Croeso nôl i'r canolfannau hamdden newydd a gwell

30/04/2021

Mae canolfannau hamdden ledled Sir Gaerfyrddin yn paratoi i ailagor ddydd Llun yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

O 3 Mai, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn ailagor ei ganolfannau hamdden yn Llanelli, Rhydaman, Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn a Sanclêr a bydd pobl hefyd yn gallu cael cipolwg am y tro cyntaf ar y ganolfan hamdden newydd sy'n agor yn Llanymddyfri.

Mae tîm Actif y Cyngor yn edrych ymlaen at groesawu pobl yn ôl i weld y cyfleusterau newydd a gwell sydd wedi cael eu gosod yn ystod y cyfnod cau estynedig.

Maent yn cynnwys y dechnoleg ffitrwydd ddiweddaraf a gosod sgriniau newydd sy'n caniatáu i bobl gymryd rhan mewn llawer mwy o ddosbarthiadau rhithwir gyda hyfforddwyr Actif waeth pa ganolfan hamdden maent ynddi - er enghraifft, gallai pobl ymuno â dosbarth ioga sy'n cael ei arwain gan hyfforddwr yng Nghaerfyrddin o ganolfan hamdden Actif arall yn y sir.

Mae cyfarpar ffitrwydd newydd sbon wedi'u gosod yng nghanolfan hamdden Castellnewydd Emlyn a'r ganolfan hamdden newydd yn Llanymddyfri, sy'n cynnwys nodweddion fydd yn caniatáu i'r rheiny sy'n mynd i'r gampfa syrffio'r we, gwylio'r teledu, mewngofnodi i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu wylio fideos YouTube wrth iddynt ymarfer corff; a beiciau chwilbedlo newydd a thechnoleg chwilbedlo fydd yn gwella'r profiad beicio dan do ymhellach ym mhob canolfan hamdden ac yn galluogi hyd yn oed mwy o ddosbarthiadau chwilbedlo rhithwir gael eu cynnal ledled y sir.

Gall cwsmeriaid hefyd fwynhau'r gwelliannau mewn canolfannau unigol, gan gynnwys Caerfyrddin lle mae trac athletau newydd ag wyth lôn yn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer hyfforddiant sbrintio a champau maes megis gwaywffon, naid uchel a thaflu morthwyl, yn ogystal â gwell cyrtiau tennis. Mae décor a chelfi newydd y caffi yn gwella llecynnau cymdeithasol y ganolfan ymhellach ac mae'r offer Synrgy wedi symud yn agosach at y gampfa.

Yn Nyffryn Aman, bydd pobl yn gallu defnyddio'r ystafelloedd newid a'r toiledau sydd wedi cael eu hadnewyddu, yn ogystal â llecynnau ymlacio a chymdeithasol ychwanegol sydd wedi cael gweddnewidiad ffres.

Mae gwelliannau hefyd wedi'u gwneud ar dir y canolfannau hamdden, sy'n cynnwys mwy a gwell llefydd parcio a llecynnau i gerddwyr yng Nghaerfyrddin ac yng nghanolfannau hamdden Llanelli, Caerfyrddin a Dyffryn Aman, mae cysgodfannau beiciau wedi'u gosod er mwyn i gwsmeriaid gadw'u beiciau yn ddiogel neu ddefnyddio amrywiaeth o e-feiciau fydd ar gael i'w llogi yn y dyfodol agos.

Dywedodd Ian Jones, Pennaeth Hamdden y Cyngor bod ei dîm yn edrych ymlaen at gefnogi pobl yn ôl i'w canolfannau hamdden.

“Rydym yn edrych ymlaen i weld ein canolfannau hamdden yn agor eto ac i groesawu wynebau cyfarwydd yn ôl ac aelodau newydd ac rwy'n siŵr y bydd pawb yn mwynhau'r ystod o gyfleusterau newydd rydym wedi bod yn gweithio'n galed i'w darparu yn ystod y cyfnod clo," dywedodd.

“Rydym yn gwybod faint mae pobl wedi gweld eisiau eu canolfannau hamdden ac mae ein staff yn sicr wedi gweld eisiau'r cwsmeriaid hefyd.

“Rydym eisiau sicrhau ein haelodau a'n gwesteion ein bod wedi gweithio'n ddiwyd er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dychwelyd ac ymweld â'r canolfannau hamdden mewn modd diogel - mae gennym fesurau diogelwch Covid-19 cadarn mewn lle a bydd ein canolfannau hamdden yn cael eu rheoli'n ofalus er mwyn cadw pawb yn ddiogel."

O ddydd Llun, 3 Mai, bydd canolfannau hamdden yn ailagor ac yn ailddechrau hyd yn oed mwy o sesiynau a gweithgareddau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru gan gynnwys campfeydd ar gyfer sesiynau unigol, nofio mewn lonydd yn y pyllau nofio, gwersi nofio un-i-un, dosbarthiadau ffitrwydd dan do ac archebion ar gyfer chwaraeon dan do wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 15 o bobl.

Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn yr awyr agored a sesiynau ar gyfer tennis, chwaraeon astrotyrff a'r trac athletau eisoes yn digwydd a byddant yn parhau i fod ar gael ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.