11/03/2022

Dathlwyd chwaraewyr talentog Sir Gaerfyrddin yng Ngwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2021 nos Iau (10fed Mawrth). 

Cafodd y gwobrau eu cynnal am yr 22ain tro yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli a’u trefnu gan dîm Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin.

Roedd Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod cyflawniadau a llwyddiannau athletwyr unigol a chlybiau chwaraeon, yn ogystal â chydnabod cyfraniad hyfforddwyr ymroddedig a gwirfoddolwyr gweithgar sy'n gwneud gwahaniaeth drwy chwaraeon a'u cymunedau.

Eleni, roeddem hefyd yn diolch i unigolion, timau a chlybiau a oedd, er gwaethaf pandemig COVID-19, wedi goresgyn adfyd i ysbrydoli eraill i fod yn egnïol yn ystod y cyfyngiadau symud.

Y seremoni yw un o'r nosweithiau mwyaf mawreddog yng nghalendr chwaraeon Sir Gaerfyrddin. Nigel Owens MBE, cyflwynydd a dyfarnwr rygbi'r undeb, oedd yn cyflwyno'r noson.

Yn ogystal â Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn, roedd y categorïau'n cynnwys Mabolgampwr a Mabolgampwraig Ifanc, Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol a Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel, Gwirfoddolwr Chwaraeon a Gwirfoddolwr Ifanc, Tîm Chwaraeon, Tîm Ifanc a Chlwb Cymunedol y Flwyddyn, Categori Gwasanaeth Eithriadol i Chwaraeon ac Oriel yr Anfarwolion.

Roedd mwy nag ugain o unigolion, chwe thîm a thri chlwb wedi cael eu henwebu ar gyfer cyfanswm o 12 gwobr. Roedd y gwobrau eleni yn cynnwys amrywiaeth o chwaraeon a chefndiroedd eto, gan gynnwys Athletau, Beicio, Hoci, Tennis, Gymnasteg, Pêl-droed, Codi Pwysau, Criced, Dartiau, Dawns, Rhwyfo, Karate, Judo a Saethu.

Daeth y rhai oedd wedi cyrraedd y rhestr fer, teuluoedd, cefnogwyr, noddwyr, staff y cyngor sir a gwesteion arbennig ynghyd yn y lleoliad yng nghanol canol tref Llanelli a chroesawyd y prif noddwyr, sef McDonalds.

Noddwyr categorïau gwobrau eraill eleni oedd 1st Line Funeral CareEnzo's Homes LimitedColeg Sir GârAdeiladwyr TADPrifysgol Cymru - Y Drindod Dewi Sant a Chwaraeon Cymru.

Cafodd nid un ond dau o bobl sydd wedi derbyn MBE eu henwi i ymuno â rhai o Gewri Chwaraeon Sir Gaerfyrddin yn Oriel yr Anfarwolion, sef Robert Croft (Criced) a Dr Hedydd Davies (Athletau). 

Cyflwynwyd gwobr INSPORT Arian i Chwaraeon a Hamdden Actif gan Tom Rogers, Rheolwr Partneriaeth o Chwaraeon Anabledd Cymru, ar ôl sicrhau achrediad am wasanaethau cynhwysol.

Elusen y noson oedd Mind Llanelli a Mind Caerfyrddin a rhoddodd gwesteion dros £700 tuag at waith yr achos teilwng hwn.

Talwyd teyrnged hefyd i'r 5 chwaraewr Rygbi Merched Cymru o Sir Gaerfyrddin a gafodd y contractau proffesiynol a lled-broffesiynol cyntaf erioed – Alisha Butchers, Bethan Lewis, Hannah Jones, Caitlin Lewis a Ffion Lewis.

Diolch i bawb a ddaeth i'r theatr, pawb a ymunodd â ni'n rhithwir ar-lein am y tro cyntaf a phawb a gefnogodd y seremoni wobrwyo nos Iau. Diolch i bawb a enwebodd unigolyn, tîm neu glwb ar gyfer y gwobrau eleni.

Pob lwc i bawb am y flwyddyn i ddod yn 2022.

 

Lluniau o'r Noson Wobrwyo (Facebook)

spa
spa
spa

RHESTR FER GWOBRAU CHWARAEON ACTIF SIR GAERFYRDDIN 2021

Personoliaeth Chwaraeon Y Flwyddyn (wedi noddi gan McDonalds)

Enillydd: Jonny Clayton (Dartiau)

Ail: Chris Gibbard (Beicio)

Ail: Lewis Evans (Athletau)

Mabolgampwr Ifanc Y Flwyddyn (wedi noddi gan 1st Line Funeral Care)

Enillydd: Frank Morgan (Athletau)

Ail: Leo Weston (Tenis)

Ail: Tomos Phillips (Jiwdo)

Mabolgampwraig Ifanc Y Flwyddyn (wedi noddi gan Prifysgol Cymru - Y Drindod Dewi Sant)

Enillydd: Emily Shawyer (Saethu)

Ail: Emily Mitchell (Traws-Ffitio a Chodi Pwysau)

Ail: Freya Evans (Gymnasteg Artistig)

Gwirfoddolwr/wraig Ifanc Y Flwyddyn

Enillydd: Josh Edwards (Pel-Droed)

Ail: Bethan Reynolds (Gymnasteg)

Ail: Savannah Thomas-Millet (Dawns)

Gwirfoddolwr/wraig Chwaraeon Y Flwyddyn

Enillydd: Geraint Burrows (Pel-Droed)

Ail: Alan Jones (Pel-Droed)

Ail: Manon Dixon (Rhwyfo)

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol Y Flwyddyn (wedi noddi gan Enzo's Homes Limited)

Enillydd: Rob Campion (Athletau)

Ail: Gerraint Burrows (Pel-Droed)

Ail: David Thomas (Gymnasteg)

Hyfforddwr/wraig Chwaraeon O Safon Uchel Y Flwyddyn

Enillydd: David Thomas (Gymnasteg)

Ail: Carol Jones (Athletau)

Ail: Carol Sargeant (Gymnasteg)

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaeth Eithriadol i Chwaraeon

Enillydd: Dave Rayson (Pel-Droed)

Ail: John Davies (Criced)

Ail: Ralph Siggery (Athletau)

Tim Ifanc Y Flwyddyn (wedi noddi gan Coleg Sir Gar)

Enillydd: Tim Criced o Dan 17 Wanderers Caerfyrddin

Ail: Tim Iau Harriers Caerfyrddin

Ail: Tim Criced o Dan 11 Dafen

Tim Y Flwyddyn (wedi noddi gan TAD Builders)

Enillydd: Tim Karate Caerfyrddin

Ail: Tim Dynion Hoci Caerfyrddin

Ail: Tim Pel-Droed Cerdded Llangennech AFC

Clwb Chwaraeon Cymunedol Y Flwyddyn (wedi noddi gan Chwaraeon Cymru)

Enillydd: Clwb Pel-Droed Rhydaman

Ail: Clwb Pel-Droed Tre-Ioan

Ail: Rhyfelwyr Llanelli

Oriel yr Anfarwolion

Robert Croft MBE (Criced)

Dr Hedydd Davies MBE (Athletau)