamdden Llanelli

Cae Astrotyrff:

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 2 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (o dan 18 oed)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

 

Ysgol Penrhos

Cae Artiffisial 3G:

- Ar agor am archebion gan clybiau iau (o dan 18 oed)

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

DARPARWYR CYFLEUSTERAU A CLYBIAU CHWARAEON

A allwn ni ailagor ein cyfleuster?

Cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru

Cyhoeddiad y Prif Weinidog Cymru 12 Mawrth 2021: eglurwyd y gall 'cyfleusterau chwaraeon', gan gynnwys cyrtiau pêl-fasged, cyrtiau tenis a chyrsiau golff, ailagor ledled Cymru.

Cyhoeddiad y Prif Weinidog 26 Mawrth 2021: yn caniatáu gweithgaredd awyr agored wedi’i drefnu i bobl ifanc (o dan 18 oed) o Ddydd Sadwrn 27 Mawrth. Gall hyd at 6 o bobl o ddwy aelwyd wahanol gwrdd yn yr awyr agored, heb gynnwys plant dan 11 oed.

Cyhoeddiad y Prif Weinidog 8 Ebrill 2021: yn cadarnhau bod gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu dros 18 oed wedi cael eu symud ymlaen wythnos yn gynharach * na'r disgwyl ac yn gallu ail-ddechrau ar ddydd Llun 26 Ebrill. * Bydd rhagor o lacio ar y cyfyngiadau cyhyd ag y bo’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn parhau'n ffafriol. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau yn yr adolygiad teirwythnosol nesaf o’r rheoliadau coronafeirws ar 22 Ebrill.

A oes yn rhaid i ni agor ein cyfleuster?

Na, dim ond pan fydd yn iawn gwneud hynny y dylech agor eich cyfleuster. Gall hyn olygu:

 • rydych chi'n agor eich cyfleuster yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a CRhC
 • rydych yn gohirio'ch agoriad i gyflawni'r canllawiau llywodraethol hyn; neu
 • rydych chi'n parhau ar gau

Eich dewis chi yw hwn a dylech ei ystyried yn ofalus i sicrhau mai dyma'r peth iawn i'r darparwr a'r cyhoedd.

Mae cyfathrebu yn allweddol - sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'ch aelodau/defnyddwyr am eich penderfyniad, yn ddelfrydol gan nodi eich rhesymau. Os ydyn nhw'n gwybod pam rydych chi wedi gwneud y penderfyniad hwn, mae mwy o siawns y byddant yn deall a byddwch yn cael llai o ymholiadau.

Beth sydd angen i ni ei wneud os byddwn yn dewis agor ein cyfleuster?

Mae'n hanfodol bod pob gweithredwr cyfleuster yn ystyried yr holl ganllawiau'n ofalus cyn agor. Mae hyn yn cynnwys canllawiau Llywodraeth Cymru ac unrhyw ganllawiau chwaraeon penodol gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol.

Dylid cwblhau asesiad risg trylwyr, ac mae'n debygol y bydd gweithgaredd yn cael ei gynnal mewn fformat wedi'i addasu i sicrhau y cydymffurfir â'r rheoliadau e.e. cadw pellter cymdeithasol, nifer yr aelwydydd/cyfranogwyr, o le y mae cyfranogwyr yn teithio, ac ati. I gael unrhyw gymorth gyda hyn, gweler 'Ble y gallaf gael rhagor o gyngor a chymorth' isod.

Mae cyfathrebu yn allweddol - sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'ch aelodau/defnyddwyr am eich penderfyniad, yn ddelfrydol gan nodi eich rhesymau. Os ydyn nhw'n gwybod pam rydych chi wedi gwneud y penderfyniad hwn, mae mwy o siawns y byddant yn deall a byddwch yn cael llai o ymholiadau.

A allaf agor cyfleusterau dan do yn fy lleoliad?

Bydd cyfyngiadau yn dal i fod ar waith o ran cyfleusterau dan do, ac mae'n rhaid i ddarparwyr wirio a chydymffurfio â chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru. Gall glybiau, cyfleusterau arlwyo, toiledau, ystafelloedd newid/loceri, mannau adwerthu a gweithgareddau dan do fod yn rhan o'ch lleoliad ond ni fyddant yn gallu agor oni bai y cewch eich cynghori gan y llywodraeth a bod unrhyw fesurau gofynnol ar waith gan y darparwr.

Ble y gallaf gael rhagor o gyngor a chymorth?

Gellir gweld canllawiau pellach Llywodraeth Cymru ar chwaraeon a hamdden yn dychwelyd yn raddol yma.

Mae Chwaraeon Cymru a Chymdeithas Chwaraeon Cymru yn sefydliadau cenedlaethol sy'n cefnogi'r sector chwaraeon a Llywodraeth Cymru. Mae gan y ddau ohonynt adnoddau sylweddol ar gael drwy eu gwefannau, ac yn ogystal, mae Chwaraeon Cymru wedi sicrhau bod 'cronfa gymorth' ar gael i'r sector.  

