DIWRNOD AGORED 

CANOLFAN HAMDDEN LLANYMDDYFRI 

DYDD LLUN 16 AWST
10:00AM - 4:00PM

Ar Dydd Llun 16 Awst bydd Canolfan Hamdden Llanymddyfri yn cynnal diwrnod Agored i annog aelodau o'r gymuned i roi cynnig ar y cyfleusterau a gweld beth sydd ar gael.

 Mae rhan o hen safle Ysgol Pantycelyn wedi cael ei haddasu i gynnwys y ganolfan hamdden newydd sy'n golygu y gall pobl bellach fanteisio ar fynediad hollgynhwysol i'r gampfa, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd. Mae campfa newydd sbon yn cynnwys offer o'r radd flaenaf gyda'r dechnoleg ddiweddaraf sy'n caniatáu i bobl syrffio'r we, gwylio'r teledu, mewngofnodi i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu wylio fideos YouTube wrth iddynt gadw'n heini.

 Bydd y diwrnod agored yn cynnig cyfle i'r gymuned leol ddod i weld y cyfleusterau newydd sbon iddyn nhw eu hunain. Bydd llawer o bethau AM DDIM i'w gweld a'u gwneud (gweler yr amserlen isod) i blant bach yr holl ffordd i fyny at neiniau a theidiau.

Mae angen archebu pob sesiwn ymlaen llaw ymlaen llaw. I Archebu ar gyfer y neuadd chwaraeon, yr ystafell ffitrwydd, y stiwdio a pwll nofio ffoniwch y ganolfan hamdden ar 01267 224733.

 

Amserlen

Neuadd Chwaraeon

I archebu unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol ymlaen llaw, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llanymddyfri yn uniongyrchol ar 01267 224733.

Mae'r holl weithgareddau AM DDIM

10:00 - 10:30

LBT / Castell Bownsio

11:00 - 11:30

Ffitrwydd Dechreuwyr / Castell Bownsio

12:00 - 12:30

Tabata / Castell Bownsio

13:00 - 13:30

Castell Bownsio

14:00 - 14:30

Ymestyn a Thôn Addfwyn

14:00 - 14:30

Badminton / Tenis Bwrdd

15:00 - 15:30

Ffitrwydd i'r Teulu

15:00 - 15:30 Badminton / Tenis Bwrdd

Stiwdio

I archebu unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol ymlaen llaw, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llanymddyfri yn uniongyrchol ar 01267 224733.

Mae'r holl weithgareddau AM DDIM

10:00 - 10:30

FTP Testing

11:00 - 11:30

Sbin Rhithiol

12:00 - 12:30

Sbin Rhithiol

13:00 - 13:30

Sbin Addwyn

14:00 - 14:30 FTP Testing
15:00 - 15:30 Sbin Rhithiol
   
   

Ardal Gemau Amlddefnydd

I archebu unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol ymlaen llaw, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llanymddyfri yn uniongyrchol ar 01267 224733.

Mae'r holl weithgareddau AM DDIM

10:00 - 10:30

Beic Cydbwysedd

11:00 - 11:30

Pel-droed Iau

12:00 - 12:30

Pel-rwyd Iau

13:30 - 14:00

Chwaraeon Cerdded

14:30 - 15:30 Chwaraeon Cerdded
15:30 - 16:30 Chwaraeon Cerdded
   
   

Pwll Nofio

I archebu unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol ymlaen llaw, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llanymddyfri yn uniongyrchol ar 01267 224733.

Mae'r holl weithgareddau AM DDIM

10:00 - 10:30

Nofio mewn lon (Brif Pwll)

10:30 - 11:00

Swigod (Pwll Bach)

11:00 - 11:30

Cwrs Rhwystrau (Brif Pwll)

11:30 - 12:00

Blasu Sblash (Pwll Bach)

12:00 - 12:30

Cwrs Rhwystrau (Brif Pwll)

12:30 - 13:00

Nofio i'r Teulu (Pwll Bach)

13:00 - 13:30

Acwa (Brif Pwll)

13:30 - 14:00 Nofio i'r Teulu (Pwll Bach)
14:00 - 14:30 Rookies (Brif Pwll)
14:30 - 15:00 Swigod (Pwll Bach)
15:00 - 15:30 Nofio (Brif Pwll)
15:30 - 16:00 Nofio i'r Teulu (Pwll Bach)

Ystafell Ffitrwydd

I archebu unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol ymlaen llaw, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llanymddyfri yn uniongyrchol ar 01267 224733.

Mae'r holl weithgareddau AM DDIM

Bob 30 munud rhwng 10:00 - 16:00: Taith

Ystafell Cymunedol

I archebu unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol ymlaen llaw, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llanymddyfri yn uniongyrchol ar 01267 224733.

Mae'r holl weithgareddau AM DDIM

Bob 30 munud rhwng 10:00 - 16:00: Cofrestru

DISGRIFIAD O'R GWEITHGAREDDAU

Nofio Hwyl

Sesiwn pwll gweithredol i'r teulu cyfan ei fwynhau. Fflotiau hwyl a chwrs ymosod chwyddadwy sydd wedi'i osod allan yn y pwll nofio.

