Gweithgareddau i blant yn Actif yn ystod yr haf

15/07/2021

CLWB GWYLIAU ACTIF (19 GORFFENNAF - 27 AWST)

 

Mae ein clwb Gwyliau poblogaidd yn rhedeg pob gwyliau ysgol ac mae'n llawn dop o weithgareddau hwyl i blant rhwng 8 a 12 oed. Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n egnïol, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Mae clwb Actif (clwb aml-chwaraeon) neu wersylloedd chwaraeon-benodol yn gwneud opsiwn gofal plant hyblyg gwych, y gellir ei archebu fel diwrnodau unigol, neu wythnos ar y tro. Bydd Clwb Actif yn rhedeg yn ddyddiol rhwng 19 Gorffennaf a 27 Awst yng nghanolfannau hamdden Llanelli, Caerfyrddin, Dyffryn Aman a Llanymddyfri.

Cliciwch y botwm isod i gael mwy o fanylion a sut i archebu.

GWEITHGAREDDAU IAU YN Y GANOLFAN (O 19 GORFFENNAF)

Byddwn yn cynnal gweithgareddau eraill i blant dros wyliau'r haf yng Nghanolfannau Hamdden Llanelli, Dyffryn Aman a Newcastle Emlyn, gan gynnwys gwersyll Pêl-rwyd, sesiynau chwarae meddal, rygbi iau, chwaraeon raced a sesiynau cwrs rhwystrau.

Cliciwch y botwm isod i gael mwy o fanylion a sut i archebu.

HAF O HWYL (19 GORFFENNAF - 27 AWST)

Dewch i fod yn egnïol yr haf hwn gyda'n sesiynau gweithgareddau corfforol a chwaraeon CYNHWYSOL, HWYLIOG ac AM DDIM, mewn lleoliad yn agos atoch chi!

Dewch i roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau gyda'r Tîm Cymunedau Actif fel rhan o fenter 'HAF O HWYL' Llywodraeth Cymru!

Bydd gweithgareddau yn addas i rai 2 - 24 oed a PHOB gallu a bydd yn gyfle gwych i roi cynnig ar chwaraeon newydd a dysgu sgiliau newydd wrth gadw'n iach a chael hwyl!

Mae lleoliadau yn cynnwys Parc Carmarthen, Clwb Pel-droed Tymbl, Ysgol Bryngwyn, Clwb Rygbi Trimsaran, Bwlch MUGA, Burry Port MUGA, Ysgol Y Bedol, Clwb Rygbi Betws, Parc Llanybydder a'r Pafiliwn, Pencader.

Cliciwch y botwm isod i gael mwy o fanylion a sut i archebu.

GWERSI NOFIO DWYS A GWEITHGAREDDAU (GORFFENNAF / AWST)

Byddwn yn cynnal cyfres o wersi nofio dwys yr haf hwn gan ddechrau o Ddydd Llun 19eg Gorffennaf. Ar gael yng nghanolfannau hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli a Llanymddyfri.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Gwersi nofio dwys
  • Achubwr bywyd Rookie
  • Caiacio
  • Nofio am ddim i 60+ a 16U

Cliciwch y botwm isod i gael mwy o fanylion a sut i archebu.

DIWRNOD AGORED CASTELL NEWYDD EMLYN (23 GORFFENNAF)

Ar Dydd Gwener 23 Gorffennaf bydd Canolfan Hamdden a Pwll Nofio Castell Newydd Emlyn yn cynnal diwrnod agored i annog aelodau o'r gymuned i roi cynnig ar y cyfleusterau a gweld beth sydd ar gael.

Dros y misoedd diwethaf, mae offer ffitrwydd newydd sbon wedi cael ei osod ac ychwanegwyd beiciau troelli a thechnoleg troelli newydd i wella'r rhaglen dosbarth ffitrwydd dan do ymhellach a galluogi hyd yn oed mwy o ddosbarthiadau troelli rhithwir i ddigwydd ledled y sir. Disgwylir i'r stiwdios troelli ynghyd â'r dechnoleg ffrydio byw ychwanegol wella profiad a boddhad aelodau yn sylweddol wrth gael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles pobl. Mae'r pwll hefyd wedi cael rhai gwelliannau gan gynnwys y pwll wedi'i ail-leinio'n llwyr a gwelliannau arbed ynni.

Bydd y diwrnod agored yn cynnig cyfle i'r gymuned leol ddod i weld y cyfleusterau newydd sbon iddyn nhw eu hunain a hyd yn oed gofrestru ar gyfer aelodaeth 7 diwrnod AM DDIM. Bydd llawer o bethau AM DDIM i'w gweld a'u gwneud (gweler yr amserlen isod) i blant bach yr holl ffordd i fyny at neiniau a theidiau.