Mae staff Chwaraeon Cymunedol 'Chwaraeon a Hamdden Actif' Cyngor Sir Caerfyrddin ar gael i roi cyngor a chymorth, ac i'ch cyfeirio at wasanaethau lle y bo'n berthnasol. I gael mynediad i'w gweminar clwb cymunedol ym mis Mehefin, cliciwch yma.

Bydd gwefan Parc Gwledig Penfro yn darparu gwybodaeth allweddol ar amseroedd a sut i archebu gweithgareddau a maes gwersylla, ewch i www.pembreycountrypark.wales, bydd rhaid archebu pob gweithgaredd ymlaen llaw.

CHWARAEON A GWEITHGARWCH CORFFOROL YN Y GYMUNED

A wyf yn awr yn cael cwrdd â grŵp o ffrindiau i gymryd rhan mewn chwaraeon yn yr awyr agored?

O adolygiad Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth, o 27 Mawrth mae nifer yr oedolion o hyd at 2 aelwyd sy'n gallu cwrdd yn yr awyr agored yn cynyddu o 4 i 6. Nid yw plant dan 11 oed a gofalwyr yn cyfrif tuag at y terfyn hwn. Rhaid peidio â chymysgu dan do a dylid dilyn pellter cymdeithasol.

Mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu'r angen am y gofynion a'r cyfyngiadau yn y rheoliadau bob 21 diwrnod.

Wrth i'r cyngor gwyddonol a meddygol newid mewn perthynas â nifer yr achosion o Coronafeirws a marwolaethau yng Nghymru bydd y rheoliadau'n newid.

Cliciwch yma i gael y cyngor diweddaraf ar gyfer gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu.

A all fy nghlwb chwaraeon ailddechrau hyfforddi yn yr awyr agored?

O adolygiad Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth, gall clybiau chwaraeon iau (18 oed ac iau) ddychwelyd i weithgaredd awyr agored, yn amodol ar gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru a Chyrff Llywodraethol Cenedlaethol o 27 Mawrth.

Mae cyfleusterau chwaraeon Cyngor Sir Caerfyrddin yn derbyn archebion awyr agored ar y sail hon. Bydd campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd yn cael eu hystyried fel rhan o adolygiad 22 Ebrill.

Byddwch yn ymwybodol y bydd y Corff Llywodraethol Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon yn cyhoeddi eu canllawiau eu hunain yn dychwelyd i chwaraeon. Ewch i'w gwefan neu cysylltwch â'ch CRhC i gael mwy o wybodaeth.

Faint o blant all gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu?

Bydd pob Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon yn cyhoeddi eu canllawiau eu hunain yn dychwelyd i chwaraeon. Ewch i'w gwefan neu cysylltwch â'ch CRhC i gael mwy o wybodaeth.

Os bydd hawl gennyf gymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgaredd awyr agored wedi'i drefnu, a fydd yn rhaid i mi ddarparu fy manylion?

Dylai Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chlybiau sicrhau bod trefnwyr gweithgareddau yn ymwybodol o strategaeth  Profi, Olrhain, Diogelu  Llywodraeth Cymru a gofynion eu sefydliad i gydymffurfio â'r strategaeth honno, yn ogystal â goblygiadau cysylltiedig GDPR mewn perthynas â chadw gwybodaeth bersonol pobl a pheri ei bod ar gael yn ôl yr angen, o ran swyddogion a chwaraewyr yn y lleoliad chwaraeon hamdden.

Dylai trefnwyr gweithgareddau gefnogi'r strategaeth  Profi, Olrhain, Diogelu  trwy gasglu gwybodaeth am gyfranogwyr mewn sesiynau hyfforddi ac mewn gemau. Bydd pob camp/Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn pennu yn eu cynllun gweithredu neu yn eu canllawiau y broses y bydd eu camp yn ei dilyn er mwyn galluogi'r ymdrechion  Profi, Olrhain, Diogelu  i ddigwydd, trwy egluro'n glir y modd y bydd yr holl wybodaeth am gyfranogwyr yn cael ei chasglu mewn sesiynau hyfforddi ac mewn gemau.

Pam fod rhai campau yn gallu dychwelyd i gemau cystadleuol a rhai eraill yn methu â gwneud hynny?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor ar ddychwelyd gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu, ond mater i bob Corff Llywodraethu Cenedlaethol yw sicrhau bod modd gwneud hyn, a'i fod yn digwydd mewn modd diogel a chyfrifol.

Wrth gynllunio ar gyfer dychwelyd yn ddiogel i chwaraeon bydd pob Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn darparu rheoliadau y bydd yn rhaid i glybiau a sefydliadau eu dilyn er mwyn lliniaru'r risg o gynyddu lledaeniad y Coronafeirws. Bydd y rhain yn cynnwys rheoliadau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, rhannu cyfarpar a  Phrofi, Olrhain, Diogelu.

Yn unol â'r rheoliadau hyn bydd y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol yn cyhoeddi eu canllawiau a'u cyngor eu hunain ynghylch pa weithgareddau sy'n ddiogel i'w gwneud ac a yw chwarae gêm yn ymarferol.

