CEFNOGAETH COVID-19 - Cronfa Cymru Actif

CEFNOGAETH COVID-19 - Cronfa Cymru Actif

Ydych chi'n glwb neu'n sefydliad dielw ac yn edrych am gefnogaeth ariannol yn ystod Covid-19? Gweler isod am ffyrdd y gall eich clwb wneud cais am gymorth trwy grantiau Chwaraeon Cymru Covid-19.

Chwaraeon Cymru - Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng
Ym mis Ebrill 2020 lansiodd Chwaraeon Cymru Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng i gefnogi clybiau nid-er-elw oedd angen cymorth ariannol ar unwaith oherwydd effaith Covid-19. Mae'r grant hwn bellach wedi cau ond gweler isod am gymorth grant cyfredol.

Cronfa Cymru Actif
Mae pandemig COVID-19 wedi taro cymunedau ledled Cymru yn galed ac, o ganlyniad, mae chwaraeon yn y gymuned wedi dod i stop. Wrth i rai chwaraeon fel golff, hwylio a physgota ddychwelyd, rhaid i’r sector baratoi ar fyrder ar gyfer ailddechrau ac addasu’r byd chwaraeon i fodoli ochr yn ochr â COVID-19.
Bydd grant newydd Chwaraeon Cymru- Cronfa Cymru Actif yn helpu i gefnogi clybiau a sefydliadau nid-er-elw i ddiogelu darpariaeth eu camp yn ystod y pandemig, a pharatoi ar gyfer ailagor. Mae paratoi clwb neu brosiect chwaraeon ar gyfer ailddechrau’n golygu addasu’r ddarpariaeth i gynnal a denu diddordeb yn y clwb yn ystod y pandemig ac ar ei ôl.
Beth yw ystyr Paratoi a Diogelu?
Diogelu - Nid yw pob math o weithgaredd yn ddiogel i'w ailgychwyn eto. Tan hynny, gall y Gronfa hon eich helpu i fynd trwy'r pandemig os yw'ch gweithgaredd mewn perygl ariannol.
Enghraifft o gyllid: cost gorffwys cyfleuster, yswiriant, trwydded chwyddo i gynnal hyfforddiant ar-lein.
Paratowch - Gall rhai mathau o weithgaredd ddychwelyd tra gall eraill gynllunio eu hailgychwyn yn y dyfodol. Gall y Gronfa hon eich helpu i baratoi i fynd yn ôl i fwynhau'ch gweithgaredd yn ddiogel.
Enghraifft o gyllid: Cefnogaeth ariannol i ganiatáu i weithgaredd ddigwydd gyda chymhareb uwch o hyfforddwr / gwirfoddolwr i gyfranogwyr, gan gynnwys costau uwch o ganlyniad i fod angen defnyddio gofod mwy i'r gweithgaredd ddigwydd yn ddiogel.
* Mae’n bwysig pwysleisio bod angen ceisiadau ‘paratoi’ i alinio â chanllawiau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru a Chyrff Llywodraethol Cenedlaethol o chwaraeon o amgylch y ‘dychwelyd i chwaraeon’.
Am beth allaf i wneud cais?

Mae dau brif bwrpas i Gronfa Cymru Actif:

  1. Diogelu: Darparu cefnogaeth ariannol i sefydliadau sy’n wynebu risg ariannol frys neu sydd mewn perygl yn ariannol. Gall clybiau wneud cais am hyd at £5,000 (isafswm o £300) i helpu gyda gwariant refeniw ar y canlynol:
  •  Rhent
  • Costau cyfleustodau
  • Yswiriant

Llogi cyfleusterau neu offer (os oes cost sefydlog)

  1. Paratoi: Darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi sefydliadau ar gyfer ailddechrau eu gweithgarwch neu gynyddu cyfranogiad.

*Mae’n bwysig pwysleisio bod rhaid i geisiadau ‘paratoi’ gyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru a Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol ar gyfer ‘dychwelyd at chwaraeon’. Cysylltwch â Chorff Rheoli Cenedlaethol eich camp am fwy o wybodaeth am sut fydd eich camp yn ailddechrau.

Am faint o swm allaf i wneud cais?