*Rhaid i nofwyr fod yn gymwys a chyrraedd ‘nofio yn barod’ a dilyn yr holl arwyddion perthnasol yn y ganolfan nofio bob amser.

Sesiwn Nofio

Rhowch gynnig ar ein pwll nofio ar ei newydd wedd gyda nofio Lôn.

Nofio i Oedolion

Byddwch yn heini a gwella techneg nofio gyda nofio i Oedolion yn unig.

Blas o wers nofio

Dysgu a datblygu sgiliau nofio gwerthfawr gyda gwersi nofio grŵp i Oedolion neu Blant.

Actif Unrhyw Le Ar Alw

Rhowch gynnig ar ein platfform ar-lein sy'n cyflwyno dosbarthiadau llif byw ac ar alw - unrhyw bryd, unrhyw le.

Pel-Fasged

Cyflwyniad hyfforddi Pêl-fasged llawn hwyl ar gyfer plant 8 - 12 oed.

Cwrs Rhwystrau

Cael hwyl yn rasio trwy'r cwrs rhwystrau chwyddadwy, dros y clwydi ac i lawr y sleid. Yn addas ar gyfer plant.

Pel-Rwyd Iau

Mae dosbarthiadau Pêl-rwyd Iau yn ffordd hwyliog ac addysgol o gyflwyno'ch plentyn i bêl-rwyd.

Beic Cydbwysedd

Nod hyfforddiant beic cydbwysedd yw dysgu'r sgiliau y bydd eu hangen ar blant i ddysgu reidio beic.

Sgiliau ar gyfer Chwaraeon

Mae sesiynau Sgiliau ar gyfer Chwaraeon yn sesiynau llawn hwyl sydd wedi'u creu yn union gan ddefnyddio sgiliau sylfaenol llawer o wahanol chwaraeon.

Gwella ystwythder, cydbwysedd a chydsymud eich plentyn. Yn addas ar gyfer plant mor ifanc â 3 oed.

Ffitrwydd i'r Teulu

Ar gyfer teuluoedd â phlant 5-13 oed. Cael hwyl yn cadw'n actif gyda'i gilydd. Gemau ffitrwydd ac ymarferion arddull cylched fel eich bod chi'n cael amser da, heb sylweddoli eich bod chi'n cadw'n heini!

Gwella ffitrwydd, cryfder a stamina yn nosbarthiadau ein cylchedau teulu.

Taith o'r cyfleuster

Taith dywys o'n cyfleuster Ffitrwydd o'r radd flaenaf ar ei newydd wedd.

Sbin Rhithiol 'MyRide'

Reidio i olygfeydd trochi rhyngweithiol gyda beiciau NEWYDD 'Life Fitness IC6' sydd â'r dechnoleg ddiweddaraf 'Coach by Colour' a 'My Ride'.

Prawf Troelli FTP

Personoli a gwneud y mwyaf o'ch profiad yn y dosbarthiadau hyn, rydym yn argymell eich bod yn cwblhau prawf Troelli FTP, bydd hyn yn rhoi rhif mwy cywir i chi sy'n cael ei fewnbynnu ar ddechrau'r dosbarth.

Coach by Colour

Gwella'ch profiad beicio trwy ddefnyddio 5 parth hyfforddi lliw i sicrhau eich bod chi'n gweithio ar y dwyster cywir.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw paru'r lliw ar eich beic â'r lliw ar feic yr hyfforddwr - syml ond ddim bob amser yn hawdd!

Cylchedau

Dosbarth o heriau hwyliog sy'n darparu ffordd sy'n symud yn gyflym o gyflawni ffitrwydd cardiofasgwlaidd a chyhyrol yn gyffredinol.

Pwysau Tegell

Mae'r dosbarth hwn yn darparu elfennau hanfodol hyfforddiant cryfder craidd ac ymarfer corff cardiofasgwlaidd trwy ddefnyddio pwys tegell. Byddwch wir yn sylwi ar wahaniaeth mewn ychydig sesiynau yn unig.

Craidd

Mae'r dosbarth hwn yn ceisio cynyddu cryfder, hyblygrwydd a datblygu symudiad rheoledig o graidd cryf.

Bootcamp

Math effeithiol o ymarfer corff sy'n cyfuno ymarferion pwysau corff â hyfforddiant egwyl a hyfforddiant cryfder, wedi'i ddylunio mewn ffordd sy'n gwthio'r cyfranogwyr yn galetach nag y byddent yn ei wthio eu hunain.

Badminton

Gwella'ch ffitrwydd a'ch stamina gyda gêm hwyliog ar ein cyrtiau badminton. (Dewch yn barod i gymryd rhan gan gydymffurfio â chanllawiau cyfredol Badminton Cymru).

Rygbi Cerdded

Mae Rygbi Cerdded yn gêm tîm hwyliog sy'n hygyrch i bobl o bob oed a gallu. P'un a ydych chi'n chwaraewr sefydledig neu'n newydd i'r gêm, mae rygbi cerdded yn fersiwn llawer symlach o'r gêm rygbi draddodiadol.

Yn llai corfforol na gêm safonol o rygbi, y nod yw cymryd rhan, cystadlu, ac yn bwysicaf oll, mwynhau'ch hun.