RYDYM YN GWNEUD EIN CANOLFANNAU
YN DDIOGEL I CHI

30/07/2020

Cynllunio i'r dyfodol

Bydd cwsmeriaid yn gweld newidiadau yn y modd yr ydym yn ymweld â'r cyfleusterau hamdden wrth i ni ailagor. Bydd ystod o brotocolau a chodau ymddygiad newydd i sicrhau eich bod yn cael eich diogelu rhag y risg o gael covid 19. Mae cynlluniau wedi'u llunio gyda chymorth cydweithwyr Diogelwch ac Iechyd, Iechyd yr Amgylchedd a Chyfathrebu yn yr awdurdod, ymgynghori ar y cynlluniau ac anghenion a dymuniadau cwsmeriaid gyda Chwsmeriaid, Undebau Llafur ar y cyd â fforymau cenedlaethol Cymru a fforymau'r DU.

Rydym yn bwriadu dechrau'n fach a thyfu wrth i'r rheolau a'r canllawiau newid. Bydd angen trefnu sesiynau a thalu amdanynt ar-lein ymlaen llaw, a bydd y gweithgaredd yn canolbwyntio ar nofio, y gampfa, chwaraeon awyr agored ac ymarfer grŵp awyr agored. Bydd llawer o feysydd yn arafach i'w hailagor megis rhaglenni cwrs a rhaglenni gweithgareddau plant. Byddwn yn gynyddol yn defnyddio atebion technoleg a digidol boed hynny ar gyfer gwirio adeiladu, cael mynediad at wasanaethau neu ddarparu dosbarthiadau rhithwir/ar gais ar-lein.

Mae'n gyfnod cyffrous wrth i ni ailagor a darparu rhaglen weithgareddau i chi. Rydym yn dibynnu ar ein cwsmeriaid i gadw pellter cymdeithasol, gan ddilyn y canllawiau yr ydym yn eu cyhoeddi a thalu sylw i'r cyngor. Drwy wneud hynny, byddwn yn gallu darparu amgylchedd glân a diogel i chi, gan eich galluogi i fagu'r hyder i ddychwelyd i wneud ymarfer corff yn rheolaidd.