Mae angen archebu pob sesiwn ymlaen llaw ymlaen llaw. I Archebu ar gyfer y neuadd chwaraeon, yr ystafell ffitrwydd, y stiwdio amlbwrpas a gweithgareddau cwrt tennis ffoniwch y ganolfan hamdden ar 01267 224731. Ar gyfer yr holl nofio, cysylltwch â'r lleoliad yn uniongyrchol ar 01239 710122

Cliciwch y botwm isod i gael mwy o fanylion a'r amserlen.

DIWRNOD AGORED LLANYMDDYFRI (16 AWST)

Ar Dydd Llun 16 Awst bydd Canolfan Hamdden Llanymddyfri yn cynnal diwrnod agored i annog aelodau o'r gymuned i roi cynnig ar y cyfleusterau a gweld beth sydd ar gael.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi'n sylweddol i ddod â chanolfan hamdden newydd i ogledd y sir, sy’n cynnwys campfa o'r radd flaenaf, neuadd chwaraeon, stiwdio ddawns a chyfleusterau cymunedol i'r ardal yn ychwanegol at y pwll nofio presennol.

Mae rhan o hen safle Ysgol Pantycelyn wedi cael ei haddasu i gynnwys y ganolfan hamdden newydd sy'n golygu y gall pobl bellach fanteisio ar fynediad hollgynhwysol i'r gampfa, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae angen archebu pob sesiwn ymlaen llaw ymlaen llaw. I Archebu ar gyfer y neuadd chwaraeon, yr ystafell ffitrwydd, y stiwdio a pwll nofio ffoniwch y ganolfan hamdden ar 01267 224733.

Cliciwch y botwm isod i gael mwy o fanylion a'r amserlen.

CANOLFAN CHWARAEON YNG NGHAERFYRDDIN (AR AGOR 7 DIWRNOD YR WYTHNOS)

Mae'r ardal chwarae dair haen yn darparu amgylchedd chwarae diogel, ysgogol a fydd yn cadw'r plant wedi’i diddanu! Mae plant yn gallu dringo, cuddio a llithro wrth iddynt archwilio nodweddion hwylus gan gynnwys twneli, cerrig camu, pontydd rhaff, sleidiau a llawer llawer mwy!

Hefyd, mae gan yr ardal chwarae enfawr yma ardal benodol ar gyfer plant bach 0-3 oed.

Mae gan y ganolfan ardal eistedd sylweddol a chaffi, lle gall rhieni a gwarcheidwaid gwylio eu plant wrth iddynt fwynhau diod poeth neu oer.

Cliciwch y botwm isod i gael mwy o fanylion a sut i archebu.

SESIYNAU TRAC PWMP YN NYFFRYN AMAN (19 - 31 GORFFENNAF)

Rhwng 19 a 31 Gorffennaf bydd y trac pwmp yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman ar gael i archebu i blant. Bydd sesiynau'n rhedeg ym mis Gorffennaf am 12pm, 2pm a 3pm am £4.10 y sesiwn.

Gofynnir am feiciau neu sgwteri eich hun a rhaid gwisgo helmedau yn ystod y sesiwn.

Cliciwch y botwm isod i archebu arlein neu drwy'r ap.

AMSER STORI ACTIF TIME (5 AWST)

Mae Amser Stori Actif yn ymwneud â chael plant yn egnïol, cynyddu eu sgiliau sylfaenol sylfaenol (ystwythder, cydbwysedd a chydsymud) o oedran ifanc trwy amser stori. Cyfle i rieni / gwarcheidwaid a phlentyn bach / plentyn ddysgu gyda'i gilydd a chael hwyl!

CADW'N ACTIF ADREF

Mae gennym ni rai syniadau i'ch helpu chi i ddatblygu sgiliau newydd ac ymarfer reidio beic tra'ch bod chi gartref.

Mae ein rhaglen 'Sgil yr Wythnos' yn annog plant i fod mor egnïol ag y gallant, wrth ddatblygu sgiliau corfforol pwysig fel neidio, taflu a dal.

Dilynwch y fideos ar sut i berfformio'r sgil yn gywir, sut i'w gywiro os oes angen a sut i'w gwneud yn haws neu'n anoddach.

Mae reidio beic yn rhoi ymdeimlad gwych o ryddid i chi - Dylai pob plentyn ym Mhrydain gael cyfle i ddysgu. Dyna pam y creodd HSBC UK a British Cycling 'Ready Set Ride', gyda gemau cyflym, hawdd am ddim i'ch helpu chi i ddysgu'ch plentyn sut i bedlo.