Yn y Gymuned

GWOBRAU CHWARAEON ACTIF SIR GAERFYRDDIN 2018

Gwobrau Chwaraeon Actif

Mae’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2018 wedi cael eu cyhoeddi.

Mae'r Gwobrau Chwaraeon blynyddol yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac sydd wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes chwaraeon dros y 12 mis blaenorol.

Cynhelir y digwyddiad gan y tîm Chwaraeon Actif i godi proffil yr athletwyr anhygoel sydd gennym yma yn Sir Gaerfyrddin

LLEOLIAD Y DIGWYDDIAD 

Bydd y gwobrau yn cael eu cynnal yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, nos Wener, 8 Chwefror 2019 am 7pm.

Bydd yr enillwyr o bob categori yn cael eu cyhoeddi ar y noson.

TOCYNNAU

Mae'r tocynnau yn £10 i oedolion a £5 ar gyfer plant iau (17 oed ac iau)

 

CATEGORIAU YN CYNNWYS;

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn   Logo McDonalds
Noddir gan McDonald’s

Mae'n agored i unrhyw chwaraewr neu chwaraewraig. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp.

 • Emma Wheeler
 • Dewi Griffiths
 • Scott Davies

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn  Logo GD Harries

Noddir gan GD Harries

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

 • Ben Thomas
 • Jamie Dean
 • Daniel Griffiths

 

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yng Nghategori Iau eu camp ac o dan 21 oed. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi cael llwyddiant ar lefel ryngwladol gan gynrychioli Cymru a/neu Brydain yn eu camp. Os ydynt o dan 21 oed ac wedi cystadlu mewn camp ar lefel hŷn, gellir eu henwebu am Wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn hefyd.

 • Lucy Packer
 • Jessica Roberts
 • Emily Shawyer

 

Chwaraewr Anabl y Flwyddyn   Logo Magstim

Noddir gan MAGSTIM

Rhoddir y wobr hon beth bynnag fo oedran y person. Rydym yn chwilio am chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd sy'n ymwneud â'u camp ar lefel gymunedol, ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol.

 • Luke Jones
 • Madison Davies
 • Oliver Griffith-Salter

Hyfforddwr Chwaraeon o   Logo Alliance Leisure
Safon Uchel y Flwyddyn   

Noddir gan Alliance & Leisure

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi cael llwyddiant wrth hyfforddi athletwyr/timau sy'n perfformio ar lefel ranbarthol, genedlaethol a/neu ryngwladol. Bydd enillydd y wobr hon yn cael ei enwebu'n awtomatig ar gyfer Hyfforddwr y Flwyddyn Chwaraeon Cymru.

 • Richard Stepney
 • Shelley Pace
 • Carol Sargeant

Hyfforddwr Chwaraeon   Logo Radio Sir Gaerfyrddin
Cymunedol y Flwyddyn  

Noddir gan Radio Sir Gaerfyrddin

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n cael eu henwebu fod yn hyfforddwyr cymwysedig yn eu camp. Rydym yn chwilio am unigolion sydd wedi rhoi o'u hamser er mwyn cael mwy o bobl i gymryd rhan a pharhau i gymryd rhan mewn chwaraeon yn y gymuned leol.

 • Mat Dorn
 • Aled Jones-Davies
 • Mair Phillips

Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn   Logo Chwaraeon Cymru

Noddir gan Chwaraeon Cymru

Mae'r wobr hon yn agored i unrhyw ddyn neu fenyw dros 21 oed sydd wedi rhoi o'i amser a'i egni i arwain ac i ysbrydoli mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnwyd gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau a'u gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf. Croesawir enwebiadau gan athrawon.

 • Nick and Rod
 • Nathan Jones
 • Gillian Handscombe

 

Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn  Logo Bwydydd Castell Howell

Noddir gan Castell Howell

Mae'n rhaid i'r sawl sy'n cael ei enwebu fod yn ddyn neu'n fenyw sy'n 21 oed neu’n iau. Rydym yn chwilio am unigolion sy'n rhoi o'u hamser i arwain, ysbrydoli a chefnogi pobl i fod yn fwy egnïol mewn sefydliad, e.e. ysgol, clwb chwaraeon, grŵp ieuenctid. Gallai'r rolau a gyflawnir gynnwys arwain sesiynau, cynnal digwyddiadau, dyfarnu a gweinyddu.  Mae gwaith gwirfoddol yn waith di-dâl ac yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin yn bennaf a heb fod yn rhan o gwrs addysg ffurfiol.

 • Jacob Williams
 • Laura Massocchi
 • Lili Jones

 

Tîm y Flwyddyn Logo Coleg Sir Gar

Noddir gan Goleg Sir Gâr

Mae'r wobr hon ar gyfer timau o ddynion neu fenywod sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

 • Sosban Road Runners
 • Llanelli Indoor Bowls
 • Criced Rhydaman XI

 

Tîm Ifanc y Flwyddyn  Logo TAD

Noddir gan Adeiladwyr T.A.D. Cyf.

Mae'r wobr hon ar gyfer timau iau o fechgyn neu ferched sy'n cystadlu yng nghategori iau eu camp sydd wedi cael llwyddiant ar lefel uchel yn eu camp.

 • Johnstown Jewels (o dan 14 oed)
 • Ieuenctid Porth Tywyn
 • Clwb Criced Carmarthen Wanderers

 

Clwb Cymunedol y Flwyddyn 

Mae’r wobr hon yn cael ei dyfarnu i glwb sy'n aelod o'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol. Rydym yn chwilio am glybiau sy'n rhoi cyfleoedd cyfartal i ddatblygu i holl aelodau'r clwb (chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, swyddogion). Mae clybiau sydd wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygu eu camp drwy ymgysylltu â'r gymuned, hyrwyddo a chodi arian yn cael eu hannog i wneud cais.  

 • CAHC
 • Pêl-rwyd Merlins
 • Teigrod Tywi

 

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon 

Gwobr Cyflawniad Oes. Mae'r wobr hon ar gyfer dyn neu fenyw o unrhyw oed sy'n aelod presennol o glwb yn ardal Sir Gaerfyrddin.  Mae'r categori hwn wedi ei gyfyngu i wirfoddolwyr yn unig. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd wedi rhoi dros 20 mlynedd o'i amser er mwyn gwella chwaraeon yn eu cymuned/sefydliad, boed mewn rôl hyfforddi, dyfarnu, gweinyddu, golchi dillad chwaraeon, paratoi lluniaeth neu waith cynnal a chadw o fewn y clwb.

 

 

Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon
(heb fod ar agor i enwebiadau)

 

Gellir enwebu athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ar gyfer mwy nag un wobr.

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n gymwys fod un ai:

  • wedi'u geni yn y Sir,
  • yn byw yn y Sir ar hyn o bryd neu'n
  • cynrychioli Clwb neu Ysgol o'r Sir