Yn achos rhai campau awyr agored sy'n rhai di-gyswllt neu'n rhai cyswllt isel, bydd dychwelyd i gystadlu yn digwydd yn gynt nag yn achos campau dan do a rhai cyswllt uchel.

Ewch i wefan eich Corff Llywodraethu Cenedlaethol neu cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

ACTIF UNRHYW LE

A allaf ddal i gael mynediad at Actif Unrhyw Le, eich platfform ffrydio byw ar-lein yn ystod y cau?

Bydd platfform Actif Unrhyw Le yn rhedeg fel arfer a byddwch yn gallu cyrchu dosbarthiadau ffrydio byw bob dydd yn syth i'ch ystafell ffrynt.

Mae eich iechyd a'ch lles yn hynod bwysig i ni felly roeddem am sicrhau bod gennych adnoddau o hyd a all eich helpu i gadw'n actif yn ystod y cyfnod cau hwn.

 

Pam ymuno ag Actif Unrhyw Le?

 • Yn fyw ac yn rhyngweithiol
 • Yn ffitio o amgylch eich trefn ddyddiol
 • Syml i'w gyrchu ac yn gyfleus
 • Cludadwy (gallwch ei wneud yn unrhyw le!) A chyrchu'r platfform ar 3 dyfais wahanol - ffôn, gliniadur a llechen
 • Hyfforddwch gyda'ch hoff hyfforddwyr Actif
 • Cyfarwyddyd ysgogol o ansawdd uchel gan ein hyfforddwyr
 • Yn gost-effeithiol gan nad oes angen i chi deithio i unrhyw le

Pa dosbarthiadau sydd ar gael ar hyn o bryd?

Rydym yn dod â dosbarthiadau ar-lein ychwanegol i chi y gallwch chi gymryd rhan ynddynt heb adael eich cartref! Ymunwch â Rachel, Cath, Tracey, Sion a Leon ar gyfer mwy na 30 o ddosbarthiadau ar-lein, chwe diwrnod yr wythnos.

Mae yna amrywiaeth o ddosbarthiadau ar gael gyda mwy i'w ychwanegu... gan gynnwys

 • HIIT,
 • Tabata,
 • Cylchedau,
 • Ioga Pwer / Ysgafn,
 • Ymarfer i Gerddoriaeth,
 • Bocsffit,
 • Dawns HIIT / Aur,
 • Ffitrwydd i'r Teulu,
 • Craidd ac Ymestyn,
 • Pwysau a Chraidd,
 • Nol i Ffitrwydd,
 • Cerflun a Thon,
 • Siapo'r Corff,
 • Llosg Ysgafn,
 • Boliau, Coesau a Phenolau,
 • Parti Jamas' Actif

Sut allaf gymryd rhan yn Actif Unrhyw Le?

Aros yn Egnïol ar ddechrau 2021!
Newyddion gwych! Rydym wedi ymestyn mynediad AM DDIM i'n gwasanaeth ffrydio ar-lein / byw, Actif Unrhyw Le trwy gydol y cau (yn amodol ar adolygiad Llywodraeth Cymru).
 
I'r rhai ohonoch sydd wedi ail-ddechrau eich aelodaeth Debyd Uniongyrchol gyda ni neu sydd wedi ymuno fel aelod newydd yn ddiweddar, byddwch yn gallu mewngofnodi a chyrchu dros 30+ o ddosbarthiadau byw ynghyd â chynnwys ar alw yng nghysur eich cartref. Mewngofnodwch unwaith gan ddefnyddio'ch E-bost a'ch Cyfrinair - cliciwch yma.
 
OPSIYNAU ERAILL
 
Aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig

Cofrestrwch i aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Dim ond £10 y mis
 
Talu wrth fynd
Cyrchwch y dosbarthiadau ar-lein / Live ar a
sail talu wrth fynd
£6 y dosbarth

Aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Cofrestrwch i aelodaeth Actif Unrhyw Le yn unig
Dim ond £10 y mis

Pa Ddyfarniadau y gallaf ddefnyddio am fynediad i Actif Unrhyw Le?

Os oes gennych fynediad at ddyfais smart fel ffôn symudol, llechen neu liniadur, - gallwch gyrchu Actif Unrhyw le p'un a ydych gartref, yn y gwaith neu ar y traeth.

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, lawrlwythwch ein ap - chwiliwch Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau. Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap fe welwch botwm ymlaen yno ar gyfer 'Dosbarthiadau ffitrwydd Byw / Ar-lein' cliciwch ar hwn a rhoi eich cyfeiriad e-bost a'ch PIN i mewn. Ar ôl i chi ychwanegu eich manylion unwaith y dylai eich cofio felly ni fydd angen i chi roi eich ID aelodaeth a'ch PIN i mewn bob tro.

Sut i fewngofnodi?

Cliciwch yma i fewngofnodi i Actif Unrhyw Le gan ddefnyddio eich ebost a cyfrinair.