Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2022!

06/09/2022

Enwebwch eich arwr chwaraeon lleol!

Ydych chi'n adnabod unigolyn, hyfforddwr, gwirfoddolwr, clwb neu ysgol sydd wedi dangos cyflawniadau eithriadol ym maes chwaraeon? Gwnewch yn siŵr bod eu hymdrechion yn cael eu cydnabod drwy eu henwebu ar gyfer Gwobr Chwaraeon Actif Sir Gâr!

Bob blwyddyn, mae Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gâr yn rhoi cyfle i ni gydnabod a dathlu'r dalent sydd gennym o ran chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys dynion a merched o fyd y campau, hyrfforddwyr ymroddedig a gwirfoddolwyr ymrwymedig, sydd i gyd yn sicrhau bod chwaraeon yn digwydd yma yn y sir.

Mae'r gwobrau yn cael eu trefnu gan Dîm Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin ac fe'u cefnogir gan nifer o bartneriaid a noddwyr.

Yn ogystal â Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn, mae'r categorïau'n cynnwys Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc, Chwaraewr/Chwaraewraig Anabl, Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol a Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel, Gwirfoddolwr Chwaraeon, Person Ifanc Ysbrydoledig, Tîm Chwaraeon, Tîm Ifanc, Clwb y Flwyddyn a Chategori Gwasanaethau Rhagorol i Chwaraeon.

Mae'n bryd canfod enillwyr 2022, a fydd yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, ym mis Chwefror 2023.

Flwyddyn yn ôl (Mawrth 2022), roedd mwy nag 20 o unigolion, chwe thîm a thri chlwb wedi cael eu henwebu ar gyfer cyfanswm o 12 gwobr.

Roedd y gwobrau y llynedd yn cynnwys amrywiaeth o chwaraeon a chefndiroedd, gan gynnwys Athletau, Beicio, Hoci, Tennis, Gymnasteg, Pêl-droed, Codi Pwysau, Criced, Dartiau, Dawns, Rhwyfo, Karate, Judo a Saethu.

Nodwch: rhaid i'r rhai sy'n gymwys i dderbyn gwobr naill ai:

 • fod wedi'u geni yn Sir Gaerfyrddin,
 • fod yn byw yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd,
 • fod yn cynrychioli clwb neu ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn eu camp os ydynt yn byw mewn sir arall.

Gall athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr gael eu henwebu am fwy nag un wobr, ond mae'n rhaid cyflwyno ffurflen ar wahân ar gyfer pob categori.

Rydym yn chwilio am gyflawniadau ym mhob categori (ac eithrio Gwasanaethau Rhagorol) o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Bydd enwebiadau'n cau ar Dydd Gwener 4ydd Tachwedd.

gwobrau 2022

Enwebwch Yma - Meini Prawf Categori a Ffurflenni Enwebu

Categori Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw chwaraewr neu chwaraewraig. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi -

 • Cael llwyddiant ar lefel genedlaethol/ryngwladol
 • Cynrychioli Cymru a/neu Brydain Fawr yn eu camp
 • Dangos ymrwymiad i'r gamp

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi -

 • Cael llwyddiant ar lefel genedlaethol/ryngwladol
 • Cynrychioli Cymru a/neu Brydain Fawr yn eu camp
 • Dangos ymrwymiad i'r gamp
 • Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir enwebu athletwyr am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi -

 • Cael llwyddiant ar lefel genedlaethol/ryngwladol
 • Cynrychioli Cymru a/neu Brydain Fawr yn eu camp
 • Dangos ymrwymiad i'r gamp
 • Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir enwebu athletwyr am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Chwaraewr Anabl y Flwyddyn

Mae'n agored i chwaraewr neu chwaraewraig. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi -

 • Cael llwyddiant ar lefel genedlaethol/ryngwladol
 • Cynrychioli Cymru a/neu Brydain Fawr yn eu camp
 • Dangos ymrwymiad i'r gamp

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw hyfforddwr neu hyfforddwraig sy'n -

 • Rhoi o'i (h)amser i hyfforddi
 • Annog ac ysbrydoli unigolion/tîm i gyflawni hyd eithaf eu gallu
 • Meddu ar gymhwyster hyfforddi yn eu camp
 • Hyfforddi athletwyr/timau sy'n perfformio ar lefel genedlaethol a/neu ryngwladol

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw hyfforddwr neu hyfforddwraig dros 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolion sydd -

 • Yn rhoi eu hamser i chwaraeon
 • Yn annog pobl i fod yn fwy egnïol mewn chwaraeon
 • Yn cyfrannu'n rheolaidd mewn lleoliad cymunedol lleol
 • Yn meddu ar gymhwyster hyfforddi yn eu camp
 • Nad ydynt yn cael eu talu am eu rôl hyfforddi
 • Croesewir enwebiadau ar gyfer staff ysgolion am weithgareddau allgyrsiol

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw ddyn neu fenyw dros 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolion sydd -

 • Â rôl nad yw'n rôl hyfforddi, fel aelod o bwyllgor, codi arian, torri'r gwair
 • Yn rhoi eu hamser i'w rôl
 • Yn gweithio 'y tu ôl i'r llen', gan gael effaith yn eu clwb/lleoliad
 • Nad ydynt yn cael eu talu am eu rôl

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn

Mae'n agored i unrhyw berson ifanc gwrywaidd neu fenywaidd 21 oed ac iau. Rydym yn chwilio am unigolion sydd -

 • Yn gwirfoddoli o fewn mudiad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid
 • Yn ymgymryd â rolau sy'n cynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau, dyfarnu a/neu weinyddu mewn rôl chwaraeon
 • Wedi rhoi o'u hamser a'u hegni i ysbrydoli eraill i fod yn gorfforol egnïol
 • Nad ydynt yn cael eu talu am y gwaith

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Tîm y Flwyddyn

Tîm hŷn mewn clwb/sefydliad sydd -

 • Wedi llwyddo ar lefel uchel yn eu camp
 • Yn cynrychioli eu clwb fel tîm, gan gystadlu mewn cystadleuaeth/digwyddiad tîm
 • Wedi ymrwymo i ddatblygu a gwella

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Tîm Ifanc y Flwyddyn

Tîm iau mewn clwb/sefydliad sydd -

 • Wedi llwyddo ar lefel uchel yn eu camp
 • Yn cynrychioli eu clwb fel tîm, gan gystadlu mewn cystadleuaeth/digwyddiad tîm
 • Wedi ymrwymo i ddatblygu a gwella

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Categori Clwb Chwaraeon y Flwyddyn

Rydym yn chwilio am glwb sydd -

 • Yn rhagweithiol wrth gynnig cyfle i bob aelod yn y clwb (chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion) ddatblygu
 • Wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygu eu camp
 • Yn ymgysylltu â'r gymuned i hyrwyddo a chodi arian
 • Yn aelod o gorff llywodraethu cenedlaethol eu camp

Rydym yn edrych am gyflawniadau o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon

Mae'n agored i unrhyw ddyn neu fenyw. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd -

 • Wedi rhoi dros 20 mlynedd i chwaraeon mewn cymuned/sefydliad
 • Wedi cael effaith ac yn ysbrydoli eraill
 • Wedi ymgymryd â rolau sy'n amrywio o hyfforddi, dyfarnu a gweinyddu i olchi'r cit, paratoi lluniaeth a chynnal a chadw'r clwb yn gyffredinol
 • Nad yw'n cael ei dalu am ei rôl
 • Yn aelod presennol o glwb

Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon

Heb fod ar agor i enwebiadau, yn cael ei cyhoeddi yn y seremoni.