Bydd Cronfa Cymru Actif yn darparu grantiau o isafswm o £300 (yr uchafswm i’w gadarnhau). Gall clybiau wneud cais am hyd at £5,000 (isafswm o £300) i helpu’n benodol gyda diogelu eu gweithgaredd.

 Pwy all wneud cais?

Mae Cronfa Cymru Actif ar agor i sefydliadau sy’n darparu chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol. Y flaenoriaeth ar hyn o bryd yw diogelu neu baratoi sefydliadau yn dilyn cyfyngiadau symud y Coronafeirws.

Mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys y canlynol:

  • Clybiau a phrosiectau chwaraeon lleol nid-er-elw.
  • Sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu neu’n galluogi chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol, gan gynnwys sefydliadau nad ydynt yn sefydliadau chwaraeon yn unig neu yn bennaf ac sydd â rôl bwysig i’w chwarae mewn cadw pobl yn actif, ac sydd angen cefnogaeth efallai er mwyn i rannau eraill eu sefydliad barhau ar agor.
  • Ymddiriedolaethau elusennol bychain sy’n darparu chwaraeon neu weithgarwch corfforol.
  • Cyrff rhanbarthol sy’n darparu chwaraeon neu weithgarwch corfforol.

 Sut gallaf i wneud cais?

Gwneir ceisiadau ar-lein gan ddefnyddio’r dolenni ar wefan Chwaraeon Cymru: www.sport.wales/beactivewalesfund

 Pryf gallaf i wneud cais?

Mae Cronfa Cymru Actif ar agor o’r 7fed o Orffennaf ymlaen. Gallwch wneud cais ar unrhyw adeg o’r dyddiad hwn.

 Sut gallaf i wneud cais os nad oes gen i fynediad at y rhyngrwyd?

Gwneir ceisiadau ar-lein i sicrhau bod yr holl wybodaeth a’r dogfennau angenrheidiol yn cael eu cynnwys er mwyn prosesu’r ceisiadau am grantiau. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol bod rhai pobl yn ei chael yn anodd gwneud cais ar-lein. Er nad yw staff Chwaraeon Cymru yn cael cyflwyno cais ar eich rhan, mae rhai opsiynau ar gael i chi.

Gallwch gysylltu â’ch Corff Rheoli Cenedlaethol (os ydych chi’n aelod o gorff o’r fath) a bydd yn gallu eich cefnogi. Fel arall, cysylltwch â thîm Cymunedau Actif a fydd yn gallu eich cefnogi. Ffoniwch 01267 234567 a gofynnwch am estyniad 3234

 Ble allaf cael mwy o wybodaeth am y gronfa?

www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif

www.sport.wales/beactivewalesfund

O ble mae’r arian hwn yn dod?

Cefnogir Cronfa Cymru Actif gan y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

Mae’r Loteri Genedlaethol yn darparu miliynau o bunnoedd bob blwyddyn i Chwaraeon Cymru i’w ddosbarthu i chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru.

O ystyried y sefyllfa mae clybiau’n ei hwynebu ledled y wlad, rydym yn canolbwyntio ein harian grant ar ddiogelu clybiau a’u paratoi ar gyfer ailddechrau.

Ydw i’n gallu gwneud cais o hyd i’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng?

Pan fydd Cronfa Cymru Actif yn agor, na, ni fydd hynny’n bosib.

Ond gallwch wneud cais o hyd am gefnogaeth argyfwng drwy Gronfa Cymru Actif.

Sefydlwyd y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng fel mesur dros dro, gyda help ariannol gan Lywodraeth Cymru. Cronfa Cymru Actif yw’r unig grant sydd ar gael ar hyn o bryd drwy Chwaraeon Cymru.

 Ydw i’n gallu gwneud cais o hyd i’r Gist Gymunedol neu am Grant Datblygu?

Nac ydych.

Cronfa Cymru Actif yw’r unig grant sydd ar gael ar hyn o bryd drwy Chwaraeon Cymru.

 Oes unrhyw grantiau eraill ar gael i gefnogi clybiau chwaraeon ar wahân i Gronfa Cymru Actif?

Oes.

 

Mae rhai Awdurdodau Lleol yn dosbarthu cyllid. Hefyd mae rhestr gynhwysfawr o grantiau, cymorth a benthyciadau eraill ar gael yn Atebion Clwb.