PRISIAU AELODAETH

I'r rhai ohonoch sy'n dymuno ailgychwyn eich aelodaeth, byddwch yn falch o wybod ein bod wedi gostwng ein prisiau aelodaeth debyd uniongyrchol dros dro i adlewyrchu'r gwasanaethau y gallwn eu cynnig ichi pan fyddwn yn ailagor, a ddylai sicrhau mwy fyth o werth i'ch Aelodaeth Actif. Bydd y prisiau hyn yn cael eu hadolygu bob mis gan ystyried y cyfleusterau a'r gwasanaethau y gallwn eu darparu i chi.

Aelwyd (2 Oedolyn a hyd at 4 o blant 17 oed ac iau) - £30 y mis
Platinwm / Aelodaeth corfforaethol / Myfyriwr / Dros 60 oed / Efydd / Efydd Corfforaethol- - £20 y mis

AILDDECHRAU EICH AELODAETH / YMUNO FEL AELOD NEWYDD

Os ydych chi am ailgychwyn eich aelodaeth, y newyddion gwych yw y gallwch chi wneud hyn eich hun (hyd at 24 Rhagfyr 2020).

Dilynwch y camau isod i ailymuno â ni;

 • Cliciwch YMUNO
 • Dewiswch Safle o'r gwymplen (dewiswch y ganolfan sydd orau gennych, hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio un arall o'n canolfannau am y tro)
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch yr aelodaeth o'ch dewis o'r rhestr
 • Gan eich bod eisoes yn aelod ni fydd angen i chi ychwanegu eich manylion, ticiwch Oes, mae gen i ID a PIN Aelod a nodwch eich manylion
 • Parhewch i ychwanegu eich manylion a chadarnhau manylion talu
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, bydd gennych fynediad i'r platfform Actif Unrhyw le nawr

...Neu angen cymorth pellach i ailgychwyn eich aelodaeth?

Os oes gennych unrhyw un o'r aelodaeth ganlynol bydd angen i chi gysylltu â'n tîm aelodaeth yn uniongyrchol a fydd yn helpu i ailgychwyn eich aelodaeth. 

Os oes gennych;

 • Aelodaeth 365
 • Cerdyn safonol neu Super Saver
 • Aelodaeth nofio flynyddol

Danfonwch ebost i ni actif@sirgar.gov.uk.  Byddwch yn ymwybodol mai oriau agor ein swyddfa aelodaeth yw 8yb - 6yh o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rhewi Aelodaeth

Os nad ydych yn barod i ailgychwyn eich aelodaeth, nid yw hynny'n broblem, byddwn yn cadw'ch cyfrif wedi'i rewi am ychydig yn hirach.

Mantais gwneud hyn yw y gallwch barhau i gael mynediad i'n canolfannau hamdden ac archebu gweithgareddau ar sail 'Talu wrth Fynd.' Fel aelod wedi'i rewi bydd gennych hawl i ostyngiad o 10% oddi ar ddosbarthiadau, archebion pod ymarfer corff, dosbarthiadau awyr agored / dan do a sesiynau nofio, er enghraifft;

Sesiwn campfa / Pod Ymarfer Corff / Dosbarth Ffitrwydd
Y gyfradd arferol nad yw'n aelod yw £6 ond rydych chi'n talu £5.40

Sesiwn Nofio Oedolion
Y gyfradd arferol nad yw'n aelod yw £4.90 ond rydych ch'n talu £4.40

 

Aelodau sydd wedi dod i ben neu sydd wedi chanslo

Rydym yn croesawu aelodaeth newydd, felly os hoffech chi ymuno ag Actif gallwch wneud hynny trwy glicio yma

 

Cwestiynau Cyffredin - Aelodaeth

I gyrchu ein Cwestiynau Cyffredin mwy helaeth, cliciwch yma. Fel arall, ehangwch yr opsiwn isod i weld yr holl Gwestiynau Cyffredin sy'n ymwneud ag aelodaeth

Eich Aelodaeth

Beth ddigwyddodd i'm haelodaeth yn ystod y cyfnod cloi rhwng mis Mawrth a nawr?

Cafodd eich aelodaeth ei rewi yn ystod y cyfnod yma, bydd yn parhau i fod wedi rhewi oni bai eich bod yn dewis optio i mewn i un o'n hopsiynau aelodaeth a chynhyrchion newydd sydd ar gael. Ni chasglwyd unrhyw daliadau nes bod eich aelodaeth yn cael ei hail-ysgogi.

A oes unrhyw newidiadau i brisiau aelodaeth pan fyddwch yn ailagor?

Byddwn yn cynnig pecyn aelodaeth gan DD ar gyfer y rhai sy'n dymuno derbyn; Sengl £20 yp, Aelwyd £30 yp, Actif Unrhyw le (llif byw / ar alw) £10 yp neu follt o £7.50 ar gyfer aelodau presennol.

Os byddaf yn penderfynu peidio â mynychu'r canolfannau pan fyddant yn ailagor, a fydd opsiwn i rewi fy nghyfrif am gyfnod estynedig.?

Bydd eich cyfrif yn parhau i fod wedi'i rewi yn y tymor byr, gall hyn newid wrth i amser fynd yn ei flaen ac wrth i reolau cloi newid. Byddwch yn clywed gennym wrth i amser fynd heibio i'ch diweddaru ar newidiadau.

Beth fydd yn digwydd i'm taliad debyd uniongyrchol pan ddychwelaf i'r canolfannau, a ddylwn wneud unrhyw beth?

Os dewiswch opsiwn aelodaeth bydd eich debyd uniongyrchol yn ailgychwyn. Os ydych chi'n parhau i fod wedi rhewi gallwch barhau i dalu a chwarae am ein prisiau safonol ar gyfer y sesiynau sydd ar gael.

Fe wnes i ganslo fy debyd uniongyrchol, ond nawr eisiau dychwelyd i'r ganolfan, beth ddylwn i ei wneud?

Rydym yn hapus iawn pe byddech chi'n dewis ail-ymuno â ni, mae eich opsiynau ar gael i'w dewis a'u talu ar-lein. https://www.actif.cymru/aelodaeth/

Os nad fy nghanolfan fydd y cyntaf i agor ac nad yw'n bosibl imi fynd i ganolfan arall, beth fydd yn digwydd i'm taliad debyd uniongyrchol misol?

Bydd yn parhau i fod wedi'i rewi ar hyn o bryd, os bydd hynny'n newid byddwn yn cysylltu â chi.

A allaf Rewi neu Ganslo fy aelodaeth ar ôl ailagor os bydd angen?

Mae gennych yr opsiwn bob amser i rewi neu ganslo'ch aelodaeth.

Hoffwn ymuno ag Actif fel aelod, a allaf wneud hyn ar unwaith?

Gallwch YMUNO â Actif mewn ychydig o gamau syml. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio YMUNO a dilyn y camau ar y sgrin. Gallwch chi benderfynu pa opsiwn aelodaeth yr hoffech chi ei gymryd p'un a yw hynny'n aelodaeth debyd uniongyrchol neu'n aelodaeth Talu wrth Fynd - eich dewis chi yw'r dewis.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau defnyddio ein cyfleusterau.