HEr Ysgolion Actif

HER YSGOLION ACTIF

Her gweithgaredd unigryw a chyffrous i bob disgybl yn ysgolion Sir Gaerfyrddin gymryd rhan ynddo, lle gallai bod yn egnïol helpu eich ysgol i ennill gwerth £500 o Offer Chwaraeon.

Gan fod ysgolion ar gau ar hyn o bryd, ein nod yw cael cynifer o ddisgyblion mor egnïol â phosibl wrth ddysgu gartref. Rydym wedi creu prosiect hwyliog a chyffrous a fydd yn dal sylw disgyblion ledled Sir Gaerfyrddin.  Drwy ein hysgolion Cynradd ac Uwchradd, rydym am gyflawni miliwn o funudau o ymarfer ar y cyd drwy weithgareddau o ddewis y disgybl!

Dechreuodd ein Her Actif Miliwn Munud ar 1 Chwefror a bydd yn para tan 1 Mawrth. Mae gennym dros 70 o ysgolion wedi cofrestru ac mae pob un ohonynt bellach yn brysur yn annog eu disgyblion i fod yn egnïol a chofnodi eu munudau dyddiol. Rhoddwyd targed i'w gyflawni i bob ysgol wrth gofrestru, sy'n seiliedig ar nifer y disgyblion yn yr ysgol. Unwaith y bydd targed yr ysgol wedi'i gyflawni, bydd yr ysgol yn cael ei rhoi yn y raffl i fod â siawns o ennill gwerth £500 o offer chwaraeon.

Rhannwch eich taith munudau Actif

Os yw'ch ysgol neu'ch plentyn yn cymryd rhan yn yr her Actif Miliwn munud, byddem wrth ein bodd pe byddech chi'n rhannu eu munudau gweithredol dyddiol gyda ni. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ein dilyn ar Facebook (Actif Sport and Leisure) neu ein tagio ar Twitter (@SportCarms) a chofiwch ddefnyddio'r hashnod #MiliwnMunudActif

Cliciwch yma i weld rhai o'r lluniau a fideos ysbrydoledig i gyd sy'n cymryd rhan yn yr her - da iawn i bob un ohonoch chi :-)

Cyflwyno'ch cofnodion

Bydd pob ysgol gofrestredig wedi derbyn dolen arolwg a fydd yn caniatáu i ddisgyblion gyflwyno eu cofnodion gweithredol mewn fformat hawdd ei gyrraedd.

I gyflwyno'ch cofnodion gweithredol ar gyfer eich ysgol, cliciwch ar y ddolen isod

Ydych chi'n chwilio am syniadau i'ch helpu chi i adeiladu eich miliwn o funudau Actif?

SGIL YR WYTHNOS 

Bob wythnos mae ein swyddogion Actif yn rhannu sgil a gweithgaredd corfforol gwahanol y gallwch chi ei wneud gartref neu yn y parc gyda'ch teulu. Trwy ymarfer y sgil yn rheolaidd, bydd plant yn gallu perfformio'r sgil yn hyderus mewn llawer o weithgareddau.

Dilynwch y fideos ar sut i berfformio'r sgil yn gywir, sut i'w gywiro os oes angen a sut i'w gwneud yn haws neu'n anoddach. Mae gennym hefyd fideos o weithgareddau y gallwch chi berfformio'r sgil i'w gwneud yn fwy o hwyl!

Cliciwch yma i weld holl fideos Actif Sgil yr wythnos 

 

Adnoddau eraill gan ein partneriaid;

CBDC – Footie Families

Cymerwch gip ar eu hadnodd Footie Families. Cynlluniwyd y rhaglen i rieni a phlant ifanc chwarae gyda'i gilydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl

Cliciwch yma i weld adnoddau Footie Families

CRICED CYMRU

Mae Criced Cymru wedi darparu amrywiaeth o weithgareddau, driliau a syniadau i blant roi cynnig arnyn nhw gartref. Er bod y cynnwys sydd ar gael ar-lein yn addas ar gyfer pob oedran a gallu, mae criced ALL-STARS yn berffaith ar gyfer plant pump i wyth oed ac mae'n cynnwys mynediad at lyfryn gweithgaredd y gellir ei lawrlwytho am ddim. Mae pob adnodd hefyd ar gael yn Gymraeg.

Cliciwch yma i weld adnoddau criced All-Stars

Golf Cymru

Ers y pandemig COVID-19, mae Wales Golf wedi bod yn cefnogi pob clwb golff yng Nghymru. Rydym wedi cefnogi clybiau gydag ailagor, asesiadau risg, protocolau COVID-19 a phan fo hynny'n bosibl, ymgysylltu â'r gymuned am gyfleoedd i gymryd rhan yn y gamp. Rydym hefyd wedi gweithio gyda phartneriaid allweddol fel y Sefydliad Golff i ddarparu gweithgareddau ac adnoddau yn ystod cyfnodau cloi.

Cliciwch yma i weld adnoddau Sefydliad Golf

Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae'r canllaw wedi'i anelu at rieni fel y gallant addasu gweithgareddau yn eu cartrefi.

Datblygir adnoddau ‘Admiral Play Together’ gyda chlipiau Cyfres Admiral ac insport gyda Spar, ac mae'r fideos You Tube hefyd yn tynnu sylw at waith timau Codi Allan Bod yn Egnïol. Nod yr holl weithgareddau hyn yw caniatáu i unigolion fod yn fwy egnïol yn amlach.

Canllaw Rhieni Chwarae Gyda'n Gilydd

Tenis Cymru

Tennis Cymru yw Corff Llywodraethu Cenedlaethol tennis yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda'r LTA, Chwaraeon Cymru, ein partneriaid a noddwyr, tuag at ein gweledigaeth o hwyluso tennis ledled Cymru, gan anelu at dyfu tennis drwy ei wneud yn berthnasol, yn hygyrch, yn groesawgar ac yn ddifyr ledled y wlad

Adnoddau Ar-lein LTA